Kongres SZĽH

Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „Kongres“) je v zmysle bodu 3.2 Stanov SZĽH najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie zvoláva minimálne raz za rok Výkonný výbor.

Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov SZĽH.
Aktuálny zoznam členov Kongresu je dostupný na tomto odkaze.

Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH. Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti oprávnení hlasovať s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.


Pozvánka

ZoŠ § 17 Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,

Zoznam členov najvyššieho orgánu 5 12 2019
Zoznam delegátov 5 12 2019
Kongres schválil rozpočet
Pomôcka s informáciami na Kongres SZĽH 5 12 2019
Vydané nariadenia Kongres SZĽH 5 12 2019
 

Procedurálne dokumenty

Prijaté dokumenty

Záverečné správy

Prílohy

Príloha1
 

 

Pozvánka

ZoŠ § 17 Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,

Zoznam členov najvyššieho orgánu
Zoznam členov najvyššieho orgánu str.2
aktualizácia 25.6.2019  Zoznam členov najvyššieho orgánu - aktualizácia 25 6 2019
Aktualizácia počty
Zoznam delegátov - aktualizácia 25 6 2019
www.hockeyslovakia.sk/sk/article/volebna-komisia-szlh-preverila-kandidatov-na-prezidenta-szlh-na-clenov-vykonneho-vyboru-aj-jednotlivych-komisii
Pomôcka s informáciami na Kongres SZĽH 26 6 2019
Vydané zariadenia Kongres SZĽH 26 6 2019
 

Procedurálne dokumenty

 

Prijaté dokumenty

Dokument1
Dokument2
Dokument3
Dokument4
 

Záverečné správy

Prílohy

Príloha1
Príloha2 Zápis zo zasadnutia VK SZĽH zo dňa 26.6.2019
Príloha3 Výročná Správa kontrolóra SZĽH