Úsek štatistikov

 

 

Mgr. Michal OROLIN

Štatistik, Administrátor športových odborníkov

orolin@szlh.sk

02/32340 911

Kontakt na Štatistické oddelenie SZĽH: Mgr. Michal Orolin, tel.: 02/32340 911

Ako sa zapisujú štatistiky počas zápasu?

Podľa pravidiel ľadového hokeja vydanými IIHF hlavný rozhodca jednoznačne nahlási strelca gólu a asistencie štatistikovi klubu prítomného na stretnutí v boxe pomocných funkcionárov. Po nahlásení od hlavného rozhodcu je hlásateľ na zimnom štadióne povinný vyhlásiť strelca gólu a asistencie.

V zápasoch Extraligy sa v boxe pomocných funkcií musí nachádzať vedúci boxu, ktorý vždy po nahlásení strelca gólu a asistencií od rozhodcu sa kontaktuje na videobránkového rozhodca, ktorý sa nachádza na zimnom štadióne a musí potvrdiť strelca gólu a asistencie od rozhodcu. Až následne je hlásateľ povinný vyhlásiť na zimnom štadióne strelca gólu a asistencie.

Ako postupovať, ak hlásateľ vyhlási iných strelcov gólu ako skutočných?

Návrh na zmenu môže podľa pravidiel ľadového hokeja nahlásiť len kapitán tímu hlavnému rozhodcovi stretnutia, ktorý ju môže potvrdiť štatistikovi klubu prítomného na stretnutí. Štatistik je následne povinný túto zmenu zapísť a uviesť štatistiky do súladu a hlásateľ je povinný vyhlásiť opravu strelca gólu alebo asistencie.

V zápasoch Extraligy v prípade, že hlásateľ vyhlási strelca gólu alebo asistencie skôr ako to potvrdí videobránkový rozhodca a vyhlásený údaj bude nesprávny, tak je po následnom upozornení od videobránkového rozhodcu smerom k vedúcemu boxu hlásateľ uvedenú zmenu strelca gólu alebo asistencie povinný vyhlásiť na zimnom štadióne.

Ako sa postupuje v prípade návrhu na zmenu štatistiky až po skončení stretnutia (elektronický zápis o stretnutí je uzamknutý)?

A) V prípade, že sa na zimnom štadióne ešte nachádzajú rozhodcovia:
Kapitán družstva nahlási zmenu hlavnému rozhodcovi stretnutia, ktorý ju môže potvrdiť štatistikovi klubu pritomnému na zimnom štadióne. Štatistik klubu je následne povinný kontaktovať štatistika SZĽH s odôvodnenou žiadosťou o odomknutie zápisu o stretnutí. Štatistik SZĽH po úvahe môže predmetný zápis o stretnutí odomknúť, čím umožní štatistikovi klubu vykonať úpravy v zápise o stretnutí (t.j. napr. zmeny strelcov gólu a asistencií, vylúčenia a pod.).

B) V prípade, že sa na zimnom štadióne rozhodcovia stretnutia už nenachádzajú:

Protestujúca strana (klub, hráč, divák, alebo ktokoľvek, kto preukáže záujem) môže podať návrh na Štatistické oddelenie SZĽH. Návrh musí obsahovať videosekvenciu momentu, ktorý protestujúca strana rozporuje. V prípade, že protestujúca strana súčasne s návrhom nedoloží videosekvenciu, tak sa návrhom Štatistické oddelenie SZĽH nebude zaoberať. Štatistické oddelenie SZĽH priloženú videosekvenciu overí a ak dospeje k názoru, že návrh je odôvodnený, tak je povinné vyzvať zainteresované osoby k vyjadreniu. Za zainteresované osoby sa považujú (a) hlavný rozhodca, príp. hlavní rozhodcovia stretnutia, (b) čiaroví rozhodcovia stretnutia, (c) štatistik stretnutia, (d) hráč, ktorému je rozporovaná štatistika pripísaná, (e) hráč, ktorý rozporovanú štatistiku skutočne dosiahol (f) videobránkový rozhodca, ak bol na stretnutie nominovaný (e) inštruktor stretnutia, ak bol na stretnutie nominovaný. Zainteresované osoby sú povinné vyjadriť sa v lehote do 30 dní. Najneskôr po tejto lehote Štatistické oddelenie SZĽH rozhodne o zmene rozporovanej štatistike.

Ako postupovať v prípade žiadosti o zmenu údajov o hráčovi v Informačnom systéme Slovenského zväzu ľadového hokeja (IS SZĽH)?

Klub je pred sezónou povinný dodať Štatistickému oddeleniu SZĽH zoznam hráčov svojich družstiev. Zoznam obsahuje o hráčoch tieto údaje (a) meno a priezvisko, (b) číslo členského preukazu, (c) dátum narodenia, (d) držanie hokejky/lapačky, (e) výška, (f) váha. Uvedené údaje môže klub do začiatku prvého zápasu predmetného jeho družstva v sezóne zmeniť prostredníctvom IS SZĽH. V prípade, že zmenu družstvo vykoná až po začiatku prvého zápasu predmetného jeho družstva v sezóne, tak sa zmena nezobrazí na webovej stránke SZĽH. V takom prípade je klub povinný kontaktovať Štatistické oddelenie SZĽH, ktoré zmeny potvrdí a až následne sa tieto zmeny zobrazia na webovej stránke SZĽH.

Ako sa postupuje pri žiadosti o nápravu evidentných štatistických nesprávností po skončení zápasu?

V prípade zistenia evidentných štatistických nesprávností (napr. nesediaci počet zákrokov s počtom striel na bránu) po skončení zápasu protestujúca strana kontaktuje Štatistické oddelenie SZĽH so žiadosťou o nápravu. Štatistické oddelenie SZĽH zápas v IS SZĽH odomkne a poskytne protestujúcej strane kontakt na štatistika klubu, ktorý inkriminovaný zápas štatisticky zapisoval, aby uvedenú evidentnú štatistickú nesprávnosť odstránil.

Registračné formuláre športových odborníkov (verzie v slovenskom jazyku)

Registračný formulár štatistik aktualizácia 18.6.2023

Registračný formulár rozhodca aktualizácia 18.6.2023

Registračný formulár Bezpečnostný manažér/usporiadateľ aktualizácia 18.6.2023

Registračný formulár funkcionári aktualizácia 18.6.2023

Registračný formulár tréneri aktualizácia 18.6.2023

Registračný formulár zdravotníci aktualizácia 18.6.2023

Súhlas dotknutej osoby

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti športového odborníka

Verzie v anglickom jazyku/English versions

Registration form Statistics aktualizácia 10.1.2024

Registration form Official aktualizácia 10.1.2024

Registration form Coach aktualizácia 10.1.2024

Registration form Security Manager aktualizácia 10.1.2024

Registration form Medicals aktualizácia 10.1.2024

Data subject consent aktualizácia 10.1.2024

Statutory declaration on clean record aktualizácia 10.1.2024

Tlačivá pre funkcionárov klubu

Všetky tlačivá (podklady pre zápis, štatistický list, súpiska družstva pred stretnutím) majú tréneri, resp. vedúci družstiev k dispozícii v rámci TPM SZĽH - Plánovanie udalostí - Zápasy

Podklady pre zápis

Štatistický list - tvz. bobkáč

Súpiska družstva pred stretnutím

Team Composition Form IIHF

Záznam zo stretnutia

TEAM ROSTER - prípravne zahranične stretnutie na Slovensku (súpiska zahraničného súpera)

Game and Practice Schedule dokumet na turnaj

 

Tlačivá pre štatistika klubu

Official Game Sheet 

Hlásenie úrazov v hokeji SR

 

 


 

 

 

 

 

IN LINE zápis

IN LINE zápis 1

IN LINE zápis 2