BUDIŠ 1. Hokejová liga

Informácie

BUDIŠ 1. Hokejová liga


Počet účastn.:    9 

Por.č.        Názov                                                                                

1. HK Dukla Michalovce                                      2. HC´07 Detva s.r.o.  (mediálne: HC 07 ORIN Detva)           3. HK Skalica s.r.o. 
http://duklamichalovce.sk/                                http://hc07detva.sk/                                                     http://www.hkskalica.sk/

4. HC Prešov 07 s.r.o.  (mediálne: Prešov Penguins)             5. v o ľ n o                                                       6. HC Topoľčany
https://www.facebook.com/hcpenguinspresov                                                                                       http://www.hctopolcany.sk/intro.php                                                                                                     

7. MHC Martin a.s. ("B" družstvo)                                   8. HK Spišská Nová Ves                                         9. HK Trnava  (mediálne: HK Gladiators Trnava)   
https://sk-sk.facebook.com/MHCMartin/                        http://hk-snv.sk/                                                http://hktrnava.sk/  

10. HK´95 Považská Bystrica                                           HK VSR SR 20 s.r.o. (HK ORANGE 20)
http://www.hk95panthers.host.sk/                                 http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanky/sr-20-1


Podrobnosti o BUDIŠ 1. Hokejovej lige na http://prvaliga.sk/ a http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanky/1-liga


Model súťaže a hrací systém:          

I. časť - základná          
- každé družstvo odohrá v základnej časti 48 stretnutí (54 kôl), pričom družstvá sa stretnú so súpermi 3 x doma, 3 x vonku,
1) Na základe zmluvy so SZĽH odohrá každý účastník I. HL SR 2016/17 jedno stretnutie s HK ORANGE 20 (SR20) na domácom ihrisku do decembra 2016 (v nedeľňajších termínoch) ako podporu 1. HL SR príprave SR20 na MS 20-ročných. 
- Body a skóre dosiahnuté s HK ORANGE (SR 20) sa započítavajú do konečnej tabuľky (HK ORANGE 20 uvedený mimo poradia tabuľky). 
- Voľné termíny (streda) môžu účastníci Budiš 1HL po dohode využiť na odohranie stretnutí s družstvom SR18 v rámci podpory klubov BUDIŠ 1. HL s prípravou družstva SR18 na Majstrovstvá sveta 18 r. 2017. V prípade dohody družstvo SR18 odohrá 1 stretnutie na zimnom štadióne účastníka BUDIŠ 1. HL, ak sa nedohodnú inak. Výsledky stretnutí sa nezapočítavajú do tabuľky BUDIŠ 1. HL. Družstvá umiestnené po základnej časti I. HL SR na 1. až 8. mieste postupujú do Play-Off I. HL SR.
- Nakoľko Play-Off I. HL SR 2016/2017 začína 14.2.2017, riadiaci orgán upravuje v súlade s čl. 2, písm a) PP SZĽH prestupový termín pre hráčov v rámci 1. HL SR 2016/2017 najneskôr do konca základnej časti BUDIŠ 1. HL (posledné 54 kolo).          

II. časť - Play Off  - Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na 3 víťazné stretnutia. Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na 3 víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na 3 víťazné stretnutia.              

Časť: Play-Out Extraligy - Víťaz a druhý finalista BUDIŠ 1. HL 2016/17 odohrajú stretnutia s družstvami umiestnenými po základnej časti Tipsport Extraligy 2016/2017 na 9. a 10. mieste systémom každý s každým 2x doma, 2x vonku, spolu 12 kôl. Riadiacim orgánom časti Play-Out Extraligy je Pro-hokej a.s. (viď príslušná časť Tipsport Extraliga 2016/2017)           

II. časť - O Play Out BUDIŠ 1. HL -      Z dôvodu počtu účastníkov BUDIŠ 1. HL 2016/2017 sa časť O Play-Out neuskutoční.          

III. časť - Baráž o BUDIŠ 1. HL -   Baráž o BUDIŠ 1. HL sa z dôvodu počtu účastníkov sa časť Baráž o 1. HL SR 2016/2017 neuskutoční. Víťaz 2LS 2016/2017 postupuje do 1. HL SR 2017/2018 priamo, porazený finalista 2LS získava právo účasti v 1. HL SR 2017/2018. Pre zaradenie je potrebné splniť štandardné podmienky pre 1. HL SR (najmä dostatočný počet hráčov, zodpovedajúci štadión, mládežn. družstvá v súťažiach SZĽH).          

III. časť - Play-Out Extraligy (Tisportligy) - súťaž riadená PRO-HOKEJ a.s., Družstvá Tipsport Extraligy v sezóne 2016/2017 umiestnené po základnej časti na 9. a 10. mieste sa stretnú v PLAY OUT s družstvami umiestnenými na 1. a 2. mieste Budiš 1. Hokejovej ligy v sezóne 2016/2017, v zmysle zmluvy. Nadstavbová  súťaž PLAY OUT má 4-kolový model.      

Hracie dni a čas BUDIŠ 1. Hokejovej ligy: ZČ - streda, piatok - 17:00 hod.; vložené nedele, utorok, štvrtok o 17:00 hod. resp. podľa nahlásených začiatkov klubov. Zápasy s HK ORANGE 20 - každý z klubov 1x vložená nedeľa, príp. termín podľa dohody začiatky stretnutí (hod.)      
                                        STREDA       PIATOK  NEDEĽA (aj s HK ORANGE)  
1. Michalovce                       17:00         17:00         17:00  
2. Detva                               18:00         18:00         17:00  
3. Skalica                              17:00         17:00        17:00  
4. Prešov                              18:00         18:00         18:00  
5. voľno             
6. Topoľčany                         18:00         18:00         17:00  
7. Martin                              17:30         17:30         17:00  
8. Spišská Nová Ves                17:00         17:00         17:00  
9. Trnava                              17:00         17:00         17:00  
10. Považská Bystrica              18:00         18:00         17:00  

Bodovanie:  3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení,  alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase. Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy po ukončení riadneho hracieho času sa postupuje v zmysle platných článkov 6.10 a 6.11 SP SZĽH (predĺženie, resp. samostatné nájazdy) a nariadení SK SZĽH.        

Zostup / postup:    Z BUDIŠ 1. HL v sezóne 2016/2017 nezostupuje žiadne družstvo. Baráž o 1. HL SR sa z dôvodu počtu účastníkov sa časť Baráž o 1. HL SR 2016/2017 neuskutoční. Víťaz 2LS 2016/2017 postupuje do 1. HL SR 2016/2017 priamo, porazený finalista 2LS získava právo účasti v 1. HL SR 2017/2018. Pre zaradenie je potrebné splniť štandardné podmienky pre 1. HL SR (najmä dostatočný počet hráčov, zodpovedajúci štadión, mládežn. družstvá v súťažiach SZĽH). V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK I. HL SR do Tipsport Extraligy 2016/2017 postupuje  po splnení podmienok postupu  uvedených v zmluve.          

Upozornenia:          
- V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).  
- v súťažnej sezóne 2016/2017 je v BUDIŠ 1. HL evidované "B" družstvo MHC Martin a.s. na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia SP SZĽH (najmä čl. 3.8 a nasl.)                                  - podmienky štartu hráčov sú stanovené v platných predpisoch SZĽH. Ďalšie usmernenia a nariadenia môžu byť stanovené riadiacimi orgánmi súťaže alebo VV SZĽH (napr. štart hráčov v barážových stretnutiach a pod.)
- počet zahraničných hráčov v 1.HL SR 2016/2017 je stanovený na 5 za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí,                                                                                        - v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle platných čl. 6.10 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 6.11 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY), 
- dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk,          
- ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2016/2017 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov, usmernenia k súťaži vydáva SK SZĽH, riadiaci orgán súťaže v súčinnosti so SpR ZOK 1. HL SR,         

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/575/budis-1-hokejova-liga-2016-2017

Delegácie rozhodcov, resp. ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy         

Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/stanovy-poriadky-a-smernice-szlh        


Z M E N Y     V Y H R A D E N É.


V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk).

V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).  


BUDIŠ 1. Hokejová liga

    


Partneri: