Výzva na predkladanie návrhov kandidátov do volených funkcií na Kongrese SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja oznamuje, že Výkonný výbor SZĽH rozhodol o termíne zasadnutia Kongresu SZĽH, ktorý sa bude konať dňa 05.12.2023 v Bratislave v hoteli Radisson Blu Carlton.

Vzhľadom na to, že na predmetnom Kongrese SZĽH sa bude voliť aj 1 člen Dozornej rady SZĽH, pripomíname členom SZĽH, že v súlade so Stanovami SZĽH môžu predkladať v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH svoje návrhy na kandidáta do volenej funkcie člena Dozornej rady, a to najneskôr do 20.11.2023 do 23:59 hod., elektronicky na e-mailovú  adresu: volby@szlh.sk, kde v predmete e-mailu uvediete: Voľby 2023.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Zároveň pripomíname, že v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona o športe a bodu 3.3.6 Stanov SZĽH za člena Dozornej rady SZĽHmôže byť zvolená iba bezúhonná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú

  1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
  4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.