Dorast

Charakteristika:

Hráči tejto vekovej kategórie (15-17,18 rokov)by pri prechode do juniorskej vekovej kategórie mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.

 

Úlohy a ciele:

 • Rozvoj špeciálnych pohybových schopností so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu(vrcholiaca puberta) so zameraním na potreby ľadového hokeja (akcent na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín)
 • V príprave na ľade (špeciálna príprava) kladieme dôraz na technickú a taktickú stránku všetkých herných činností jednotlivca a súčinnosti hráčov v herných kombinácií v maximálnej intenzite pohybu (kondičný aspekt)
 • Využívaním všetkých foriem sociálne-interakčných vzťahov a metodicko-organizačných foriem tréningu s a kcentom na prípravné hry a herných cvičení vychádzajúcich z herných situácií jzdokonaľovať herné skupinové činnosti pri riešení herných situácií (dvojice a trojice, ako v obranne tak aj v útoku).
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Zamerať pozornosť na rozvoj potitívnych čŕt osobnosti hráča
 • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • 5 -6 tréningov týždenne na ľade v súťažnom období
 • 2-3 tréningy týždenne mimo ľade zamerané hlavne na rozvoj dynamickej sily a rýchlostných účinkov sily
 • dĺžka tréningu na ľade 75 až 90 minút
 • minimálny počet 160 a maximálny počet 200 tréningov na ľade za sezónu
 • odporúčaný je počet 8-10 hráčov na ľade na jedného trénera plus tréner brankárov minimálne 2x v týždni
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • v rámci tréningu mimo ľadu využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.napomáhajúce rozvoju herného mysleniavyužívať špeciálny delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • zabezpečiť optimálny počet opakovaní zdokonaľovanej hernej zručnosti vmeniacich sa herných situáciách
 • rešpektovať efektívny interval zaťaženia a odpočinku s dôrazom na rozvoj anaeróbnej alaktátovej vytrvalosti v kombinácii s rozvojom aeróbnej kapacity organizmu

Odborné články:

Príklad tréningovej jednotky:

Zásobníky cvičení:

Hokejový obránca

Hokejový útočník

Prípravné hry na malom priestore (small area games - SAG)