Školenia pre trénerov

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých - zákon o športe č. 440/2015 Z. z. § 83

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje aj národný športový zväz (SZĽH) v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner

 • I. kvalifikačného stupňa (SZĽH spolu s FTVŠ UK, UMB a PU),
 • II. kvalifikačného stupňa (SZĽH spolu s FTVŠ UK, UMB a PU),
 • III. kvalifikačného stupňa (SZĽH spolu s FTVŠ UK, UMB a PU),
 • IV. kvalifikačného stupňa alebo 
 • V. kvalifikačného stupňa.

 

Podmienkou trénerskej činnosti v ľadovom hokeji je získanie odbornej spôsobilosti, ktoré sa preukazuje - osvedčením. Pre I. až III. kvalifikačný stupeň ho vydáva vzdelávacie zariadenie (SZĽH a príslušná fakulta VŠ alebo stredná športová škola) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. Doklad o odbornej spôsobilosti trénera ľadového hokeja má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.

Slovenský zväz ľadového hokeja na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti, po splnení ďalších podmienok vydáva žiadateľovi povolenie (oprávnenie) na výkon trénerskej činnosti – trénerský preukaz s vyznačením licencie. Všetky trénerské licencie a preukazy majú obmedzenú dobu platnosti a sú majetkom SZĽH. 


Prihlasovanie - zisťovanie predbežného záujmu pre vzdelávacie programy I. - III. stupňa

Záujemcovia, ktorí majú záujem o školenie trénerov - licencie B, C a D. Prihlasovať sa na školenie môžete priebežne počas celého kalendárneho roku.

 • Vzdelávací program I. stupňa - LICENCIA D (1 všeobecná časť + 2 bloky špecializácie) - spolu  min. 60 vyuč. hodín
 • Vzdelávací program II. stupňa - LICENCIA C (2 všeobecné časti + 3 bloky špecializácie) - spolu min. 100 vyuč. hodín
 • Vzdelávací program III. stupňa - LICENCIA B (2 všeobecné časti + 4/5 bloky špecializácie) - spolu min. 150 vyuč. hodín

 

Školenie trénerov (získanie novej licencie) - tu sa môžete prihlásiť

Pzn. - Po vyhodnotení predbežného prihlasovania a otvorení vzdelávania Vám zašleme záväznú prihlášku. Vzdelávanie otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov (cca 15). 

Doškolovací seminár (predĺženie platnosti licencie) pre trénerov - tu sa môžete prihlásiť 

Pzn. - Ak vám končí alebo už skončila platnosť trénerského preukazu do 30. 6. 2023

 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Administratívne riadenie je realizované na SZĽH. Vzdelávací program sa realizuje v úzkej súčinnosti s fakultami vysokých škôl, ktoré uskutočňujú študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, najmä vo všeobecnej časti vzdelávacej aktivity. Teoretická časť výučby prebieha v učebniach vybraných SZĽH. Praktická časť výučby sa realizuje na zimnom štadióne, v telocvični alebo v posilňovni.

 

FORMA VÝUČBY

 • vzdelávací program tvorí všeobecná a špeciálna časť,
 • bloková forma spravidla vo víkendových dňoch,
 • teoretické prednášky a semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce,
 • pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom, aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.

 

FINANCOVANIE

 • tréneri sú samoplatci,
 • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
 • poplatok za vzdelávací program musí študent uhradiť v určenom termíne a jeho výška závisí aj od celkového počtu uchádzačov.

 

PODMIENKY SZĽH PRE ZÍSKANIE TRÉNERSKEJ LICENCIE

Absolventi školenia musia pred ukončením licencie splniť nasledovné podmienky:

 • Vzdelávací program I. stupňa (LICENCIA D) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = príprava časti konspektu TJ na ľade, realizácia a vedenie TJ na ľade v danej vekovej kategórii.
 • Vzdelávací program II. stupňa (LICENCIA C) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = záverečná práca (pozostáva z vypracovania - ročný tréningový cyklus a týždenný mikrocyklus, vypracovanie konspektov TJ 4x (2x na ľade a 2x mimo ľadu) a  min. 2x hodnotenia trénera v praxi (vedenie TJ). 
 • Vzdelávací program III. stupňa (LICENCIA B) - záverečná skúška zo všeobecnej časti + záverečná skúška zo špecialnej časti = záverečná práca (pozostáva z vypracovania - ročný tréningový cyklus a týždenný mikrocyklus (RTC a TM), vypracovanie konspektov TJ 6x (3x na ľade a 3x mimo ľadu), min. 3x hodnotenia trénera v praxi (vedenie TJ) a obhajoba predložených odborných materialov.

Odkazy:

Smernica pre udeľovanie trénerských preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji

Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.

Vyhláška MŠVVaŠ č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

European Sport Coaching Framework