Kongres SZĽH

Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „Kongres“) je v zmysle bodu 3.2 Stanov SZĽH najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie zvoláva minimálne raz za rok Výkonný výbor.

Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov SZĽH.
Aktuálny zoznam členov Kongresu je dostupný na tomto odkaze.

Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH. Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti oprávnení hlasovať s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.


Informácie

ZoŠ § 17 Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

Informácia o konaní zasadnutia Kongresu TU

Pozvánka

Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov
Zoznam delegátov 26 11 2020 (aktualizuje sa)
Vydané zariadenia Kongres SZĽH 26 11 2020

Procedurálne dokumenty

Prijaté dokumenty

Záverečné správy

Prílohy

Návrhy na zmenu Stanov SZĽH
rozpočet na rok 2021
prezentácia k rozpočtu na rok 2021

Pozvánka

ZoŠ § 17 Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,

Zoznam členov najvyššieho orgánu 5 12 2019
Zoznam delegátov 5 12 2019
Kongres schválil rozpočet
Pomôcka s informáciami na Kongres SZĽH 5 12 2019
Vydané nariadenia Kongres SZĽH 5 12 2019
 

Procedurálne dokumenty

Prijaté dokumenty

Záverečné správy

Prílohy

Príloha1