Kongres SZĽH - opätovné predkladanie kandidátov do volených funkcií

Oznamujeme členom SZĽH, že dňa 09.05.2022 sa bude v Bratislave v hoteli Radisson Blu Carlton konať zasadnutie Kongresu SZĽH.

Vzhľadom k tomu, že predmetný Kongres SZĽH bude aj volebným Kongresom, pripomíname členom SZĽH, že v súlade so Stanovami SZĽH môžu predkladať svoje návrhy na kandidátov do volených funkcií v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH najneskôr do 25.04.2022, a to elektronicky na e-mailovú  adresu: volby@szlh.sk, kde v predmete e-mailu uvediete: Voľby 2022. Keďže ide o nové riadne zasadnutie Kongresu SZĽH, je rovnako potrebné predkladať nové návrhy na kandidátov do volených funkcií, pričom na podané návrhy kandidátov do volených funkcií navrhovaných na Kongres SZĽH 18.03.2022 sa neprihliada.

Kongres SZĽH bude voliť:

  • prezidenta SZĽH
  • 8 členov Výkonného výboru SZĽH, z toho 1 člena ako zástupcu športovcov
  • predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH 
  • podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH 
  • predsedu Volebnej komisie SZĽH
  • 5 členov Volebnej komisie SZĽH

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Taktiež pripomíname, že v prípade predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo  alebo vysokoškolského vzdelania tretieho  stupňa v niektorom  zo študijných  odborov v podskupine študijných  odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej  republike alebo  vzdelanie  získané  v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu  svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo namiesto dosiahnutého vzdelania preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji  ako hráč alebo 10 ročnú  prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja. Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje dokladom o vzdelaní a splnenie podmienky o praxi potvrdením o praxi.

Rovnako si dovoľujeme uviesť, že v súlade s bodom 10.1.2 písm. b) Stanov SZĽH nové štvorročné funkčné obdobie členov orgánov SZĽH zvolených na Kongrese SZĽH dňa 09.05.2022 začne plynúť dňom 27.06.2022.