KRÍZA - FAQ

Často kladné otázky (aktualizované 18.9.2020, 13:15)

Ďalšie otázky píšte na kriza@szlh.sk


 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

   Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, link):  http://www.uvzsr.sk/

 

Plavební znak D3 - Doporučuje se plout ve směru šipky | VAKOmobiliář   17.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/7311/2020 z 17.9.2020  /prevádzky a hromadné podujatia/ s účinnosťou od 18.09.2020

Plavební znak D3 - Doporučuje se plout ve směru šipky | VAKOmobiliář   17.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/7310/2020 z 17.9.2020  /hranice/ s účinnosťou od 18.09.2020

 

     ›   09.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/7092/2020 z 9.9.2020 (najmä opatrenia písm. B a C)

     ›   28.08.2020 Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/6849/2020 pri ohrození verejného zdravia z 28.8.20 od 1. septembra 2020 (najmä opatrenia písm. B a C)

    - Piatok, 04 September 2020 19:14 Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni

 

Opatrenia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ)

   18 September 2020 Opatrenia RÚVZ Bratislava 14797/2020 z 18.9.2020 platné od 19.9.2020: TU

       › 12 September 2020 Opatrenia RÚVZ Bratislava 14397/2020 z 12.9.2020 platné od 14.9.2020, 6:00: TU

       › 05 September 2020 Opatrenia RÚVZ Bratislava 13812/2020 z 5.9.2020 platné od 6.9.2020 do 30.9.2020: TU

       › 31 Augusta 2020 Opatrenia RÚVZ Michalovce z 5.9.2020 platné od 1.9.2020 do 13.9.2020: TU

 

Opatrenia SZĽH pri organizácii športovej činnosti - zápasy v súťažiach SZĽH

   Opatrenia SZĽH pri organizácii športovej činnosti - zápasy v súťažiach SZĽH - v príprave

 

Opatrenia SZĽH pri organizácii športovej činnosti - tréningy, prípravné stretnutia, turnaje

    Opatrenia pri organizácii športovej činnosti aktualizácia 18.9.2020

       ›  Opatrenia pri organizácii športovej činnosti zmeny schválené VV SZĽH 11.8.2020

       ›   Čestné vyhlásenie hráča a člena realizačného tímu aktualizované 19.8.2020

 

Informácie príslušných Ministerstiev v SR, registrácie

pondelok 7. septembra 2020

CESTUJÚCI MAJÚ NOVÉ POVINNOSTI PRI PRÍLETE NA SLOVENSKO

Od štvrtka 10. septembra sa musia osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu a prichádzajú na Slovensko letecky, zaregistrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica. Nové opatrenie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platí od 10. septembra 7:00. Povinnosť zaregistrovať sa na tejto stránke ostáva zachovaná aj pre ľudí prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky autom z Ukrajiny.

Potvrdenie o registrácii sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi Polícia Slovenskej republiky po prílete na územie SR alebo pri vstupe na územie SR cez pozemnú hranicu s Ukrajinou.


Pripomíname, že v zozname zelených krajín je aktuálne 26 štátov. Sú to: Austrália, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko. Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na tomto zozname, sú rizikové.

Nerešpektovanie povinnosti registrácie je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

POZOR: OKREM TOHO KAŽDÝ CESTUJÚCI VYPĹŇA FORMULÁR MINISTERSTVA DOPRAVY

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstvo dopravy a výstavby SR
https://www.mindop.sk/covid/

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Doteraz bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.


Viac tu
https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/na-slovensku-sa-uvolnili-lety-pre-cestujucich-je-pristupny-online-formular


https://www.mindop

 

 

 

Výzva SZĽH

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Podpory zachovania kontinuity športovej prípravy mládeže v kluboch ĽH schváleného Výkonným výborom SZĽH

Žiadosť o finančný príspevok

Usmernenie - čerpanie 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport 

 

OTÁZKA 1: Mám nárok na príspevok zo štátu v prípade, že mám uzatvorený súbežne pracovný pomer na 1/2  – 1/4 resp.  znížený úväzok (učiteľ športovej prípravy,...)?

ODPOVEĎ 1: NIE, nakoľko cieľovou skupinou príspevku je SZČO, okrem SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer (bez rozdielu výšky).


OTÁZKA 2: Môžem, žiadať 01.mája 2020 o príspevok zo štátu za marec 2020? 

ODPOVEĎ 2: NIE, nakoľko žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku. 


OTÁZKA 3: Mám nárok na príspevok zo štátu v prípade, že som nebol nemocensky a dôchodkovo poistená  osoba
(povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni? 

ODPOVEĎ 3: ÁNO, ak ste začal podnikať v roku 2019. Čerpáte tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vznení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvý krát podnikať). Pri splnení ďalších podmienok má nárok na príspevok aj taká SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný...)
 • študuje

OTÁZKA 4: Ako vypočítam pokles tržieb?

ODPOVEĎ 4: Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov, ktorý si zvolí:

 1. Porovnáva sa tržba / príjem za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 04/2020 - porovnávacie obdobie je 04/2019)
  PRÍKLAD:
  tržba v apríli 2019 = 1.000 EUR
  tržba v apríli 2020 = 100 EUR
  výpočet poklesu: 900 EUR / 1.000 EUR x 100 = 90% pokles príjmu > možnosť príspevku 540 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)
 2. Porovnáva sa priemer tržieb v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  PRÍKLAD:
  tržba v apríli 2020 = 500 EUR
  priemer za rok 2019 (príjem 01-12/2019 = 11.500 EUR spolu; 11.500 EUR / 12 mesiacov = 958,33 EUR = priemer príjmu za r. 2019)
  výpočet poklesu: 500 EUR (suma poklesu) / 958,33 EUR x 100 = 57,17% pokles príjmu > možnosť príspevku 300 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.
  PRÍKLAD:
  tržba vo februári 2020 = 1.100 EUR
  tržba v apríli 2020 = 500 EUR
  výpočet poklesu: 500 EUR / 1.100 EUR x 100 = 54,54% poklesu príjmu > možnosť príspevku 300 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)

OTÁZKA 5: Môžem ako športový odborník (tréner) uviesť v žiadosti o príspevok namiesto prideleného IČO (identifikačného čísla) keďže ho nemám? Zákon o športe živnosť zrušil, Môžem zadať identifikátor fyzickej osoby z registra športových odborníkov (https://sport.iedu.sk)? Ako tréner mám pridelené DIČ, vystavujem faktúry, podávam daňové priznanie, platím zdravotné poistenie a povinnosť platby do sociálnej poisťovne mám od 1.7.2020

ODPOVEĎ 5: Ak žiadosť o príspevok vyžaduje uvedenie IČO, tréner musí uviesť IČO. Identifikátor z registra športových odborníkov nie je nahradením IČO a nie je plnohodnotným identifikátorom v porovnaní s IČO. Zákon o športe IČO pre športových odborníkov, ktorí túto činnosť vykonávajú ako podnikanie nikdy nezrušil, zmenilo sa iba to, že nepotrebujú živnosť lebo toto podnikanie nie je živnosťou. IČO nie je viazané iba na živnosť, majú ho pridelené aj takí podnikatelia, ktorí živnosť nemajú a podnikajú na základe osobitných zákonov (napr. advokáti ale aj tréneri, ktorí podnikajú na základe zákona o športe). Podľa uvedeného, tréneri, ktorí podnikajú ako SZČO musia v žiadosti uviesť IČO. Majú ho mať zapísané v športovom registri. Ak zápis o IČO v športovom registri u trénera absentuje, odporúčame pozrieť oprávnenie, ktoré tréner obdržal od príslušného okresného úradu, ktorým sa mu povolilo vykonávať trénerskú činnosť ako podnikanie. Zákonnou náležitosťou tohto oprávnenia je aj uvedenie IČO, čiže v tomto liste ho tréner musí mať uvedené. Ak tréner nemá oprávnenie na podnikanie od príslušného okresného úradu, potom ani nemôže byť SZČO a nemôže trénerskú činnosť vykonávať ako podnikanie.

OTÁZKA 6: Môžem požiadať príspevok za mesiac 03/2020 do konca apríla 2020?

ODPOVEĎ 6: ÁNO, za marec 2020 až do 14.5.2020 a následne za mesiace apríl 2020 do 31.5.2020 a za máj 2020 do 30.6.2020.

OTÁZKA 7: Klub mi ako trénerovi vyplatil v apríli peniaze (odmenu za trénovanie) za mesiac január. Malo to prísť pôvodne vo februári ale reálne som to dostal v apríli. Ovplyvní ma to nejak pri žiadaní maximálneho príspevku od štátu za mesiac apríl (540 EUR)? Táto situácia môže nastať aj v ďalších mesiacoch.

ODPOVEĎ 7: Pokles tržby sa podľa §3 nariadenia vlády SR č. 76/2020 Z.z. určí vždy porovnaním výšky tržby za aktuálny mesiac (v tomto prípade apríl) s výškou tržby v mesiacoch určených podľa písm. a) a b) citovaného paragrafu nariadenia. Zjednodušene: Koľko peňazí Vám pride ako SZČO na účet z podnikania v danom mesiaci (apríl 2020), to je tržba SZČO v danom mesiaci (apríl 2020). To že peniaze boli SZČO vyplatené neskôr nie je rozhodujúce.

OTÁZKA 1: Ako vypočítam pokles tržieb?

ODPOVEĎ 1: Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov, ktorý si zvolí:

 1. Porovnáva sa tržba / príjem za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 04/2020 - porovnávacie obdobie je 04/2019)
  PRÍKLAD:
  tržba v apríli 2019 = 1.000 EUR
  tržba v apríli 2020 = 100 EUR
  výpočet poklesu: 900 EUR / 1.000 EUR x 100 = 90% pokles príjmu > možnosť príspevku 540 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)
 2. Porovnáva sa priemer tržieb v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  PRÍKLAD:
  tržba v apríli 2020 = 500 EUR
  priemer za rok 2019 (príjem 01-12/2019 = 11.500 EUR spolu; 11.500 EUR / 12 mesiacov = 958,33 EUR = priemer príjmu za r. 2019)
  výpočet poklesu: 500 EUR (suma poklesu) / 958,33 EUR x 100 = 57,17% pokles príjmu > možnosť príspevku 300 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.
  PRÍKLAD:
  tržba vo februári 2020 = 1.100 EUR
  tržba v apríli 2020 = 500 EUR
  výpočet poklesu: 500 EUR / 1.100 EUR x 100 = 54,54% poklesu príjmu > možnosť príspevku 300 EUR (ak sú splnené povinné kritériá)