1. hokejová liga SR / 1st senior league

Informácie

Za správne grafické zobrazenie webovej stránky a optimálnu vizualizáciu textov zodpovedá fy STENGL. Za nefunkčnosti informačného systému, alebo štatistických výstupov zodpovedá fy STENGL. V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa obráťte prosím priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk).

V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).

MŠHK Prievidza (mediálne "MHC-Bulldogs Prievidza) odhlásil ku dňu 26.11.2014 družstvo zo súťaže 1. HL SR 2014-2015. O športovo-technických dôsledkoch a sankciách rozhodnú príslušné orgány. 

Na základe odhlásenia družstva seniorov klubu MŠHK Prievidza zo súťaže 1. HL SR 2014-2015 rozhodol riadiaci orgán 1. HL SR - Správna rada ZOK 1. HL SR o zrušení jeho výsledkov dosiahnutých na ľade. Družstvo seniorov klubu MŠHK Prieviza je teda považované za družstvo zostupujúce z 1. HL SR 2014/2015 a v tabuľke sa nebude uvádzať. Tabuľka bude upravená po ukončení základnej časti 1. HL SR. II. časť 1. HL SR 2014-2015 Play-Out sa na základe rozhodnutia neuskutoční a družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 11. mieste ukončili súťaž. III. časť 1. HL SR 2014-2015 Baráž o 1. HL SR sa na základe rozhodnutia neuskutoční, právo postupu do 1. HL SR pre nasledujúcu sezónu získa Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok 1. HL SR.

Počet účastn.: 12

Účastníci (por. č., názov, značka):

1. HK Spišská Nová Ves SNV

2. MŠHK Prievidza (mediálne: MŠHK Bulldogs Prievidza) PRI

3. HK Trnava (mediálne: HK Gladiators Trnava) TRN

4. HK Dukla Michalovce MIC

5. reprez. SR hráčov do 18 rokov (mediálne SR 18) SR18

6. HC 46 Bardejov (mediálne: Bemaco HC-46 Bardejov)

7. HC´07 Detva s.r.o. (mediálne: HC 07 ORIN Detva) DTV

8. HC Prešov 07 s.r.o. PVS

9. MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. LMI

10. HC Topoľčany TOP

11. HC DUKLA Senica SED BAR

12. HK´95 Považská Bystrica PBY
 

Model súťaže a hrací systém:

I. časť - základná - každé družstvo odohrá v základnej časti 44 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2x doma, 2x vonku

1) Družstvo SR 18 odohrá domáce stretnutia s družstvami 1. HL SR na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši v zmysle zmlúv a dohôd uzavretých medzi SZĽH a príslušným vlastníkom / prevádzkovateľom ZŠ, ak nebude dojednané inak. Body a skóre dosiahnuté s reprezentáciou SR18 sa riadne započítavajú do konečnej tabuľky.
Družstvá umiestnené po základnej časti I. HL SR na 1. až 8. mieste postupujú do Play-Off I. HL SR. Pokiaľ by na základe nahraných bodov a skóre na postupovom mieste 1. až 8. figurovalo družstvo reprezentácie SR 18, tak namiesto neho postúpi do Play-Off družstvo umiestnené v poradí na 9. mieste tabuľky po Základnej časti I. HL SR.

II. časť - Play Off - Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na tri víťazné stretnutia.
Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na tri víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia.

Baráž o Extraligu
Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/IHL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia (túto časť riadi Pro-hokej, viď Baráž o Extraligu). II. časť - Play Out Tri družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 12. mieste odohrajú stretnutia v skupine Play-Out 2x doma, 2x vonku (12 kôl) Družstvá si do tejto skupiny prenášajú len body a skóre zo ZČ dosiahnuté so súpermi v tejto skupine. Baráž o 1. HL SR Družstvo umiestnené po časti Play-Out na poslednom mieste odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS. V prípade ak sa počet účastníkov 1.HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o 1. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do 1. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok 1. HL SR. Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/1HL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia.

Hracie dni a čas:
streda (18x), piatok (19x) - 17:00 hod.;
vložené nedele (5x), vložené utorky (2x) o 17:00 hod. (Bardejov ST-PI o 17:30 hod., NE 18:00; Detva ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:30; Senica ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:00; Pov. Bystrica ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:00 h.; Prešov ST-PI-NE-UT o 17:30 h.; Topoľčany ST-PI-NE o 17:30 hod.)
Posledné dve kolá základnej časti (43. a 44. kolo) sa hrajú v jednotnom čase o 17:00 hod.

Bodovanie:
Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod
Ak nebude stanovené inak, reprezentáciu SR 18 bude upravovať samostatná smernica pre výcvikové strediská reprezentácií schválená VV SZĽH.

Zostup / postup:
V sezóne 2014/2015 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvám umiestneným v časti Play-Out na 1. a 2. mieste (9. a 10. účastník 1HL SR) po ukončení skupiny Play-Out skončila sezóna.

V prípade ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. Družstvo ktoré zvíťazí v Baráži o 1. HL SR postupuje do 1. HL SR 2015/2016, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom 1.HL SR (napr. krytý zimný štadión, adekvátny počet hráčov, mládežnícke družstvá a pod.). V prípade, že tento klub nebude spĺňať podmienky účasti v I. HL SR, bude oslovené družstvo I. HL SR, ktoré sa umiestnilo na poslednom (zostupovom) mieste, avšak za úhradu (k vydaniu súhlasného stanoviska ZOK-u) pre I.HL SR 2014 / 2015.

V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK I. HL SR do Tipsport Extraligy 2014/2015 postupuje víťaz barážových stretnutí po splnení podmienok postupu uvedených v zmluve.

Upozornenia:
Podmienky štartu hráčov sú stanovené v platných predpisoch SZĽH (napr. čl. 50 SP SZĽH, striedavé štarty čl. 13, 14 PP SZĽH, záväzné výklady VV SZĽH atď.).
Ďalšie usmernenia a nariadenia môžu byť stanovené riadiacimi orgánmi súťaže alebo VV SZĽH. Štart zahraničných hráčov v 1. HL SR 2014/2015 je stanovený na počet 5 za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk

Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2014/2015 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov.

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/471/1-hokejova-liga-sr 2014-2015

Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy