Výzva SZĽH na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci zachovania kontinuity prípravy mládeže

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja pripravil v čase koronakrízy konkrétny druh finančnej podpory pre mládežníckych trénerov. Za účelom zachovania kontinuity športovej prípravy mládeže adresuje klubom výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na túto činnosť. 

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil mimoriadne opatrenie na svojom uplynulom zasadnutí. Finančný príspevok na činnosť športového odborníka, konkrétne hlavného hokejového trénera daného mládežníckeho mužstva, môže byť adresovaný koučom v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, dorast a juniori. V prípade dodania všetkých položiek k žiadosti o príspevok bude zväz dotovať činnosť jedného (hlavného) trénera v každej z uvedených mládežníckych kategórií sumou 500 eur mesačne od 1. mája po dobu troch mesiacov. 

Financie na tento účel vyčlenil SZĽH v zriadenom fonde na pomoc klubom v čase krízy. Výška alokovaných prostriedkov na podporu mládežníckych trénerov je 237-tisíc eur.  Žiadosti s potrebnou priloženou dokumentáciou môžu subjekty predkladať do 15. mája 2020. V prípade akýchkoľvek otázok sú klubom k dispozícii regionálni manažéri i regionálni inštruktori SZĽH. 

„Možnosti, ktoré sú športovým odborníkom, teda hokejovým trénerom poskytnuté zo zákona, nie sú dostačujúce na zabezpečenie potrebného príjmu. Z dôvodu zachovania kontinuity v príprave našej hokejovej mládeže sme sa preto rozhodli pomôcť im, a to možnosťou čerpania nenávratných finančných príspevkov z finančného fondu SZĽH. Toto opatrenie budú môcť kluby využívať tri mesiace od 1. mája a nebude podmienené neuhradeným štartovným alebo inými neuhradenými záväzkami zo strany klubov,“ vysvetlil generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Zároveň informoval, že lehotu na uhradenie štvrtej splátky klubov za štartovné posunul zväz do 31. mája. „Ako sme už deklarovali, jej splatenie nebude podmienkou pri čerpaní pomoci z finančného fondu. Kluby však musia počítať s tým, že túto splátku je potrebné uhradiť, inak sa dostanú na zoznam dlžníkov, na základe ktorého koná a v minulosti konala disciplinárna komisia SZĽH a bude aj naďalej prijímať v týchto veciach svoje rozhodnutia,“ doplnil Miroslav Valíček.    

V súvislosti s plnohodnotným pokračovaním športovej prípravy hokejovej mládeže v čase pandémie zväz zároveň vytvoril kompletné programy individuálnych tréningov, ktoré pripravila skupina kondičných trénerov okolo Róberta Bereša. Distribúcia týchto program do mládežníckych klubov je už niekoľko dní realizovaná prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM. „Ide o približne 300 videomateriálov, zoradených do jednotlivých blokov. Slúžia trénerom pri organizácii tréningu dištančnou formou. Sme si vedomí, že s očakávaným uvoľňovaním opatrení sa bude ťažisko prípravy postupne prenášať do prírodných podmienok. Koordinácia s využívaním online tréningu však zostane zachovaná,“ poznamenal predseda Rady športového rozvoja SZĽH Ján Filc. 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Podpory zachovania kontinuity športovej prípravy mládeže v kluboch ĽH schváleného Výkonným výborom SZĽH

Žiadosť o finančný príspevok