Kongres SZĽH

Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „Kongres“) je v zmysle bodu 3.2 Stanov SZĽH najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie zvoláva minimálne raz za rok Výkonný výbor.

Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov SZĽH.
Aktuálny zoznam členov Kongresu je dostupný na tomto odkaze.

Zoznam riadnych členov SZĽH aktualizácia k 5.12.2022 *

Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH. Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti oprávnení hlasovať s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.


Informácie

ZoŠ § 17 Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

Informácia o konaní zasadnutia Kongresu a podávaní návrhov na kandidátov do volených fukncií ( >TU )

 Pozvánka ( >TU )

  Zoznam kandidátov do volieb do orgánov volených Kongresom dňa 12 12 2022 - doplnené zmeny 12 12 2022 ( >TU )
  Zoznam kandidátov do volieb do orgánov volených Kongresom dňa 12 12 2022 - doplnené zmeny 11 12 2022 ( >TU )
  Zoznam kandidátov do volieb do orgánov volených Kongresom dňa 12 12 2022 ( >TU )

  Návrh programu Kongresu SZĽH 12 12 2022 ( >TU )

Zápisnica zo zasadnutia Kongresu SZĽH zo dňa 12.12.2022
Prezenčná listina zo zasadnutia Kongresu SZĽH zo dňa 12.12.2022
Rozpočet SZĽH na rok 2023
Návrh na schválenie zmien kritérií účelu a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 2023
Rokovací poriadok Kongresu 12.12.2022
Návrh na zmenu Stanov SZĽH
Zápisnica zo zasadnutia VK SZĽH - Správa z Kongresu SZĽH

VK SZĽH - zverejňované informácie