Starší žiaci

Charakteristika vekovej kategórie:

V tomto období (vo veku 14-15 rokov) prebieha prudký telesný rast a jedinci môžu byť výrazne akcelerovaní alebo decelerovaní, čoho následkom môže byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)

 

Ciele a úlohy:

 • všestranný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na koordinačné a rýchlostné schopnosti, postupne na silové a vytrvalostné schopností so zameraním na špecifické potreby ĽH
 • stále zdokonaľovanie herných činností jednotlivca s prepojením na korčuľovanie a zvýraznením ich taktického využívania pri riešení herných situácií - rozhodovanie
 • vyžadovať kvalitné vykonanie cvičení s rešpektovaním rôznej úrovne fyzickej, technickej i mentálnej úrovne hráčov
 • využívať herné činnosti jednotlivca v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • prehlbovať teoretické poznatky o športovej príprave a o ľadovom hokeji
 • povzbudzovať hráčov v športovej činnosti a udržať pozitívnu atmosféru v družstve
 • dbať na rovnosť príležitostí pre všetkých hráčov – udržať v družstve všetkých hráčov, ktorí sa chcú zlepšovať
 • dbať na harmonický rozvoj osobnosti, predovšetkým charakterové vlastnosti s dôrazom na disciplínu vo všetkých oblastiach i mimo športovej prípravy (dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • postupné zameranie sa na rozvoj silných stránok hráčov s postupným odstraňovaním nedostakov-vyhnúť sa zovšeobeňovaniu, individuálny prístup
 • začiatok špecialzovanej prípravy na ľade odporúčame 10 augusta/kadeti 1.augusta/, ukončenie 30.apríla, ak je možné v prechodnom období coľno a v prípravnom obdpbí nasledujúcej sezóny 1-2 len čiastočne organizované tréningy na ľade do 15.júna
 • v kategórii kadeti najviac 5 tréningov týždenne na ľade v súťažnom makrocykle
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku
 • dĺžka tréningu na ľade 60 až 75 minút
 • minimálny počet 120 a maximálny počet 160 tréningov na ľade za sezónu
 • optimálny počet je 10-12 hráčov na jedného trénera, plus tréner brankárov aspoň na 2 tréningoch v týždni
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať skupinovú, individuálnu, ale aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • na rozvoj herného myslenia využívajte ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • optimálny počet opakovaní osvojovanej hernej zručnosti v meniacich sa podmienkach s dôrazom na rozhodovanie sa
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu), pozor na rozdiely v štýle ako dôsledok individuálnych predpokladov
 • využívať prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená, modelovaná)

Plagáty pre rodičov a trénerov:

Dlhodobá športová príprava detí a mládeže - PLAGÁT