Oznam SZĽH pre kluby: trénovať je povolené v počte 6 osôb, po splnení stanovených podmienok

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov, že na základe prijatých uznesení Vlády SR, vyhlášky ÚVZ SR č. 16 vydanej vo Vestníku Vlády SR, čiastka 12/2020 dňa 30.októbra 2020 (TU), Usmernenia MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 / 2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu (TU) a po konzultáciách so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. I. Husárom môže športovú aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera),

za predpokladu, že sa jedná o:

1)     osobu s preukázaným potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020, alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

2)     osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

3)     osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

4)     osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

5)     ďalšie osoby podľa ostatných ustanovení č. 16 VYHLÁŠKY ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

zároveň:

6)     Tréningový proces môžu realizovať aj deti do 10 rokov, na ktoré sa nevzťahuje preukázanie potvrdenia o negatívnom teste. Na osoby, ktoré ich do objektu zimného štadióna doprevádzajú sa vzťahujú body 1) až 4),

7)     Rúška nie sú povinné, v usmernení MŠVVaŠ SR sa ich používanie odporúča.

Platnosť uvedených opatrení je od 2.11.2020 do 9.11.2020, 01:00 hod.

Uvedené sa nevzťahuje na kluby Tipos extraligy, nakoľko ich športovú činnosť upravuje Vyhláška ÚVZ č. 12. Vestník Vlády SR, čiastka 11/2020 z 29.10.2020, resp. Usmernenia MŠVVaŠ SR.

Ďalšie informácie a usmernenia SZĽH sa priebežne aktualizujú v rámci sekcia KRÍZA - FAQ / KRÍZA COVID-19.