2. liga seniorov

Informácie

2. liga seniorov     HK BREZNO      MŠK HVIEZDA Dolný Kubín   HK Levice  HK Levice          HC Rebellion Gelnica   Logo MHk 32 Liptovský Mikuláš "B"   
HC 96 Nitra    HC Prievidza   HC Prievidza    HK Iskra Partizánske   ŠHK Púchov    HKM Rimavská Sobota            MHK Ružomberok     HK Sabinov              
HC Bratislava          KMH Budapest      ŠHK 37 Piešťany s.r.o.         MHK Dubnica        HK 91 Senica        MHK Humenné       HHK Bardejov      HK 2016 Trebišov
v systéme prebieha aktualizácia lôg klubov

Skupina A 1. Nitra 2. Bratislava 3. Levice 4. Piešťany 5. Púchov 6. Prievidza 7. Dubnica 8. Senica 9. Dolný Kubín 10. Partizánske

Skupina B 1. Bardejov, 2. Brezno, 3. Budapest, 4. Ružomberok, 5. Humenné, 6. Liptovský Mikuláš, 7. Trebišov, 8. Gelnica, 9. Sabinov, 10. Rimavská Sobota


Hracie dni a čas 2. ligy seniorov: sobota - 17:00 hod.; resp. podľa nahlásených začiatkov klubov. 

Gelnica, sobota, 17:30, Partizánske, sobota, 18:00,  Dolný Kubín, sobota, 17:30, Humenné, sobota, 17:30, Ružomberok, sobota, 17:00, L. Mikuláš, sobota, 17:00, Prievidza, sobota, 17:00, Bratislava, sobota, 17:30, Rimavská Sobota, sobota 17:30, Budapešť, sobota, 17:00, Bardejov, sobota, 17:30, Trebišov, sobota, 17:30, Sabinov, sobota, 17:00, Púchov, sobota, 17:00, Levice, sobota, 17:30, Brezno, sobota, 17:00, Piešťany sobota, 17:00, Nitra sobota 20:00

Aktualizácie začiatkov, termínov, miesta stretnutia: www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/570/2-liga-seniorov-2016-2017


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
I. časť - Základná V skupine “A” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov
I. časť - Základná V skupine “B” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov
II. časť O umiestnenie a o konečné umiestnenie (9.-10. m. zo sk. A a B) I. fáza - Družstvá po ZČ na 9. a 10. mieste v skupine “A” odohrajú stretnutia O umiestnenie "D"proti družstvám umiestneným na 9. a 10. mieste v sk. “B” systémom 9A.-10B., 9B.-10A. na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, začína sa u horšie umiestneného tímu. II. fáza - Víťazi V1-V2, resp. porazení P1-P2 odohrajú ďalšiu časť o konečné umiestnenie na 2 víťazné stretnutia, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ 2. LIGA SENIOROV 2016/2017
II. časť O Play-Off  v skupinách 2LS (1.-8. m. v sk. A, 1.-8. m. v sk. B) - Sk. A Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “A” odohrajú časť "O Play-Off" (1A.-8A., 2A.-7A., 3A.-6A., 4A.-5A.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá,1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ. - Sk. B Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “B” odohrajú časť "O Play-Off" (1B.-8B., 2B.-7B., 3B.-6B., 4B.-5B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.
III. časť O konečné umiestnenie 5.-8. A a B Porazení P1 až P4 odohrajú ďalššiu časť o konečné umiestnenie 5.- 8. A, B na 2 víťazné stretnutia, = max. 3 kolá, umiestnenie sa posudzuje podľa vyššššieho umiestnenia v skupine po ZČ (vyšššší počet získaných bodov, resp. skóre)
III. časť ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazné družstvá z časti "O Play-Off" v skupine “A” odohrajú Play-Off Štvrťfinále proti víťazným družstvám z časti "O Play-Off v skupine B (1A.-4B., 2A.-3B., 3A.-2B., 4A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.
III. časť SEMIFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazi zo štvrťfinále sa stretnú systémom (1A.-2B., 2A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ
III. časť FINÁLE PLAY-OFF / O VÍŤAZA 2LS Víťazi so Semifinále Play-Off 2LS odohrajú stretnutia systémom (1.-2.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u jedného finalistu, 2. u druhého finalistu a príp. 3 rozhodujúce na neutrálnej pôde. Družstvo, ktoré zvíťazí v dvoch stretnutiach O viťaza 2LS z troch možných stretnutí postupuje do BUDIŠ 1. HL 2017/2018, porazený finalista získava právo účasti v Budiš 1. HL 2017/2018 po splnení podmienok.
ZOSTUP / POSTUP BUDIŠ 1. Hokejová liga : časť - Baráž o BUDIŠ 1. HL 2016/2017 sa dôvodu počtu účastníkov BUDIŠ 1. HL neuskutoční. Víťaz 2LS 2016/2017 postupuje do 1. HL SR 2017/2018 priamo, porazený finalista 2LS získava právo účasti v 1. HL SR 2017/2018. Pre zaradenie je potrebné splniť štandardné podmienky pre 1. HL SR (najmä dostatočný počet hráčov, zodpovedajúci štadión, mládežn. družstvá v súťažiach SZĽH).

Bodovanie:  3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení,  alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase. Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy po ukončení riadneho hracieho času sa postupuje v zmysle platných článkov 6.10 a 6.11 SP SZĽH (predĺženie, resp. samostatné nájazdy) a nariadení SK SZĽH.       

Upozornenia:  

- V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk). 

- v súťažnej sezóne 2016/2017 je v 2. HL evidované "B" družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia SP SZĽH (najmä čl. 3.8 a nasl.)

- zahraničný účastník 2. ligy seniorov 2016-2017 klub KMH Budapest štartuje na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so SZĽH a národným zväzom. V tejto zmluve sú uvedené všetky špecifikácie týkajúce sa štartu, pričom počas sezóny podlieha v rámci súťaže 2. ligy seniorov jurisdikcii SZĽH a jej orgánov,

- počet zahraničných hráčov v 2LS 2016/2017 je stanovený na 5 za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí,

- zahraničný účastník 2. ligy seniorov 2016-2017 klub KMH Budapest štartuje na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so SZĽH a národným zväzom. V tejto zmluve sú uvedené všetky špecifikácie týkajúce sa štartu, pričom počas sezóny podlieha v rámci súťaže 2. ligy seniorov jurisdikcii SZĽH a jej orgánov.

- v prípade zahraničného účastníka KMH Budapest sa pre tieto účely považujú hráčy inej národnosti ako maďarskej. Zahraničný účastník je povinný predložiť pred začiatkom súťaže 2LS 2016/2017 súpisku materských alebo hosťujúcich hráčov klubu, ktorí sú oprávnení štartovať v súťaži.

- v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle platných čl. 6.10 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 6.11 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY),

- dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk,

- ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2016/2017 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov, usmernenia k súťaži vydáva SK SZĽH, riadiaci orgán súťaže        

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/570/2-liga-seniorov-2016-2017

Delegácie rozhodcov, resp. ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy    

Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/stanovy-poriadky-a-smernice-szlh 


Z M E N Y     V Y H R A D E N É.