Tréning brankárov

Obsahové zameranie v jednotlivých kategóriach

Hokejová predprípravka – 1., 2. a 3. ročník

Cieľ a úlohy:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných brankárskych zručností
 • Základná orientácia v bránkovisku
 • Základný postoj
 • Základy špeciálneho brankárskeho korčuľovania (zastavenie, brzdenie vpred aj vzad, korčuľovanie v oblúkoch vpred aj vzad)
 • Základy techniky brankárskeho a hráčskeho korčuľovania (70 - 80 %)
 • Zásady techniky chytania (základné zákroky)
 • Príprava na jednotlivé zákroky

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • v 1. ročníku korčuľovanie spolu s hráčmi, v 2. ročníku 1 x do týždňa, v 3. ročníku 2 x do týždňa v brankárskej výstroji,
 • tréner brankárov prítomný na každom tréningu začínajúcich brankárov (zlé návyky sa neskôr ťažko odstraňujú).
 • tréning na ľade (hravá forma, súťaže, štafety atď.)
 • používať v tréningu aj puky, aby brankári nestratili záujem a to v jednoduchých streleckých cvičeniach, v statických aj v pohybe
 • 2 x tréning týždenne v telocvični resp. na ihrisku (pohybové a športové hry, štafety, súťaže, základná gymnastika  atď.)
 • nezabudnúť na správnu veľkosť a vhodnosť výstroja
 • precízne vykonanie všetkých činností (neustála korekcia techniky pohybu)

Hokejová prípravka – 4. a 5.ročník

Ciele a úlohy:

 • Nácvik a zdokonaľovanie brankárskeho korčuľovania (jazda vpred, vzad odšlapávaním, prekladanie, polobraty a obraty vpred aj vzad, korčuľovanie vpred aj vzad –vlnovka, citróny atď.)
 • Nácvik  a zdokonaľovanie základného postoja
 • Orientácia v bránkovisku a mimo neho, zmenšovanie streleckého uhla (korčuľovanie v bránkovisku a mimo neho, správne  stavanie sa a premiestňovanie sa)
 • Chytanie a vyrážanie (strely po ľade, polovysoké strely, vysoké strely, zákroky hokejkou, zákroky v polorozkľaku, v rozkľaku, krytie striel telom)
 • Riešenie samostatných nájazdov
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • špeciálny tréning 1x ľad (prípravka, mladší žiaci a 8. ročník) a 1x telocvičňa do týždňa. Ak je v klube tréner brankárov, min. 1x na hráčskom tréningu
 • začať s prípravou na zápas (dynamické  rozcvičenie pred zápasom)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie podľa úrovne výkonnosti)
 • aeróbne zaťaženie vo fáze nácviku
 • veľká početnosť opakovaní trénovanej zručnosti
 • súťaživá forma cvičení (tréning = zábava)
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)

Mladší žiaci – 6. a 7. ročník

Ciele a úlohy:

 • Zdokonaľovanie brankárskeho korčuľovania v bránkovisku aj mimo neho v spojitosti so špeciálnym korčuľovaním (spájanie jednotlivých pohybov a typov presunov, úkrokmi, téčkom, slidom)
 • Zdokonaľovanie základného postoja a rýchly návrat do základného postoja po zákrokoch
 • Orientácia v bránkovisku a mimo neho, zmenšovanie streleckého uhla (správne  stavanie sa a premiestňovanie sa, správny výber miesta aj z pohľadu taktiky)
 • Chytanie a vyrážanie (strely po ľade, polovysoké strely, vysoké strely, zákroky hokejkou, zákroky hokejkou a nohou, zákroky v polorozkľaku, v rozkľaku, slidom, sklzom, krytie striel telom, dorážanie)
 • Práca s hokejkou (zastavovanie, vypichovanie a rozohrávanie puku)
 • Riešenie samostatných nájazdov (naviazanie kontaktu s hráčom pri vykorčuľovaní a prispôsobeniu sa jeho rýchlosti)
 • Oboznámenie sa s riešením herných situácií 1-1, 2-1, 3-1
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • špeciálny tréning 1x ľad (prípravka, mladší žiaci a 8. ročník) a 1x telocvična do týždňa. Ak je v klube tréner brankárov, min. 1x na hráčskom tréningu
 • zdokonaľovanie širokej palety rôznych spôsobov chytania a vyrážania pukov a pomaly začať pripravovať brankárov na zápasovú záťaž
 • príprava na zápas (dynamické  rozcvičenie + špeciálne brankárske rozcvičenie pred zápasom)
 • preferovať skupinovú formu tréningu (rozdelenie podľa úrovne výkonnosti)
 • súťaživá forma cvičení (tréning = zábava)
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • zapracovávať taktické myslenie do tréningu brankárov
 • veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)

Starší žiaci – 8. a 9. ročník

Ciele a úlohy:

 • Zdokonaľovanie brankárskeho korčuľovania v bránkovisku aj mimo neho v spojitosti so špeciálnym korčuľovaním
 • Zdokonaľovanie základného postoja a rýchly návrat do základného postoja po zákrokoch
 • Orientácia v bránkovisku a mimo neho, práca za bránkou,  zmenšovanie streleckého uhla (správne  stavanie sa a premiestňovanie sa, správny výber miesta z pohľadu taktického aj technického)
 • Chytanie a vyrážanie (všetky typy zákrokov do rôznych priestorov bránky a po rôznych typoch zakončenia)
 • Chytanie striel v zložitých herných situáciách (po zakrytom výhľade, po dorážaní, v neprehľadných situáciách)
 • Práca s hokejkou (zastavovanie, vypichovanie a prihrávanie puku)
 • Riadenie hry spoluhráčov a aktivita vo vlastnej hre, zapájanie sa do útočných akcii družstva
 • Riešenie samostatných nájazdov (rôzne druhy zakončenia)
 • Riešenie herných situácií v obrannom pásme
 • Technicko – taktická príprava a videoanalýza hry
 • Zvládnutie koordinačných pohybov pri vlastnom fyziologickom raste
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu –  dôraz na rýchlostné, koordinačné schopnosti a silové schopnosti (9. ročník)

Kondičná príprava:

 • dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín
 • špeciálne korčuliarske cvičenia – imitácia korčuľovania
 • cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca realizujeme v maximálnej intenzite pohybu

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • Špeciálny tréning 1x ľad, 2 x telocvičňa do týždňa. Ak je v klube tréner brankárov, min. 2x na tréningu hráčov
 • zamerať sa na správny výber zákroku v danej hernej situácii
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing), brankárske rozcvičenie a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • veľký počet opakovaní osvojovanej hernej zručnosti
 • precízne vykonávanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • umožniť brankárom formovať si svoj vlastný  herný štýl, za podmienky dodržiavania zásad hry brankára