Výzva na podanie návrhu kandidáta na volenú funkciu - podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH

Vážení členovia SZĽH,

na Kongrese SZĽH, ktorý sa bude konať dňa 26.04.2018 sa uskutoční voľba orgánov SZĽH, a to voľba podpredsedu DK SZĽH.

Týmto Vás vyzývame, aby ste v súlade s článkom 3.2.12 Stanov SZĽH: "Člen SZĽH môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia orgánu, ktorý volí takúto funkciu, aby návrhy kandidátov mohli byť zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia. Osoba oprávnená navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH môže takéhoto kandidáta navrhnúť aj na zasadnutí orgánu, ktorý volí takúto funkciu, ak neboli doručené návrhy kandidátov podľa predchádzajúcej vety" navrhli kandidáta na podpredsedu DK SZĽH, a to do 23:59 hod. dňa 12.04.2018.

V zmysle navrhnutej zmeny článku 3.7.5 Stanov SZĽH: "Predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie ako aj ostatní členovia disciplinárnej komisie a Odvolacej antidopingovej komisie musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.“ vyplýva, že vzdelanostný cenzus je možné nahradiť 10 ročnou praxou hokejistu alebo 10 ročnou praxou v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.

Podľa vyššie uvedeného môžu členovia SZĽH podávať návrhy na kandidátov, ktorí spĺňajú niektorú z podmienok, a to: právnické vzdelanie alebo 10 ročná prax hráča hokeja alebo 10 ročná prax v riadení, organizovaní a správe hokeja.

Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že to, ktorí kandidáti budú do voľby podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH pripustení, závisí od rozhodnutia Kongresu SZĽH o navrhovanej zmene Stanov SZĽH (bod 3.7.5), teda:

  • ak Kongres SZĽH schváli zmenu Stanov SZĽH (bod 3.7.5), podpredseda DK SZĽH sa bude voliť z navrhnutých kandidátov, pričom každý kandidát musí mať buď požadované právnické vzdelanie alebo 10 rokov praxe hokejistu alebo 10 rokov praxe v organizovaní, riadení alebo správe hokeja.
  • ak Kongres SZĽH neschváli navrhnutú zmenu Stanov SZĽH (bod 3.7.5), podpredseda DK SZĽH sa môže voliť iba z tých navrhnutých kandidátov, ktorí majú právnické vzdelanie.

Návrhy kandidátov na volenú funkciu - podpredseda DK SZĽH zasielajte na e-mailovú adresu: stubniakova@szlh.sk do 23:59 hod. dňa 12.04.2018.