Hokejová predprípravka

Deti nie sú zmenšené kópie dospelých - ich vnímanie skutočnosti je rozdielne tak, ako nevyhnutne musí byť rozdielny i obsah a formy športovej prípravy

Charakteristika:

Je najmladšia veková kategória (od vstupu do predprípravy do 9 rokov) v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz kladieme na jednoduchosť a opakovateľnosť cvičení v pozitívnom prostredí.

 

Ciele a úlohy:

 • Vytvárať pozitívne a zdravé prostredie pre zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokej
 • Viesť deti k rešpektuvoči súperovi, trénerom, pravidlám, k poctivost, čestnosti, discilíne, samostatnosti, pokore a zároveň k zdravému sebavedomiu
 • Povzbudzovať hráčov k učeniu sa nových zručností a ich vzužvania azdokonaľovanie rôznymi formami hry
 • Viesť deti k správnym hygienickým a stravovacím návykom
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností
 • Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (zaradovať priebežne i popri osvojenovaní si základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a príjem prihrávky, streľba

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • organizovanú prípravu na ľade začať najskôr 1. sepetembra
 • organizovanú prípravu na ľade ukončiť najneskôr 31.marca
 • 2, najviac však 3 tréningy na ľade (hravá forma, súťaže, štafety atď.)
 • minimálne 2 tréningy týždenne v telocvični prípadne na ihrisku (všetky činnosti vykonávať hravou formou, pohybové a športové hry, štafety, základy gymnastiky, súťaže atď.)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 minút
 • odporúčaný počet 60 až 80 organizovaných tréningov na ľade za sezónu.
 • iné formy pohybu na ľade (verejné korčuľovanie, hokej na prírodnom ľade,
 • korčuľovanie a hokej s rodičmi a pod.) sú vítaným doplnkom
 • všetky turnaje a prípravné zápasy hrajte len formou „minihokeja“ (na šírku ihriska) s využitím malých bránok a minimantinelov
 • maximálny počet 20 organizovaných zápasov za sezónu (turnajová forma)
 • odporúčaný počet je 4-8 detí na jedného trénera
 • v tejto vekovej kategórii je zakázaná úmyselná hra telom
 • vyváženosť trénovaných zručností po ruke a cez ruku (prihrávanie, streľba,......)
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • je nevyhnutné dať deťom príležítosť hrať na všetkých postoch vrátane postu brankára - "rotovať" hráčov
 • v tréningu aj v zápasoch používať zmenšené bránky – zabezpečuje ich SZĽH
 • všetky deti vrátane brankárov musia trénovať i hrať približne rovnaký čas
 • brankári by mali korčuľovať s hráčmi minimálne polovicu tréningu a ak je to len trochu možné, aspoň 2 tréningy v mesiaci by mali trénovať ako hráči
 • deti by nemali vynechávať kvôli hokeju vyučovnie (organizovať tréningy vo vhodnom a ak je možné aj stabilnom čase pre deti a rodičov)
 • ponechať aspoň jeden voľný weekend v zimných mesiacoch, netlačiť všetky tréningy len do weekendových rán
 • neorganizovať tréningy a turnaje v období sviatkov a prázdnin, najmä počas Vianoc by mali mať deti v tejto kategórii od organizovaného hokeja pokoj (pozor na tlaky zo strany pro-aktívnych rodičov, dvaja - traja ambiciózni dokážu zmaniupolovať ostatných umiernených)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie hráčov podľa úrovne výkonnosti, ale nezabúdať ich občas preradiť a zoskupiť nanovo)
 • vo fáze nácviku dbať na dostatočný počet opakovaní v intenzite vyhovujúcej individuálnym predpokladom dieťaťa
 • podporujte detí vo všetkých pohybových a športových aktivitách - deti by v tomto veku mali pravidelne navštevovať tréningy aj v dvoch iných športových odvetviach(športové hry, gymnastika, úpoly, plávanie atď.),
 • nezabúdajte na priebežné nábory detí na hokej niekoľkokrát ročne (napr. máj, september, február
 • neposúvajte deti do vyšších vekových kategórií – akcelerácia síce prináša rýchle zvýšenie výkonnosti ale v období dospievania má u veľkej väčšiny hokejistov opačný efekt /viď výsledky výskumov z ostatných rokov/

Plagáty pre rodičov a trénerov:

TU NÁJDETE MANUAL PRE RODIČOV - NECHAJTE NÁS HRAŤ SA

VIDEO: