Matrika a Informačný systém SZĽH

Roman ULEHLA

Matrika SZĽH

ulehla@szlh.sk

Jaroslav Laifer

Matrika / IS / TPM SZĽH

laifer@szlh.sk

 

Podmienkou k prístupu do Informačného systému SZĽH (ISS) a práci s Elektronickou matrikou je, aby mal klub riadne zaregistrované podpisové vzory pre aktuálnu sezónu, v ktorých má uvedeného administrátora pre EM. Ten, podobne ako aj ďalší funkcionári klubu zodpovední za prestupové vzťahy, dostane užívateľské meno a prístupové heslo pre vstup do ISS 

Telefónne linky podpory

 • Matrika - Roman Ulehla 0918 234843 - PO-PI 08,30-16,00 hod.
 • IS SZĽH/Matrika - Jaroslav Laifer 0903 561606 - NonStop

Ako sa dá prihlásiť do EM?

Prihlasovanie do Elektronickej matriky (EM) je možné pomocou akéhokoľvek prehliadača (doporučené Chrome, Explorer, Mozilla Firefox) na adrese https://is.hockeyslovakia.sk/

 

Kto má možnosť prihlásiť sa do EM?

Podmienkou k prístupu do Informačného systému SZĽH (ISS) a práci s EM je, aby mal klub riadne zaregistrované podpisové vzory pre aktuálnu sezónu, v ktorých má uvedeného administrátora pre EM. Ten, podobne ako aj ďalší funkcionári klubu zodpovední za prestupové vzťahy, dostane užívateľské meno a prístupové heslo pre vstup do ISS

 

Základné úvodné kroky po vstupe do EM. 

Po vstupe do Elektronickej matriky by mal administrátor klubu riešiť tieto základné kroky:

 1. Skontrolovať si po jednotlivých vekových kategóriach všetkých hokejistov, ktorých mu systém ponúka.
 2. Skontrolovať po jednotlivých vekových kategóriach platnoť KRP (číslo platného KRP je zelené, neplatného KRP červené).
 3. Pre predĺženie platnosti KRP je potrebné použiť Žiadosť o predĺženie platnosti preukazu v systéme EM. Doporučujeme vykonať tento úkon po jednotlivých vekových kategóriach u všetkých hokejistoch, s ktorými klub ráta pre nasledujúcu sezónu, nielen s tými, ktorí budú súčasťou kádra, ale aj u tých, s ktorými sa ráta v najbližšom období pre prestupy, hosťovania, či transfery
 4. Súčasťou Žiadosti o predĺženie platnosti preukazu je aj priloženie aktuálnej fotografie hokejistu. Administrátor musí do EM vložiť fotografie (pomer strán 4:3 na výšku) aj hokejistom, ktorí majú platné KRP z minulej sezóny. Doporučujeme nafotiť si jednotlivé družstvá v klube, pre potreby EM použiť orezaný detail torza hokejistu a jednoduchým spôsobom fotografiu k jednotlivým hokejistom priradiť.
 5. U hokejistov, ktorí majú platný alebo neplatný KRP, za posledné dve sezóny nehrali v žiadnej domácej, ani zahraničnej súťaži a nemajú platnú zmluvu s klubom, môže klub prostredníctvom tlačiva F9 2019, prípadne postupom uvedeným nižšie, požiadať o zrušenie registrácie. Takýmto spôsobom si administrátor v klube "prečistí" svoje súpisky o hokejistov, ktorí v klube už nepôsobia a jednoduchšie sa mu bude v systéme EM pracovať. 
 6. Pri prvotnej registrácii si administrátor zoskenuje originál rodného listu hokejistu, ktorého bude registrovať, pripraví si jeho fotografiu potrebnú na registračný protokol, ktorý vyplní podľa predtlače. Ďalším krokom je vytlačenie protokolu, podpísanie zákonných zástupcov, potvrdenie školou s uvedením ročníka, ktorý hokejista ako žiak v príslušnej sezóne navštevuje. Takto vyplnený a potvrdený protokol administrátor zoskenuje, priloží ako prílohu a odošle na Matriku SZĽH.
 7. Pri registrácii zahraničného hokejistu si administrátor zoskenuje cestovný pas hokejistu, ktorého bude registrovať, pripraví si jeho fotografiu potrebnú na registračný protokol, ktorý vyplní podľa pretlače. Rodné číslo vyplní vo formáte RRMMDD/skratka štátu pôvodu registrovaného hokejistu. Vytlačený protokol podpíše hráč a adminitrátor, zoskenovaný bude priložený ako príloha, spoločne so skenom cestovného pasu (namiesto rodného listu).
 8. Dovtedy, pokiaľ má administrátor protokol hociktorého matričného úkonu "V príprave", môže sa do neho vrátiť a vykonať prípadné potrebné úpravy. V momente, keď je žiadosť odoslaná na Matriku SZĽH už nie je možné v ňom spraviť žiadne úpravy. 
 9. Nezabudnúť pred odoslaním matričného úkonu na Matriku SZĽH (prvotná registrácia, predĺženie platnosti preukazu, hosťovanie, prestup...) vytlačiť vypísaný protokol, dať podpísať kompetentným osobám, zoskenovať, vložiť do elektronických príloh.

 

Akú fotografiu máme priložiť k žiadosti o matričný úkon?

Fotografiu je možné vyhotoviť priamo web kamerou a vložiť do žiadosti. Druhý spôsob je nafotiť celé mužstvo jednotlivo fotoaparátom upraviť na požadovaný rozmer a prikladať fotografie ku konkrétnym hráčom uvedeným na žiadosti o matričný úkon.

Doporučujeme fotenie pred svetlým jednofarebným pozadím. Pomer strán fotografie musí byť 4:3 (výška:šírka)Dátová veľkosť fotografie postačuje pre účely matriky 50-100 kB.

Vzhľadom k tomu, že v rámci nového Portálu SZĽH pri všetkých hráčoch bude zverejňovaná fotografia hráča v kruhovom grafickom orezaní originálu fotografie, doporučujeme klubom, aby prikladali k jednotlivým hráčom kompozíciu fotografie približne v nižšie uvedenom prevedení - tvár a ramená centrované na stred obrázku - fotografia musí byť farebná, nie staršia ako 6 mesiacov 

Vzor fotografie

Fotografia uverejnená na matrike je platná na dobu platnosti KRP (vekovej kategórie)  

 

Aká je možnosť zaplatiť za matričné úkony, ak naša banka nie je zahrnutá v platobnej bráne EM?

V prípade, ak má klub založený účet v banke, ktorá nefunguje v systéme TrustPay, je možné uhradiť platbu vyčíslenú systémom Elektronickej matriky priamou platbou na účet

SK15 9952 0000 0031 0748 0984     

BIC / SWIFT kód        TPAYSKBX

Variabilný symbol:      typ matričného úkonu (771 až 883)  

Špecifický symbol:      EČČ klubu 

Doklad o platbe je potrebné zoskenovať a priložiť ako prílohu k žiadosti o matričný úkon a až potom žiadosť odoslať na Matriku SZĽH.

 Elektronická matrika - cenník matričných úkonov

 

Pri základnej registrácii je potrebné priložiť k žiadosti aj zvlášť potvrdenie o školskej dochádzke?

Tento doklad nie je potrebné samostatne prikladať, potvrdenie o školskej dochádzke je uvedené na protokole, ktorý vygeneruje systém a tento protokol je potrebné potvrdiť v škole.

 

Ako postupovať pri rušení registrácie u hráčov, ktorí majú neplatné KRP, resp. skončili s aktívnou činnosťou?

Matričný úkon Zrušenie registrácie hokejistu klubom, resp. Zrušenie registrácie hokejistom vykoná Matrika SZĽH na základe vyplneného a doručeného tlačiva F9, resp. F10a, ktoré je možné stiahnuť na tomto webe.

F9 2019 Zrušenie registrácie hokejistu klubom na Matrike SZĽH

F10a 2019 Zrušenie registrácie hokejistom na Matrike SZĽH

Kluby môžu využiť aj vygenerovanie excelu prostredníctvom Export náhľad (vpravo hore), kde v excelovej tabuľke ponechajú hráčov, ktorým chcú zrušiť registráciu a ako prílohu zašlú mailom na Matriku SZĽH, ktorá vykoná zrušenie registrácie uvedeným hráčom. Doporučujeme priebežne kontrolovať a vymazávať z evidencie hráčov, ktorí v klube ukončili činnosť.

 

Ako je to so zahraničnými hokejistami, ktorí pôsobia na Slovensku viac ako dve sezóny? Sú stále legislatívne považovaní za zahraničných hokejistov?

Podľa článku 23.3 Prestupového poriadku SZĽH ak má hokejista bez štátneho občianstva SR povolený pobyt v SR nepretržite 2 roky a v tomto období pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených SZĽH v tom istom klube, ktorý je riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za zahraničného hokejistu.

Štart takého hráča, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR, bez ohľadu na pohlavie sa počíta do počtu zahraničných hokejistov, ktorí sú oprávnení štartovať za družstvo v jednom majstrovskom zápase v súťažiach, ktoré sú riadené a organizované SZĽH pre danú súťažnú sezónu a vekovú kategóriu. 

V prípade záujmu o štart zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej alebo žiackej kategórie v súťaži riadenej SZĽH je žiadateľ povinný predložiť žiadosť prostredníctvom Elektronickej matriky SZĽH. 

POZOR!!! Upozorňujeme na zmenu na základe Uznesenia VV SZĽH, ktorého znenie je zapracované do predpisov s účinnosťou od 1.5.2019 

 

Aktualizácia údajov u hráčov 

Doplňovanie a aktualizácia údajov u hráčov, ktorí sú registrovaní v klube, je možné pomocou prístupu v Elektronických službách ISS preklikom na meno hráča. V dostupnom profile je potrebné aktualizovať výšku, váhu, streľbu (L/P), kontaktný mobil hráča, kontaktný mail hráča.

Hlavne pri hráčoch starších ako 15 rokov, ktorí v sezóne dovŕšia vek 18 rokov a klub s nimi bude podpisovať Hráčsku zmluvu, je potrebné skontrolovať a doplniť údaje o trvalom pobyte hráča ako aj údaje o zákonných zástupcoch, ktoré bude klub potrebovať pri Elektronickej evidencii hráčskych zmlúv (popis v inej časti návodov). Po doplnení aktualizujeme pomocou Aktualizovať.
U hráčov, ktorí majú platnú registráciu ešte z predošlých sezón a nemajú v profile aktuálnu fotografiu, je potrebné bezodkladne vložiť do systému ich aktuálnu fotografiu. Hráči bez fotografie nebudú uznaní ako platní ani pre súpisky v prihláškach do súťaží.

 

Zmeny v medzinárodných transferoch

Po zavedení Elektronického systému IIHF na registráciu medzinárodných transferov bude aj v rámci Elektronickej matriky SZĽH sprístupnené tlačivo na zadanie transferu. Zatiaľ je potrebné riadiť sa Pokynmi Medzinárodného oddelenia SZĽH

 

Overenie príslušnosti hráča ku klubu 

V prípade, že potrebujete zistiť príslušnosť hráča ku klubu, použite aplikáciu na webovej stránke SZĽH na vyhľadávanie hráčov z databázy.

 

Potvrdenie o príslušnosti hráča k SZĽH a ku klubu

V organizácii klubu sa veľakrát vyskytuje situácia, kedy je potrebné dokladovať pre rôzne inštitúcie (zdravotná poisťovňa, škola, cudzinecká polícia a pod.) príslušnosť hráča k federácii a ku klubu. V minulosti sa na tento účel používala kópia registračného preukazu.

Pre tento účel sme v Elektronickej matrike vytvorili možnosť vytlačiť ku každému hráčovi, resp. skupine hráčov formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje aj s fotografiou. Administrátor EM v zozname svojich hráčov označí zaškrtávacie pole (checkbox) pri hráčovi a tlačítkom Tlač potvrdenia o registrácii (v spodnej časti stránky), vytlačí príslušný formulár. Pravosť údajov overí podpisom a pečiatkou zástupca klubu.

 

Ako sa overuje identita hráčov pri stretnutí

S Elektronickou matrikou (EM), ktorá je súčasťou informačného systému SZĽH (IS SZĽH), priamo súvisí aj overovanie identity hráčov, ktorí nastupujú na majstrovské stretnutie. V minulosti bola prax taká, že na základe predzápasového zápisu rozhodcovia overovali jednotlivých hráčov podľa priložených registračných preukazov...

Po zavedení Elektronickej matriky a kontrol IS SZĽH sa niektoré fyzické kontrolné úkony zjednodušili, resp. zrušili. Predzápasový zápis vytvorí zapisovateľ/štatistik na základe podkladov, ktoré dostane od trénera, resp. vedúceho družstva, ktorí majú možnosť ich vypracovať v TPM Návod na používanie Predzápasovej súpisky v TPM, prípadne zaužívaného tlačiva Štatistický list vedúceho mužstva - predzápasové zostavy. Nasledne vedúci mužstva, resp. tréner zostavu skontroluje a predzápasový zápis podpíše. Kontrolu oprávnenosti ku štartu, platnosť registrácie, platnosť vekovej kategórie, vyššie tresty a ďalšie kontroly nominovaných hráčov vykoná už pri zadávaní do zápisu IS SZĽH. Preto je potrebné, aby mali kluby v poriadku všetky náležitosti registrácie hráčov - platnosť registrácie, aktuálnu fotografiu hráča v systéme EM, striedavé štarty, aktuálne ostaršenia, transfery, evidenciu vyšších trestov atď.

Zavedením Elektronických podpisov zápisov o stretnutí bude predzápasový zápis elektronicky odoslaný na schválenie trénerom, resp. vedúcim družstiev, ktorí majú povinnosť tento prezápasový zápis skontrolovať a potvrdiť. V prípade nezrovnalostí uvedených v predzápasovom zápise je potrevné, aby sa okamžite skontaktovali so zapisovateľom/štatistikom stretnutia. 

V prípade potreby pri konfrontácii hráčov rozhodcom poslúži namiesto klasických registračných preukazov aplikácia na Overovanie hráčskych licencií v mobilnom telefóne, resp. v boxe časomiery, ktorá je k dispozícii na stránke SZĽH.