Vyberáme najdôležitejšie poznatky zo zasadnutia Zdravotnej komisie SZĽH

Hotel Lindner sa stal miestom prvého pracovného stretnutia novej Zdravotnej komisie a jej pracovnej skupiny. Takmer 40 účastníkov prišiel osobne podporiť aj prezident zväzu Martin Kohút, ktorý informoval o nových stratégiách, víziách a nových návrhoch na fungovanie zväzu. Vyzval tiež členov komisie na pokračovanie v nastavenom spôsobe práce vrátane organizácie vzdelávania, spolupráce pri tvorbe predpisov  a pomoci zabezpečenia štandardov vybavenia na zimných štadiónoch.

Prezident na zasadnuti ZKPrezident SZĽH Martin Kohút odpovedá na otázky členom Zdravotnej komisie.

Z množstva informácií, ktoré odzneli v rámci prezentácií vyberáme tie najdôležitejšie. Kompletná zápisnica z akcie je k dispozícii v agende Zdravotnej komisie na SZĽH.

Riaditeľka antidopingovej agentúry informovala o zakázaných látkach, o príprave online testov pre hráčov a členov realizačných tímov, o e-learningových možnostiach získania informácií z oblasti antidopingu. Niektoré látky je zakázané užívať v súťažnom období, ale mimo súťaže sú povolené. Právnička Zuzana Zajíčková zadefinovala pojem „súťažné obdobie“ podľa platných predpisov SZĽH. Súťažným obdobím sa rozumie celá hokejová súťaž od septembra do apríla ďalšieho roka. A teda v prípade, že sa počas celého tohto obdobia nájdu v jednom družstve 3 pozitívni hráči alebo členovia realizačného tímu, všetky výsledky družstva sa kontumujú a družstvo vypadáva zo súťaže.

Skríningový testSkríningový test na drogy

Docent Branislav Delej, ktorý spolupracoval pri tvorbe zákona o športe, vyslovil podnety súvisiace s definíciou „talentovaného športovca.“ Následne, v rámci búrlivej diskusie, spresnil optimálny spôsob priebehu Preventívnej prehliadky športovca u telovýchovného lekára.  V platnosti je predpis SZĽH, podľa ktorého je táto prehliadka raz za 12 mesiacov povinná v kategórii kadeti, dorast, juniori, seniori extraliga, I. liga a ženy plus hráči definovaní pojmom „talentovaný športovec.“ V ostatných kategóriách je odporúčaná. Zoznam pracovísk telovýchovných lekárov je na webovej stránke SZĽH v sekcii Medicína a hokej.

Predsedníčka zdravotnej komisie Andrea Švrčková zdôraznila nutnosť prítomnosti zdravotníckeho pracovníka na zápase najneskôr 40 minút pred začiatkom stretnutia, pričom je osoba povinná zahlásiť svoj príchod rozhodcovi a preukázať sa dokladom o odbornej spôsobilosti. Pri nedodržaní času príchodu uvedie rozhodca tento fakt v zápise. AK sa zdravotnícky pracovník nedostaví ani do začiatku samotného stretnutia, zápas rozhodca kontumuje. Upozornila tiež na fakt, že nedávno boli na zasadnutí Výkonného výboru riešené podnety z klubov aj zo ZK SZĽH na zmenu zdravotného zabezpečenia v kategórii Kadeti. Návrh na zmenu schválený nebol, teda platí aktuálny stavNa zápase Kadetov musí byť prítomný lekár, záchranár, RZP alebo RLP. Zdravotná sestra na zápase Kadetov nie je oprávnená zabezpečovať zdravotnú starostlivosť !

ZK SZLHHokejoví lekári a zdravotníci získavajú nové poznatky pre svoju "hokejovú" prácu.

Tradičná téma užívania doplnkov výživy v reprezentáciách aj klubovom hokeji odznela z úst Ivana Dvořáka. Pripomenul štandardné zavedené modely suplementácie v reprezentáciách a zvýraznil rozdiely používania týchto doplnkov podľa veku hráčov. Úsmevne a zároveň poučne vyznel zážitok, kedy tím postupujúci do play off požadoval doplnky až v čase postupu s požiadavkou maximálneho efektu. „Nie je reálne, aby v krátkej dobe doplnky výživy spôsobili významný efekt, ktorý by zásadne ovplyvnil výkonnosť hráčov,“  dodal na záver.

Plénum sa zaviazalo v krátkom čase skompletizovať odborné usmernenie, v ktorom bude definovaná povinná a odporúčaná výbava Miestnosti na poskytovanie prvej pomoci na zimných štadiónoch. Následne bude usmernenie distribuované na kluby. Minimálna povinná výbava je definovaná v súťažnom poriadku 1.6.2.8. Záujem o objednanie pomôcok je možné oznámiť Zdravotnej komisii, ktorá vie daný klub usmerniť a pripraviť s partnermi zľavnenú cenovú ponuku na nákup. Pracuje sa na projektoch, ktorými by sme pomohli pomôcky do klubov nakúpiť.

Transport hráčaSprávny postup pri prenášaní zraneného hráča na spinálnu dosku.

Zdravotná komisia tiež klubom odporúča hokejovým klubom preškolenie všetkých zdravotníkov, trénerov a perspektívne aj starších hráčov pomocou Kurzu prvej pomoci so zameraním na hokejové zranenia.  Počas neho sa naučia ako správne postupovať v prípade zranenia hráčov, a aké správne pomôcky je nutné mať vo výbave zimného štadióna.

Štatistiku úrazov v zápasoch organizovaných SZĽH v sezóne 2015/2016 vyhodnotil Martin Vančo. Zdôraznil, že najviac rizikovou kategóriou v oblasti úrazov je kategória extraligy juniorov, kde sa stáva najviac úrazov, najviac otrasov mozgu a najviac tržných rán na tvári.  Poďakoval klubom za spoluprácu pri zbieraní dát a povinnom vypĺňaní tlačív „Hlásenie úrazov v hokeji“.

Stanislav Beli predstavil podrobne úpravy v súťažnom poriadku, ktoré sa dotýkajú oblasti zdravotníctva v hokeji. Poprosil účastníkov, aby čo najskôr dodali údaje potrebné do databázy športových odborníkov a vyzval na spoluprácu kluby, ktoré vedia osloviť svojich lekárov, masérov, fyzioterapeutov záchranárov aj sestry, aby tak urobili a aby pomohli databázu skompletizovať čo najskôr.

Na záver Zdravotná komisia odporučila lekárom, aby zrušili alebo pozastavili licenciu LA1 vydanú Lekárskou komoru, pokiaľ tak doteraz neurobili a tiež všetkým zdravotníckym pracovníkom, aby mali uzatvorené poistné zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri pracovnom výkone.

Pre bližšie informácie sú k dispozícii členovia Zdravotnej komisie.