Kongres SZĽH - návrh kandidátov do volených funkcií

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja zverejňuje návrh kandidátov do volených funkcií, ktorých schválila Volebná komisia SZĽH a z ktorých bude Kongres SZĽH voliť prezidenta SZĽH, členov Výkonného výboru SZĽH, člena Výkonného výboru SZĽH – zástupcu športovcov – hokejistov, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, Podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, predsedu Volebnej komisie SZĽH a členov Volebnej komisie SZĽH.

Každý kandidát musí súhlasiť s jeho nomináciou a musí tiež splniť podmienky vyplývajúce z platného volebného poriadku SZĽH a z platných stanov SZĽH.

Kongres SZĽH zasadne dňa 18.03.2022 v Bratislave. V súlade s bodom 10.1.2 písm. b) Stanov SZĽH nové štvorročné funkčné obdobie členov orgánov SZĽH zvolených na Kongrese SZĽH dňa 18.03.2022 začne plynúť dňom 27.06.2022.

Návrh kandidátov do volených funkcií.