Starší žiaci a kadeti

Charakteristika vekovej kategórie:

V tomto období prebieha prudký telesný rast (jedinci môžu byť výrazne akcelerovaný alebo decelerovaný), čoho následkom môže byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)

Ciele:

 • všestranný rozvoj pohybových schopností (rýchlostné schopnosti) a zručností
 • nácvik a zdokonaľovanie herných zručností (korčuľovanie, prihrávanie a spracovanie puku, vedenie puku, uvoľňovanie s pukom a odoberanie puku - rôzne spôsoby, uvoľňovanie s bez puku a bránenie hráča bez puku, zakončenie - rôzne spôsoby, blokovanie striel) v dynamike pohybu
 • využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • prehlbovať teoretické vedomosti o ľadovom hokeji (pravidlá, prevedenie vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy (dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)
 • povzbudzovať hráčov v športovej činnosti a udržať pozitívnu atmosféru v družstve

Úlohy:

 • vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy (dochviľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)
 • udržať počet hráčov v družstve
 • povzbudzovať hráčov v športovej činnosti, udržať pozitívnu atmosféru v družstve
 • vyžadovať  kvalitné prevedenie tréningových cvičení

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • 4-5 tréningov týždenne na ľade v súťažnom makrocykle
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, základy posilňovania, plyometria – dynamika dolných končatín, odhodové cvičenie na silu horných končatín, stabilizačné cvičenia – „core strength“,  aeróbny tréning)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 až 75 minút
 • minimálny počet 120 a maximálny počet 160 tréningov na ľade za sezónu
 • pomer hráč / tréner na ľade = 8-10 / 1 
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať skupinovú, individuálnu, ale aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • na rozvoj herného myslenia využívajte ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF - prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená, modelovaná)

Korčuľovanie:

 • zdokonaľovanie všetkých korčuliarskych techník v korčuľovaní vpred aj vzad (nasadenie korčule a sklz, oblúky na jednej aj dvoch korčuliach-na vonkajšej aj vnútornej hrane, pätami k sebe; obraty na jednej aj dvoch korčuliach a aj s výskokom, prekladanie-aj frekvenčné, rovnováhy a beh po ľade, brzdenie na jednej-vnutorná aj vonkajšia korčuľa-a na dvoch korčuliach; preskoky, prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne ) v časovej a priestorovej tiesni
 • dôraz na prudké zmeny smeru (vpred, vzad, do strany) a prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne
 • silové korčuľovanie - powerskating (akcelerácia zo stoja a z nízkej rýchlosti do rôznych smerov - vpred aj vzad, akcelerácia z oblúku, akcelerácia v prekladaní, akcelerácia v prechodoch z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne, decelerácia a následná akcelerácia s kombináciou s rôznymi korčuliarskymi technikami, korčuľovanie za súčasného odporu súpera - kontrola tlaku a nárazu súpera)

ÚTOČNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

Vedenie puku:

 • vedenie puku pri všetkých spôsoboch korčuľovania
 • vedenie puku v koordinačne náročných situáciách ( malý priestor, prudké zmeny smeru, krytie puku telom,  prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne)
 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých spôsobov kľučky (dlhá, krátka, sťahovačka, protismerná kľučka pod seba, obhadzovanie, prikopnutie puku, iné)
 • vedenie puku v situácii 1-1 v osobnom súboji vo všetkých priestoroch ihriska
 • vedenie puku v situáciách 1-2

Uvoľňovanie hráča s pukom:

 • 1-1 vo všetkých priestoroch (rohy ihriska, za bránou, pri mantineli, prechod modrou čiarou a zdokonaľovanie rôznych typov kľučiek, klamanie v prekladaní a v odšľapávaní, dvojité klamanie, uvoľnenie niekoľkonásobnou zmenou smeru (aj na malom priestore)
 • 1-1 po kombinácii
 • uvoľňovanie s pukom pri rôznych obmedzeniach (časové, priestorové, úlohové...nie všetky tri naraz!!!)

Uvoľňovanie hráča bez puku:

 • zmenou smeru, spôsobu korčuľovania a rýchlosti (aj v situácii 1-1)
 • načasovanie pohybu - tajming (aj v situácii 1-1)

Prihrávanie a spracovanie puku:

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov prihrávok a rôznych druhoch spracovaní (nohou, rukou, forhend, bekhend, o mantinel, nad ľadom...)
 • spracovanie puku pri nepresných a prudkých prihrávkach
 • spracovanie puku v korčuľovaní vzad a v prechode z jazdy vzad do jazdy vzad a naopak

Streľba:

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov a spôsobov streľby (forhend aj bekhend-najmä krátky švih) s dôrazom na prudkosť a presnosť streľby
 • nácvik a zdokonaľovanie streľby po prihrávke pred bránou
 • nácvik a zdokonaľovanie streľby bez prípravy
 • nakorčuľovanie do streleckého priestoru a zakončenie (aj pod tlakom)
 • streľba cez súpera (útočník, obranca)
 • riešenie štandardnej HS (samostatný nájazd)
 • riešenie samostatného nájazdu na brankára pod tlakom a zakončenie spred brány

Dorážanie, tečovanie, clonenie brankárovi vo výhľade, opakovaná streľba

OBRANNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

Obsadzovanie hráča s pukom:

 • zdokonaľovanie technicko-taktickej stránky agresívneho a pozičného napádania na základe čítania hry
 • bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma

Obsadzovanie hráča bez puku:

 • technicko-taktická stránka tesného a voľného obsadzovania hráča bez puku podľa meniacej sa hernej situácie a podľa pásma a priestoru ihriska
 • bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma

Blokovanie a chytanie striel:

 • útočník (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)
 • obranca (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)

Vhadzovanie:

 • nácvik a zdokonaľovanie techniky a taktiky vhadzovania podľa pásma
 • základné rozostavenia hráčov pri vhadzovaní podľa pasiem a hernej situácie

HERNÉ KOMBINÁCIE

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých útočných a obranných herných kombinácii podľa systematiky ĽH
 • nácvik a zdokonaľovanie ÚHK pri prechode modrou čiarou v rôznych herných situáciách (početnosť útočiacich a brániacich hráčov)
 • riešenie rovnovážnych HSi podľa pasiem a priestorov ihriska z pohľadu útočenia a bránenia
 • HK s využitím tajminku
 • zdokonaľovanie HK (útočníci aj obrancovia) s meniacou sa početnosťou hráčov 2-1 na 2-2 alebo 3-2 a pod.
 • nácvik a zdokonaľovanie rotácie v rohu útočného pásma + bránenie rotácie

HERNÉ SYSTÉMY

 • ÚHS a OHS (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)
 • nácvik a zdokonaľovanie postupného, rýchleho útoku a nátlakovej hry (založenie, prechod stredným pásmom, zakončenie)
 • nácvik a zdokonaľovanie osobnej, zónovej obrany a zónového presingu v jednotlivých pásmach ihriska

SHRH:

 • 2-1-2

Presilová hra a hra v oslabení:

 • Presilová ha a hra v oslabení (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)
 • základné postavenie v pásmach ihriska pri bránení oslabenia
 • budovať návyk agresívneho bránenia v útočnom a obrannom pásme; držanie modrej čiary pri hre v oslabení
 • nácvik a zdokonaľovanie hry v oslabení 3-5
 • založenia PH 5-4 a 5-3; nácvik a zdokonaľovanie zakončenia PH 5-4 a 5-3

Teoretická príprava:

 • pravidlá ĽH - prehlbovanie znalostí
 • hygiena, životospráva, denný režim a základy športového tréningu (rozcvičenie, zaťaženie a odpočinok, regenerácia)
 • zásady prvej pomoci, grafické značenie v ĽH, základné hokejové pojmy - forčeking, bekčeking atď.
 • hodnotenie zápasu, hodnotenie videozáznamu (tréning, stretnutie)

Všeobecná kondičná príprava:

 • dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín
 • špeciálne korčuliarske cvičenia – imitácia korčuľovania
 • cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca realizujeme v maximálnej intenzite pohybu

Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

 1. Zvýšiť podiel silovej prípravy hráčov – vlastná váha, technika vzpieračských cvičení atď.
 2. Pravidelne do tréningu zaradovať silovo - koordinačné korčuliarske cvičenia so zmenami smeru
 3. Dbať na u hráčov na dôraz pri zakončení (dorážanie, tečovanie a clonenie pred bránou)
 4. Využívať delený (skupinový) tréning obrancov, útočníkov a brankárov – minimálne 2x týždenne
 5. Nútiť hráčov na ľade medzi sebou viac komunikovať, byť koncentrovaný a vysvetliť im podstatu cvičenia a využite v hre
 6. Pri realizácii HČJ na ľade vychádzať z herných situácii zo zápasu (priestor, spôsob atď.) – zamerať sa na detaily a opakovateľnosť v sťažených podmienkach
 7. Hrať aktívne - napádať vo všetkých tretinách (zvýšenie korčuliarskej náročnosti na hráčov + založenie útoku pod tlakom)

Jednotný tréningový systém

Cieľom zavedenia jednotného tréningové systému na klubovej úrovni je využitie a zapracovanie poznatkov z dlhodobej športovej prípravy v ľadovom hokeji. Všetky tréningové jednotky sú po obsahovej stránke primerané vekovej kategórii a sú prioritne venované nácviku a zdokonaľovaniu korčuľovania a základných herných činností jednotlivca. Jednotlivé cvičenia sú z pohľadu organizácie nenáročné, ale rešpektujú požiadavky samotnej hry (náročnosť hernej činnosti, priestor realizácie atď.).

Dôraz v jednotlivých cvičeniach by mal byť na správnu technicko-taktickú zložku (napr. pri odoberaní puku hokejkou správne postavenie hráčá, využitie hokejky a výber správneho spôsobu - nadvihnutie hokejky, úder do hokejky, vypichnutie puku atď.) nie na kondičnú stránku. Až keď si hráči dokonale osvojili správnu techniku zvýšime intenzitu zaťaženia. Hlavnou úlohou trénera v týchto tréningových jednotkách je aktívne „učiť“ a vysvetľovať hráčom správnu techniku realizácie resp. taktiku riešenia hernej situácie (to neznamená vysvetľovať chyby pri tabuly 30min zo 60 minútového tréningu, ale aktívne ich odstraňovať počas jednotlivých opakovaní spolu s využitím asistentov na ľade). 

Každá tréningová jednotka sa v priebehu kalendárneho mesiaca zopakuje v 1 stanovený deň 2 týždne za sebou.