Výzva SZĽH na predkladanie kandidátov na predsedu a podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie

 

Vážení členovia, vážení zástupcovia klubov,

vzhľadom k tomu, že na funkcie predsedu a podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie neboli 14 dní pred zasadnutím Kongresu SZĽH navrhnutí žiadni kandidáti, vyzývame Vás, aby ste v zmysle Stanov SZĽH, a to bodu 3.2.12., navrhli kandidátov na tieto funkcie priamo na zasadnutí Kongresu, keďže ide o orgán, ktorý má povinnosť SZĽH vytvoriť. Žiadame, aby tieto návrhy boli podané pri prezentácií, a to z dôvodu ich spracovania Volebnou komisiu.

Osobitne pripomíname, že kandidáti na funkciu predsedu a podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie musia spĺňať podmienku vzdelania, a to vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojim rozsahom a obsahom rovnocenné, ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

 

V Bratislave, dňa 20.06.2019