Mladší žiaci

Charakteristika:

Základným charakteristickým  rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).   

Úlohy a ciele:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja
 • V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca
 • Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne)

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces:

 • 4 tréningy týždenne na ľade počas súťažneho makrocyklu
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (rýchlostne základy, dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, stabilizačné cvičenia – „core strength“)
 • dĺžka tréningu na ľade 60 - 75 minút
 • minimálny počet  120 a maximálny počet 140 tréningov na ľade za sezónu
 • maximálny pomer hráč / tréner na ľade = 8-10 / 1 
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať skupinovú aj kolektívnu formu tréningu
 • vysoký počet opakovaní zdokonaľovanej hernej zručnosti
 • do každej TJ vložiť minimálne 2x "rýchlostné/dynamické cvičenie"
 • každú TJ začínať korčuliarskou obratnosťou na malom priestore
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať nasledovné MOF -  pohybové hry, prípravné cvičenia, herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.

Korčuľovanie:

 • zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania
 • „agility skating“ – korčuľovanie s rýchlymi zmenami smeru

Útočné herné činnosti jednotlivca:

 • vedenie puku na malom priestore
 • prihrávanie a spracovanie puku (bekhendom, o mantinel)
 • uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a a obhodením súpera bekhendom)
 • uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti)
 • streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand
 • tečovanie puku (po ľade forehandom)
 • dorážanie puku (dlhým švihom po ruke)

Obranné herné činnosti jednotlivca:

 • obsadzovanie súpera s pukom:
 • odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, nadvihnutím a zametaním hokejky)
 • blokovanie hráča telom (v súhlasnom, v bočnom – laterálnom smere a v protismere)
 • obsadzovanie súpera bez puku – voľne a tesne bránenie
 • blokovanie striel (v stoji)

Útočné herné kombinácie:

 • prihraj a korčuľuj
 • križovanie
 • clonenie

Obranné herné kombinácie:

 • zdvojovanie
 • zaisťovanie

Útočné herné systémy:

 • postupný útok (iba formou prípravných hier a riadenej hry)

Obranné herné systémy:

 • zónová obrana (iba formou prípravných hier a riadenej hry)

Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode:

 • početná výhoda útočiacich hráčov 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 3 – 1
 • vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (formou prípravných hier)

Hra:

 • v tretinách s dôrazom na zdokonalovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov
 • na celé ihrisko resp. polovicu ihriska
 • v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány

Teoretická príprava:

 • základné pravidla hry, hygieny atď.
 • životospráva, stravovanie a výživa, odpočinok význam spánku atď.
 • história ľadového hokeja vo svete, na Slovensku, história vlastného klubu,
 • osobnosti ako vzor, mladého športovca (úspech a motivácia)

Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

 1. Tréner je učiteľ resp. inštruktor – cieľom športovej prípravy je hráčov naučiť základné herné činnosti a zručnosti (korčuľovanie atď.)
 2. Je potrebné zvýšiť podiel korčuliarskej obratnosti, základných HČJ - vedenie puku, streľba atď. – podľa dlhodobej športovej prípravy
 3. Zvýšiť podiel všeobecnej kondičnej prípravy s dôrazom na silu, akceleráciu a zmeny smeru pohybu (agility) počas prípravného, ale aj hlavného obdobia
 4. Zdokonaľovanie herných činnosti situovať do menšieho priestoru - časový a priestorový deficit pre realizáciu
 5. Nechať hráčom väčší priestor pre kreativitu – neviazať ich od malička taktickými úlohami
 6. Univerzalizácia herných postov – nešpecializovať ich od nízkeho veku
 7. Zvýšiť efektivitu tréningu – lepšie využívať čas a priestor na ľade (skupinová forma tréningu, hry na malom priestore atď.)
 8. Individuálny prístup k hráčom (spätná väzba) – pokiaľ možno pri každom cvičení resp. opakovaní

Jednotný tréningový systém

Cieľom zavedenia jednotného tréningové systému na klubovej úrovni je využitie a zapracovanie poznatkov z dlhodobej športovej prípravy v ľadovom hokeji. Všetky tréningové jednotky sú po obsahovej stránke primerané vekovej kategórii a sú prioritne venované nácviku a zdokonaľovaniu korčuľovania a základných herných činností jednotlivca. Jednotlivé cvičenia sú z pohľadu organizácie nenáročné, ale rešpektujú požiadavky samotnej hry (náročnosť hernej činnosti, priestor realizácie atď.).

Dôraz v jednotlivých cvičeniach by mal byť na správnu technicko-taktickú zložku (napr. pri odoberaní puku hokejkou správne postavenie hráčá, využitie hokejky a výber správneho spôsobu - nadvihnutie hokejky, úder do hokejky, vypichnutie puku atď.) nie na kondičnú stránku. Až keď si hráči dokonale osvojili správnu techniku zvýšime intenzitu zaťaženia. Hlavnou úlohou trénera v týchto tréningových jednotkách je aktívne „učiť“ a vysvetľovať hráčom správnu techniku realizácie resp. taktiku riešenia hernej situácie (to neznamená vysvetľovať chyby pri tabuly 30min zo 60 minútového tréningu, ale aktívne ich odstraňovať počas jednotlivých opakovaní spolu s využitím asistentov na ľade). 

Každá tréningová jednotka sa v priebehu kalendárneho mesiaca zopakuje v 1 stanovený deň 2 týždne za sebou.

Odborné články: