STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH

Na tejto stránke nájdete základné dokumenty Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktoré si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte pdf.

 

 

 

STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH 

 

I. STANOVY SZĽH

II. PORIADKY A SMERNICE SZĽH

III. ŠTATÚTY

IV. OSTATNÉ

 


 

I. STANOVY SZĽH

Stanovy SZĽH registrované na MV SR od 29. 9. 2016     

(úplné znenie schválené Kongresom SZĽH dňa 30.8.2016)

 


 

II. PORIADKY A SMERNICE SZĽH

(Predpisy, poriadky a smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 30.8.2016)

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZĽH schválený na Kongrese 30.8.2016.pdf  * (nové - aktualizované 31.8.2016, účinnosť od 31. augusta 2016)

REGISTRAČNÝ PORIADOK august 2016.pdf  * (nové - posledná aktualizácia 22.9.2016)

 PRESTUPOVÝ PORIADOK SZĽH schválený na Kongrese 30.8.2016.pdf * (nové - aktualizované 31.8.2016, účinnosť od 31. augusta 2016)

 

(Poriadky a smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016)

Disciplinárny poriadok SZĽH schválený na Kongrese 16.6.2016.pdf  * (nové - aktualizované 06.9.2016)

SMERNICA SZĽH K STAROSTLIVOSTI O ŠPORTOVO-TALENTOVANÚ MLÁDEŽ   * (nové - aktualizované 28.7.2016)

Smernica SZĽH pre prestupové vzťahy - Stanovenie výchovného pre prestupové vzťahy  * (nové - aktualizované 28.7.2016)

Smernica pre udeľovanie trénerských preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji  * (nové - aktualizované 28.7.2016)

 


 

 Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené  ** (aktualizácie 2015).

3. SMERNICE SZĽH

 

 3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH - formát A4.pdf  ** (nové - aktualizácia 2015)

3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidpongových pravidiel SZĽH - formát A5.pdf  ** (nové - aktualizácia 2015)

3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - (vo formáte A4)

3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - (vo formáte A5)

 

3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - (vo formáte A4)

3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - (vo formáte A5)

3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - (vo formáte A4)

3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - (vo formáte A5)

 

 3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - (vo formáte A4)

3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - (vo formáte A5)

4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - (vo formáte A4)

4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - (vo formáte A5)

4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A4.pdf  ** (nové - aktualizácia 2015) 

4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A5.pdf  ** (nové - aktualizácia 2015)

 4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - (vo formáte A4)

4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - (vo formáte A5)

4.3 Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov - (vo formáte A4)

                    4.3  Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov - (vo formáte A5)

 


 

III. Štatúty

Štatút Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH

Štatút Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH

 


 

IV. Ostatné 

 

* Aktualizácia 18. 08. 2016 **

 Sadzobník odmien a náhrad za stratu času na majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia.pdf  * (nové - aktualizácia august 2016)

 

 

** Aktualizácia 01. 09. 2015 **

VARIABILNÉ SYMBOLY_1_2015.pdf     ** (nové - aktualizácia august 2015)

3. Sadzobník zrážok pre rozhodcov, videobránkových rozhodcov a inštruktorov rozhodcov v súťažiach riadených SZĽH

4. Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhocom a funkcionárom mimo ľadovej plochy

4. Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ĽP_01.09.2015.pdf   ** (nové - aktualizácia august 2015)

 

 


 

 

Predchádzajúce verzie Stanov, poriadkov a smerníc (neplatné)

Stanovy SZĽH - úplné znenie schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

StanovySZLH-2016-úplné znenie po Kongrese 16.6.2016.pdf                  * (16.6.2016)

Stanovy SZĽH schválené na Rade SZĽH dňa 27.5.2016                

Stanovy SZLH-2016_31052016.pdf                            * (31.5.2016)

Predpisy, poriadky, smernice a Štatúty schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2016_KONGRES SZĽH 16062016.pdf                           * (16.6.2016)

Zmeny a doplnky predpisov, poriadkov a smerníc schválené Výkonným výborom SZĽH

REGISTRAČNÝ PORIADOK   * (aktualizované  3.8.2016, platnosť od 22.júna 2016 do 30. augusta 2016)

PRESTUPOVÝ PORIADOK     * (aktualizované 3.8.2016, platnosť od 22. júna 2016 do 30. augusta 2016)

Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Súťažný poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH, Registračný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené  * (nové - aktualizácie 2015).

1. STANOVY SZĽH

1.1. Stanovy SZĽH (STA)  - (vo formáte A4)

1.1. Stanovy SZĽH (STA)  - (vo formáte A5)

2. PORIADKY SZĽH

2.1. Súťažný poriadok SZĽH (SP) - formát A4.pdf * (nové - aktualizácie schválené VV SZĽH k 18.8.2015)

2.1. Súťažný poriadok SZĽH (SP) - formát A5.pdf * (nové - aktualizácie schválené VV SZĽH k 18.8.2015)  

 2.2. Disciplinárny poriadok SZĽH (DP) - formát A4.pdf   * (nové - aktualizácia 2015)

2.2. Disciplinárny poriadok SZĽH (DP) - formát A5.pdf  * (nové - aktualizácia 2015)

 2.3. Registračný poriadok SZĽH (RP) - formát A4.pdf   * (nové - aktualizácia 2015)

2.3. Registračný poriadok SZĽH (RP) - formát A5.pdf   * (nové - aktuallizácia 2015)

 2.4. Prestupový poriadok SZĽH (PP) - formát A4.pdf   * (nové - aktualizácia 2015)

2.4. Prestupový poriadok SZĽH (PP) - formát A5.pdf  * (nové - aktualizácia 2015)

3.3. Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky (ZOD)- (vo formáte A4)

3.3. Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky (ZOD) - (vo formáte A5)

3.4. Štatút Arbitrážnej komisie SZĽH (ŠAK) - (vo formáte A4)

3.4. Štatút Arbitrážnej komisie SZĽH (ŠAK) - (vo formáte A5)

3.8. Smernice pre udeľovanie trénerských licencií SZĽH v ľadovom hokeji (TRE) - (vo formáte A4)

3.8. Smernice pre udeľovanie trénerských licencií SZĽH v ľadovom hokeji (TRE) - (vo formáte A5)

 


 

 

Fotogaléria