Mladší žiaci

Charakteristika:

Charakteristickým rysom tejto vekovej kategórie (12-13 rokov) je postupný prechod z nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). k ich zdokonaľovaniu a ich využívaniu pri súčinnosti hráčov (herné kombinácie).

 

Ciele a úlohy:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu
 • Rešpektovať rôznu úroveň fyzických, technických i mentálnych predpokladov detí
 • V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca a postupne ich spájať do reťazcov umožňujúcich sprácne taktické riešenie herných situácií
 • Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • Viesť deti k porozumeniu princípov športového tréningu
 • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (v obrann i útoku)
 • Vytvárať prostredie umožňujúce získať návyky hodnotného a zdravého žspôsobu života
 • Dbať na harmonický rozvoj osobnosti v súlade s výchovou v rodine a výchovou a vzdelávaním škole

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • nie viac ako 4 tréningy týždenne na ľade počas súťažneho makrocyklu
 • 2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (rýchlostne základy, dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, stabilizačné cvičenia – „core strength“)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 - 75 minút
 • 100 až 120 tréningov na ľade za sezónu
 • optimálny počet 8-10 hráčov na jedného trénera, naviac tréner brankárov aspoň na každom druhom tréningu
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku a po tréningu kompenzačné cvičenia i formou strečingu
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • optimálny počet opakovaní zdokonaľovanej hernej zručnosti v súlade s intenzitou a koordinančnou náročnosťou zvoleného cvičenia
 • do každej TJ vložiť minimálne 2x "rýchlostné/dynamické cvičenie" a hru
 • každú TJ začínať korčuliarskou obratnosťou na malom priestore
 • využívať skupinovú aj kolektívnu formu tréningu, využívať pohybové hry, prípravné hry / hra (voľná, riadená)
 • deti by sa mali pravidelne zúčastňovať aj tréningov v iných,. ideálne dvoch športových odvetviach športu - futbal, basketbal, florbal, hádzaná, tenis, úpoly atď.
 • dbať predovšetkým na rozvoj herného myslenia, citu pre hru, tzv. „game – alebo hockey sence“, umožniť rozvoj kreativity i za cenu počiatočných chýb
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu ( je to obdobie nazývané zlatý vek motoriky) a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom
 • v každom momente dbať na rozvoj osobnosti dieťaťa