Hokejová prípravka

Deti nie sú zmenšené kópie dospelých - ich vnímanie skutočnosti je rozdielne tak, ako nevyhnutne musí byť rozdielny i obsah a formy športovej prípravy

 

Charakteristika:

Táto veková kategória (10-11 rokov) je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností, postupné zdokonaľovanie korčuľovania a rozvoja ciru pre hru. Označujeme ju aj ako„zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie ako v tréningu na ľade, tak i mimo neho.

 

Ciele a úlohy:

 • Vypestovať u detí trvalý vzťah k systematickému tréningu
 • V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!)
 • Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností),
 • Rozvoj herného myslenia, citu pre hru, tzv. "game - alebo hockey sense"
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom (šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.)
 • V každom momente dbať na rozvoj osobnosti dieťaťa

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • špeciálnu prípravu na ľade začať najskôr 1. septembra
 • špeciálnu prípravu na ľade ukončiť najneskôr 31. marca
 • ideálne sú 3 tréningy týždenne na ľade - súťaživá a zábavná forma cvičení (hra = zábava)
 • odporúčaný počet 80 až 100 tréningov na ľade za sezónu, na jedného trénera by nemalo pripadať viac ako 8 hráčov
 • deti by sa mali pravidelne zúčasťňovať aj tréningov v iných, ideálne dvoch športových odvetiviach
 • dĺžka tréningu na ľade 60 minút
 • dbať na efektivitu využívania tréningového času a priestoru ľadovej plochy- deti by mali byť v pohybe 50 minút počas tréningovej hodiny. Vyhýbajte sa nepotrebným
 • „prednáškam“ na ľade- na to slúži kabína. Tréning je o deťoch, nie o tréneroch!
 • minimálne 2 - 3 tréningy týždenne v telocvični prípadne na ihrisku (gymnastika, úpolové hry, základy silového tréningu= posilňovanie vlastnou váhou, rozvoj priestorovej orientácie, rovnováy, pohybové a športové hry, štafety, súťaže atď.), vhodné je niektoré z nich zaradiť pred, prípadne po tréningu na ľade
 • všetky turnaje a zápasy hokejovej prípravky sa hrajú formou „minihokeja“ (na šírku ihriska) s využitím malých bránok a minimantinelov
 • nie viac ako 30 zápasov za sezónu, najvhodnejšie turnaje medzi klubmi z regiónu, vyhýbať sa zbytočným stratám času a nákladom na cestovanie
 • v tejto vekovej kategórii je zakázaná úmyselná hra telom
 • vyváženosť- rovnomerné trénovanie herných zručností, ako v pohybe vpred a vzad, tak i po ruke a cez ruku (vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie, príjem prihrávky, streľba)
 • je nevyhnutné dať deťom v tejto kategórii príležitosť hrať na všetkých postoch vrátane postu brankára - „rotovať“ hráčov
 • všetky deti vrátane brankárov musia trénovať i hrať približne rovnaký čas
 • brankári by mali v priebehu tréningu korčuľovať aj spolu hráčmi a ak je to len trochu možné, aspoň 1 tréning v mesiaci by mali trénovať ako hráči
 • deti by nemali vynechávať kvôli hokeju vyučovnaie (organizovať tréningy vo vhodnom a ak je možné aj stabilnom čase pre deti a rodičov)
 • ponechať aspoň jeden voľný weekend v zimných mesiacoch, netlačiť všetky tréningy len do weekendových skorých ranných hodín
 • neorganizovať tréningy a turnaje v období sviatkov a prázdnin, najmä počas Vianoc by mali mať deti v tejto kategórii od organizovaného hokeja pokoj (pozor na tlaky zo strany pro-aktívnych rodičov, dvaja - traja ambiciózni dokážu zmaniupolovať ostatných umiernených)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie hráčov podľa úrovne výkonnosti a náročnosti cvičenia, ale nezabúdať ich občas preradiť a zoskupiť nanovo)
 • vo fáze nácviku dbať na dostatočný počet opakovaní v intenzite vyhovujúcej individuálnym predpokladom dieťaťa
 • dbať na spostupné zvyšovanie náročnosti po predchádzajúcom zvládnutí správnej techniky (menší priestor, viac odporu, vyššia intenzita), umožniť výber riešenia podporujúci rozvoj kreativity
 • tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia

Plagáty pre rodičov a trénerov:

Odborné články: