Kongres SZĽH bude 17. apríla - výzva na predkladanie návrhov kandidátov do volených funkcií

Slovenský zväz ľadového hokeja oznamujeme, že Výkonný výbor SZĽH rozhodol o termíne zasadnutia Kongresu SZĽH, ktorý sa bude konať dňa 17.04.2024 v konferenčných priestoroch Tower 5 v Bratislave.

Vzhľadom k tomu, že predmetný Kongres SZĽH bude aj volebným Kongresom, pripomíname členom SZĽH, že v súlade so Stanovami SZĽH môžu predkladať svoje návrhy na kandidátov do volených funkcií v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH najneskôr do 02.04.2024 do 23:59 hod., a to elektronicky na e-mailovú  adresu: volby@szlh.sk, kde v predmete e-mailu uvediete: Voľby 2024

Kongres SZĽH bude voliť:
-    predsedu Dozornej rady SZĽH (Kontrolóra SZĽH)
-    jedného člena Výkonného výboru SZĽH

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Zároveň pripomíname, že v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona o športe a bodu 3.3.6 Stanov SZĽH za predsedu Dozornej rady SZĽH (Kontrolóra SZĽH) môže byť zvolená iba bezúhonná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú 
a)    štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b)    najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
c)    najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
d)    najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa preukazuje dokladom o vzdelaní alebo potvrdením o praxi.