Vzdelávanie trénerov

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje aj národný športový zväz (SZĽH) v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner

a) I. kvalifikačného stupňa,

b) II. kvalifikačného stupňa,

c) III. kvalifikačného stupňa,

d) IV. kvalifikačného stupňa alebo

e) V. kvalifikačného stupňa.

 

Podmienkou trénerskej činnosti v ľadovom hokeji je získanie odbornej spôsobilosti, ktoré sa preukazuje - osvedčením. Pre I. až III. kvalifikačný stupeň ho vydáva vzdelávacie zariadenie (SZĽH a príslušná fakulta VŠ alebo stredná športová škola) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. Doklad o odbornej spôsobilosti trénera ľadového hokeja má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.

Slovenský zväz ľadového hokeja na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti, po splnení ďalších podmienok vydáva žiadateľovi povolenie (oprávnenie) na výkon trénerskej činnosti – trénerský preukaz s vyznačením licencie. Všetky trénerské licencie a preukazy majú obmedzenú dobu platnosti a sú majetkom SZĽH. 


Prihlasovanie - zisťovanie predbežného záujmu pre vzdelávacie programy I. - III. stupňa

Záujemcovia, ktorí majú záujem o školenie trénerov - licencie B, C a D. Prihlasovať sa na školenie môžete priebežne počas celého kalendárneho roku.

 • Prihlasovanie sa na vzdelávací program I. stupňa (1 všeobecná časť + 2 bloky špecializácie)
 • Prihlasovanie sa na vzdelávací program II. stupňa (2 všeobecné časti + 3 bloky špecializácie)
 • Prihlasovanie sa na vzdelávací program III. stupňa (2 všeobecné časti + 4 bloky špecializácie)

Školenie trénerov - prihláste sa tu

Po vyhodnotení predbežného prihlasovania a otvorení vzdelávania Vám zašleme záväznú prihlášku. Vzdelávanie otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov (cca 15). 

 

Tu si môžete pozrieť aktuálny program pre sezónu 2019/20

 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Administratívne riadenie je realizované na SZĽH. Vzdelávací program sa realizuje v úzkej súčinnosti s fakultami vysokých škôl, ktoré uskutočňujú študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, najmä vo všeobecnej časti vzdelávacej aktivity. Teoretická časť výučby prebieha v učebniach vybraných SZĽH. Praktická časť výučby sa realizuje na zimnom štadióne, v telocvični alebo v posilňovni.

 

FORMA VÝUČBY

 • vzdelávací program tvorí všeobecná a špeciálna časť,
 • bloková forma spravidla vo víkendových dňoch,
 • teoretické prednášky a semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce,
 • pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom, aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.

 

FINANCOVANIE

 • tréneri sú samoplatci,
 • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
 • poplatok za vzdelávací program musí študent uhradiť v určenom termíne a jeho výška závisí aj od celkového počtu uchádzačov.

 

PODMIENKY SZĽH PRE ZÍSKANIE TRÉNERSKEJ LICENCIE

Absolventi školenia musia pred ukončením licencie splniť nasledovné podmienky:

 • Vzdelávací program I. stupňa (LICENCIA D) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = príprava časti konspektu TJ na ľade a realizácia TJ na ľade v danej vekovej kategórii.
 • Vzdelávací program II. stupňa (LICENCIA C) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = záverečná práca (pozostáva z vypracovania - ročný tréningový cyklus a týždenný mikrocyklus, vypracovanie konspektov TJ 2x (na ľade a mimo ľadu) a  2x hodnotenia trénera v praxi (vedenie TJ). 
 • Vzdelávací program III. stupňa (LICENCIA B) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = záverečná práca (pozostáva z vypracovania - ročný tréningový cyklus a týždenný mikrocyklus, vypracovanie konspektov TJ 2x (na ľade a mimo ľadu),  2x hodnotenia trénera v praxi (vedenie TJ) a obhajoba predložených odborných materialov.

Odkazy:

Smernica pre udeľovanie trénerských preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji

Vyhláška MŠVVaŠ č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

European Sport Coaching Framework