Pozvánka na školenie štatistikov SZĽH - 11. júna v Martine

BRATISLAVA (SZĽH) - Záujemcov o prácu štatistika pozývame na školenie štatistikov SZĽH, ktoré sa uskutoční v sobotu 11. júna 2022 od 9.00 h v zasadačke mestského úradu v Martine na Vajanského námestí 1. 

Žiadame kluby, ktoré majú záujemcov o prácu štatistika klubu v informačnom systéme SZĽH, aby uvedenú osobu/osoby informovali o školení a poslali na školenie (je povinné, aby každý klub mal na sezónu minimálne jedného vlastného zaškoleného štatistika).

Pri nahlásení záujemcov o prácu štatistika klubov je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a email) na emailovú adresu statistik@szlh.sk do 16. mája 2022. Do rovnakého termínu a na rovnakú emailovú adresu je potrebné potvrdiť účasť. Po uvedenom termíne negarantujeme zabezpečenie stravy.

V prípade otázok je kontaktná osoba p. Robert Svitok, t. č.: 0918234842.

Program školenia: 

1. vydanie členských preukazov a licencií 
2. školenie informačný systém (ďalej len IS) – práca v informačnom programe štatistikov (zaškolenie nových štatistikov a preopakovanie práce v IS)
3. predstavenie novej funkcionality elektronickej štatistiky v IS
4. predvedenie štatistík na stránke: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/
5. evidencia športových odborníkov v IS
6. pokyny do novej sezónny 2022/2023 pre prácu so štatistickými údajmi (elektronický test z práce v IS je potrebné úspešne absolvovať)
7. rôzne