Dorast

Charakteristika:

Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.  

Úlohy a ciele:

 • Rozvoj špeciálnych pohybových schopností so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja (akcent na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končat
 • V príprave na ľade (špeciálna príprava) kladieme dôraz na technickú a taktickú stránku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií v maximálnej intenzite pohybu (kondičný aspekt)
 • Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch
 • Formou prípravných hier a herných cvičení je zdokonaľovať herné skupinové činnosti pri riešení herných situácií (dvojice a trojice, ako v obranne tak aj v útoku).
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • 4-6 tréningov týždenne na ľade v súťažnom makrocykle
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, základy posilňovania, plyometria – dynamika dolných končatín, odhodové cvičenie na silu horných končatín, stabilizačné cvičenia – „core strength“,  aeróbny tréning)
 • dĺžka tréningu na ľade 75 až 90 minút
 • minimálny počet 160 a maximálny počet 200 tréningov na ľade za sezónu
 • pomer hráč / tréner na ľade = 8-10 / 1 
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • využívať individuálne, skupinovú aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať špeciálny delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • vysoký počet opakovaní zdokonaľovanej hernej zručnosti
 • interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:4
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)

Korčuľovanie:

 • zdokonaľovanie všetkých korčuliarskych techník v korčuľovaní vpred aj vzad (nasadenie korčule a sklz, oblúky na jednej aj dvoch korčuliach-na vonkajšej aj vnútornej hrane, pätami k sebe; obraty na jednej aj dvoch korčuliach a aj s výskokom, prekladanie-aj frekvenčné, rovnováhy a beh po ľade, brzdenie na jednej-vnutorná aj vonkajšia korčuľa-a na dvoch korčuliach; preskoky, prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne ) v časovej a priestorovej tiesni
 • dôraz na prudké zmeny smeru (vpred, vzad, do strany) a prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne
 • silové korčuľovanie - powerskating (akcelerácia zo stoja a z nízkej rýchlosti do rôznych smerov - vpred aj vzad, akcelerácia z oblúku, akcelerácia v prekladaní, akcelerácia v prechodoch z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne, decelerácia a následná akcelerácia s kombináciou s rôznymi korčuliarskymi technikami, korčuľovanie za súčasného odporu súpera - kontrola tlaku a nárazu súpera)

Útočné herné činnosti jednotlivca:

 • vedenie puku – všetky spôsoby (na malom priestore)
 • prihrávanie (nad ľadom, korčuľou, kolmá – prieniková a časovaná prihrávka) a spracovanie puku (rukou a korčuľou)
 • uvoľňovanie sa s pukom (protismerná kľučka atď.)
 • uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti)
 • streľba z pohybu (krátkym švihom, priklepnutým švihom a príklepom po ruke a cez ruku)
 • tečovanie puku (po ľade, nad ľadom, po ruke a cez ruku)
 • dorážanie puku (dlhým a krátkym švihom, príklepom po ruke a cez ruku)

Obranné herné činnosti jednotlivca:

 • odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, nadvihnutím, zametaním, pritlačením hokejky)
 • odoberanie puku telom (ramenom a panvou) - celoplošne
 • obsadzovanie súpera bez puku – voľne a tesne bránenie
 • blokovanie striel (hokejkou, v stoji, v pokľaku a sklzom)
 • dokorčuľovanie hráča s pukom aj bez puku – backcheking
 • napádanie hráča s pukom aj bez puku – forechecking

Útočné herné kombinácie:

 • prihraj a korčuľuj
 • križovanie
 • clonenie
 • kolmá/prieniková prihrávka
 • spätná prihrávka
 • nastrelenie puku

Obranné herné kombinácie:

 • zdvojovanie
 • zaisťovanie
 • preberanie
 • odstupovanie

Útočné a obranné herné systémy:

Využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch.

 • nácvik a zdokonaľovanie postupného, rýchleho útoku a nátlakovej hry (založenie, prechod stredným pásmom, zakončenie)
 • v útočnej fáze preferovať aktívne napádanie (forechecking 2-1-2/1-2-2)
 • nácvik a zdokonaľovanie osobnej, zónovej obrany a zónového presingu v jednotlivých pásmach ihriska (formou prípravných hier)

Presilová hra a hra v oslabení:

 • základné postavenie v pásmach ihriska pri bránení oslabenia
 • budovať návyk agresívneho bránenia v útočnom a obrannom pásme; držanie modrej čiary pri hre v oslabení
 • nácvik a zdokonaľovanie hry v oslabení 3-5
 • založenie PH 5-4 a 5-3; nácvik a zdokonaľovanie zakončenia PH 5-4 a 5-3

Skupinový/delený tréning útočníkov a obrancov:

 • Obrancovia – založenie útoku pod tlakom, streľba od modrej čiary, bránenie v priestore okolo vlastnej brány, súčinnosť v jednotlivých pásmach atď. (situácie vychádzajúce z hry v daných priestoroch ihriska)
 • Útočníci – streľba bez prípravy, clonenie a tečovanie puku, uvoľňovanie sa s pukom (prechod modrou čiarou, vykorčuľovanie z rohu ihriska resp. od mantinelu, tlak smerom do brány súpera (driving the net), hra v priestore pred bránou súpera,  súčinnosť  v útočnom pásme – rotácia hráčov atď. (situácie vychádzajúce z hry v daných priestoroch ihriska)

Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode:

 • početná prevaha útočiacich hráčov 2 – 1, 3 – 1, 3 – 2
 • početná prevaha brániacich hráčov 1 – 2, 2 – 3
 • dôraz na vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (na malom priestore) a 5 – 5

Hra

 • prípravne hry v rôznych priestoroch ihriska, s rôznym počtom hráčov a zameraním (zdokonaľovanie HČJ aj súčinnosti hráčov)
 • modelovaná, riadená, voľná na celé ihrisko resp. polovicu ihriska

Teoretická príprava:

 • pravidlá ĽH - prehlbovanie vedomosti
 • hygiena, životospráva, denný režim a základy športového tréningu (rozcvičenie, zaťaženie)
 • základy regenerácie – spánok, strečing, rozcvička
 • zásady prvej pomoci, grafické značenie v ĽH, základné pojmy - forčeking, bekčeking, pinčink......
 • hodnotenie herného výkonu/zápasu - využívanie videozáznamu (tréning, stretnutie)

Odborné články:

Príklad tréningovej jednotky:

Úkážka TJ na ľade:

Úkážka TJ mimo ľadu: