Komisia delegátov

Robert Svitok

Predseda Komisie delegátov SZĽH

svitok@szlh.sk

 

Mgr. Milan Grečko

Podpredseda Komisie delegátov SZĽH

grecko@szlh.sk

Rastislav Krpelec

Tajomník Komisie delegátov SZĽH

krpelec@szlh.sk

JUDr. Mária Faithová

Členka Komisie delegátov SZĽH (právny úsek)

faithova@szlh.sk

TBM

Člen Komisie delegátov SZĽH

@szlh.sk

2021/2022
Nominačná listina Delegátov SZLH
VYÚČTOVANIE - PAUŠÁLNYCH A CESTOVNÝCH VÝDAVKOV DELEGÁTA (pri vyplnení zasielajte prosím v papierovej forme na SZĽH formát A5)
Smernica pre odmeňovanie delegátov
2020/2021
Nominačná listina Delegátov SZLH pre súťažný ročník 2020/2021
VYÚČTOVANIE - PAUŠÁLNYCH A CESTOVNÝCH VÝDAVKOV DELEGÁTA (pri vyplnení zasielajte prosím v papierovej forme na SZĽH formát A5)
Smernica pre odmeňovanie Delegátov 2020
OZNAM EO SZĽH: Sadzba stravného v SR a Maďarská republika

2019/2020

Kontaktné údaje HU a BM sezóna 2018/2019
Kilometrovník
Predĺženia a samostatné nájazdy pre sezónu 2019/2020 a príslušnú súťaž sú uvedené na www.hockeyslovakia.sk / Súťaže a štatistiky / Súťaž / Informácie a dokumenty.
Zoznam delegátov SZĽH  - sezóna 2019/20
Seminár na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie delegáta SZĽH
Slovenský zväz ľadového hokeja organizuje seminár na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon funkcie delegáta SZĽH. Reaguje tým na aktuálnu situáciu. Keďže viacerí delegáti v uplynulom období ukončili svoje pôsobenie vo funkcii zo zdravotných alebo iných dôvodov, SZĽH plánuje navýšiť ich počet a zabezpečiť tak bezproblémový chod v súvislosti s nasadzovaním delegátov do súťažných stretnutí. Záujemca o funkciu musí byť v zmysle zákona zdravotne spôsobilý, musí preukázať bezúhonnosť a musí absolvovať odbornú prípravu v nasledovných oblastiach: právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí v zmysle Zák.č. 1/2014 Z.z. a interných predpisov SZĽH, verbálna a neverbálna komunikácia, základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre podanie prvej pomoci, základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany, praktické riešenie núdzových a modelových situácií ako aj ďalšie oblasti určené predpismi národného športového zväzu, čiže pravidlá ľadového hokeja, respektíve smernice a poriadky SZĽH. Z piatich povinných okruhov v portfóliu odborných oblastí musí adept zložiť písomnú skúšku. V prípade záujmu o funkciu delegáta SZĽH sa záujemcovia môžu prihlasovať na mailovej adrese delegat@szlh.sk. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe hockeyslovakia.sk v sekcii Úsek delegátov. (uvedené bolo v platnosti do 30. 6. 2020)