Dorast

Charakteristika:

Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.  

Úlohy a ciele:

 • Rozvoj špeciálnych pohybových schopností so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja (akcent na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končat
 • V príprave na ľade (špeciálna príprava) kladieme dôraz na technickú a taktickú stránku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií v maximálnej intenzite pohybu (kondičný aspekt)
 • Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch
 • Formou prípravných hier a herných cvičení je zdokonaľovať herné skupinové činnosti pri riešení herných situácií (dvojice a trojice, ako v obranne tak aj v útoku).
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • 4-6 tréningov týždenne na ľade v súťažnom makrocykle
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, základy posilňovania, plyometria – dynamika dolných končatín, odhodové cvičenie na silu horných končatín, stabilizačné cvičenia – „core strength“,  aeróbny tréning)
 • dĺžka tréningu na ľade 75 až 90 minút
 • minimálny počet 160 a maximálny počet 200 tréningov na ľade za sezónu
 • pomer hráč / tréner na ľade = 8-10 / 1 
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • využívať individuálne, skupinovú aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať špeciálny delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • vysoký počet opakovaní zdokonaľovanej hernej zručnosti
 • interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:4
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)

 

Odborné články:

Príklad tréningovej jednotky:

Úkážka TJ na ľade:

Úkážka TJ mimo ľadu: