Hokejová predprípravka

Charakteristika:

Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz kladieme na jednoduchosť a opakovateľnosť cvičení v pozitívnom prostredí.

Úlohy:

 • Snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja
 • Vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia
 • Učiť sa rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti
 • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
 • Viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom

Ciele:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností
 • Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, streľba

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • špeciálnu prípravu na ľade začať najneskôr 1. septembra
 • špeciálnu prípravu na ľade najskôr 31. marca
 • 2 - 3 tréningy týždenne na ľade (hravá forma, súťaže, štafety atď.)
 • minimálne 2 tréningy týždenne v telocvični prípadne na ihrisku (všetky činnosti vykonávať hravou formou, pohybové a športové hry, štafety, základy gymnastiky, súťaže atď.)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 minút
 • minimálny počet 60 a maximálny počet 80 tréningov na ľade za sezónu
 • všetky turnaje a prípravné zápasy sa musia hrať formou „minihokeja“ (na šírku ihriska) s využitím malých bránok a minimantinelov
 • maximálny počet 20 organizovaných zápasov za sezónu (turnajová forma)
 • maximálny pomer hráč - tréner na ľade = 8-10 / 1 (ideálne 4-6 / 1)
 • v tejto vekovej kategórii je zakázaná hra telom
 • lateralita - rovnomerné percentuálné rozloženie trénovaných zručností, ako po ruke, tak i cez ruku (prihrávanie, streľba,......)
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • nestabilizovať hráčske posty – „rotovať“ hráčov v útoku aj v obrane
 • v tréningu aj v zápasoch na ľade využívať menšie bránky
 • všetky deti musia dostať rovnaký čas na hru (vrátane brankárov)
 • brankár musí korčuľovať s hráčmi minimálne 50% z tréningu
 • deti by nemali vymeškávať školu pre hokej (vybrať vhodný a stabilný čas tréningu pre deti a rodičov)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie hráčov podľa úrovne výkonnosti)
 • vo fáze nácviku uprednostňovať prúdovú formu cvičení
 • veľká početnosť opakovaní trénovanej zručnosti
 • podporujte detí vo všetkých pohybových a športových aktivitách (basketbal, futbal, plávanie atď.)
 • niekoľkokrát ročne (napr. máj, september, február) realizovať nábor detí
 • hráči do 12 rokov musia dostať cez Vianoce minimálne 7 dni voľno od hokeja
 • veľmi citlivo a systematicky riešiť ostaršovanie hráčov do 12 rokov (prihliadať na dĺžku špeciálnej prípravy, fyzickú a mentálnu vyspelosť jedinca)

Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností:

 • korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)
 • korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)
 • korčuľovanie v oblúkoch
 • prekladanie vpred
 • zastavenie oboma korčuľami
 • zastavenie jednou korčuľou
 • pribrzdenie
 • štart z miesta
 • štart po zastavení
 • obraty z jazdy vpred do jazdy vzad
 • preskoky odrazom jednonož
 • preskok odrazom znožmo
 • korčuľovanie vzad
 • prekladanie počas korčuľovania vzad
 • zastavenie z korčuľovania vzad

Herné činnosti jednotlivca:

 • vedenie puku na mieste (miešaním) a v pohybe (tlačením a miešaním)
 • prihrávanie a spracovanie puku na mieste a v pohybe (dlhým ťahom)
 • streľba z miesta a z pohybu (dlhým ťahom) – forehand

Hra

 • minihokej v tretinách s dôrazom na zdokonalovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov
 • voľná - neriadená hra na malom priestore

Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP:

 • prípravné cvičenia
 • pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca
 • pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.
 • prípravne hry resp. voľná hra (malom priestore) - vyrovnaný počet hráčov 3 – 3, 4 – 4

Plagáty pre rodičov a trénerov:

TU NÁJDETE MANUAL PRE TRÉNEROV HOKEJOVEJ PREDPRÍPRAVKY

VIDEO: