VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA Fanúšikovia

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Zákazníci a fanúšikovia

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože dochádza k ich spracúvaniu v prostredí Slovenského zväzu ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratisava, IČO: 30845386 (ďalej len SZĽH). SZĽH vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas osobitnými predpismi stanovenej doby uchovávania, alebo zmluvného vzťahu medzi vami a SZĽH.

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.5.2018.

1. Kategórie osobných údajov

 

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul, dátum narodenia. V prípade evidencii dobrovoľníkov aj o evidenciu konfekčnej veľkosti pre pridelenie uniformného oblečenia dobrovoľníka.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb  .
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti.
 • Informácie potrebné pre účely predchádzania podvodným konaniam. Ako napríklad vaša podobizeň v prípade ak ste si zakúpili produkt pri ktorom nie je možné jeho zdieľanie s inou osobou.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).
 • Spotrebiteľské a iné súťaže. V prípade ak sa zúčastníte súťaže budeme o Vás spracúvať Vaše Meno a ak v nej vyhráte budeme o Vás spracúvať aj ďalšie identifikačné údaje ako napr. Meno, Priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo identifikačného dokladu.
 • Fanúšikovské hry. Počas prestávok pre Vás organizujem rôzne súťaže a hry v rámci ktorých Vás v prípade ak vyhráte odmeňujeme. V rámci priebehu súťaže a odmeny budeme spracúvať Vaše Meno a Vašu podobizeň na Vizuálnej kocke, v prípade výhry je možné, že o Vás budeme spracúvať aj ďalšie identifikačné údaje ako napr. Meno, Priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo identifikačného dokladu.
 • Zobrazovania na Vizuálnej kocke. V príbehu športového podujatia, že sa dostanete do záberu kamerového systému, ktorý zabezpečuje zobrazenie na Vizuálnej kocke.

 

2. Účely a ciele spracúvania údajov

 

Prevádzkovateľ údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o našich zákazníkov.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Jedná sa o oprávnený záujem SZĽH.
 • Spotrebiteľské súťaže. Registrácia s účasťou na spotrebiteľskej súťaži spojená s vyhodnotením víťazov. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi SZĽH a vašou osobou. V prípade zverejnenia osobných údajov  výhercu bude právny základom jeho súhlas.
 • Fanúšikovské súťaže. Vylosovaním alebo účasťou na hre vzniká zmluvný vzťah z ktorého máme povinnosť víťaza odmeniť prezentovanou cenou. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi SZĽH a vašou osobou. V prípade zverejnenia osobných údajov  výhercu bude právny základom jeho súhlas.
 • Zobrazovanie na Vizuálnej kocke počas športového podujatia. O zaznamenávaní podobizne ste informovaní vopred, náhodným výberom nášho režiséra a kameramana sa môžete dostať do záberu a Vaša podobizeň bude zobrazená na Vizuálnej kocke. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa propagovať športové podujatie a fanúšikovskú atmosféru na tomto podujatí.
 • Registrácie fanúšikovských klubov (napr. Klub HockeySlovakia). Registrácia členov a zástupcov jednotlivých fanúšikovských klubov spojená s poskytovaním výhod spojených členstvom vo fanúšikovskom klube. Jedná sa o oprávnený záujem SZĽH a rovnako o zmluvu medzi nami a Vami.
 • Registrácia a evidencia dobrovoľníkov. V prípade Vášho záujmu o registráciu a pozvanie za účelom organizácie podujatí nami organizovaných Vás budeme evidovať na právnom základe zmluvy a oprávneného záujmu.
 • Nákup vstupeniek na športové podujatia. Registrácia kupujúcich z dôvodu predchádzania podvodom pri nákupe a opätovného predraženého predávania vstupeniek na podujatia organizované SZĽH. Jedná sa kombináciu verejného záujmu a oprávneného záujmu SZĽH.
 • Evidencia členstva a nákup tovaru a služieb s využitím zliav na základe vernostného programu. Sledovanie využívania našich služieb konkrétnymi zákazníkmi s následným využitím týchto údajov na nastavenie kvalitnejšej ponuky služieb. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi SZĽH a vašou osobou alebo súhlasu vás ako dotknutej osoby.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich a ich informovanie o nových podujatiach a možnostiach vzhľadom na ich členstvo vo vernostnom programe. Jedná sa o oprávnený záujem SZĽH a v niektorých prípadoch  o spracúvanie na základe súhlasu vašej osoby.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom sú osobitné predpisy SR.
 • Bezpečnosť a ohrozenie športového podujatia. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prostredia v ktorom sa organizuje športové podujatia, ktorého ste účastníkom. Jednať sa môže napríklad o vaše identifikačné údaje a podobizeň v prípade vstupu do monitorovaného priestoru. Jedná sa o verejný záujem zabezpečenia pokojného a bezpečného priebehu športového podujatia.
 • Riešenie sporov a prešetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať a vyhodnocovať aby sme zabezpečili spoločensky prístupné a bezpečné športové alebo spoločenské podujatie.  Právnym základom sú osobitné predpisy SR a oprávnený záujem SZĽH.           
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali osobitný predpis, ktorého ustanoveniami sme viazaný.
 • Zdieľanie dát s dcérskymi spoločnosťami SZĽH. Zdieľanie dát je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na SZĽH prípadne pre vznik predzmluvných vzťahov, čo je zároveň aj oprávneným záujmom Prevádzkovateľa
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.

 

 

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

Prevádzkovateľ údajov môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb (sprostredkovatelia). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci alebo nami poverené a poučené oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci SR, EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ sú v našej starostlivosti.

 

Ak bude SZĽH využívať na ukladanie údajov služby poskytovateľov tretích strán, ktorí sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických. A vzhľadom na to, že tieto krajiny vo všeobecnosti nemajú zákony, ktoré by vaše osobné údaje chránili do tej istej miery ako sú chránené v Európskej Únii. SZĽH zabezpečí ak k vyššie uvedenej situácií nastane, aby bola podpísaná zmluva z danou treťou stranou, ktorá zabezpečí ochranu vašich osobných údajov. Ak budete chcieť kópiu takejto zmluvy, použite nižšie uvedené kontakty a spojte sa s nami. Môžeme sa tiež oprieť o Program ochrany súkromia (privacy shield), čo je dohoda, podľa ktorej sa spoločnosti USA môžu zaviazať k dodržiavaniu vyššieho stupňa ochrany súkromia ako to vyžaduje legislatíva USA. Ak sa chcete dozvedieť viac, využite nižšie uvedenú kontakty.

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané nastavenej doby uchovávania v našich procesoch spracúvania osobných údajov, keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účely spracovania alebo pominie doba po ktorú nám prikazuje osobitný predpis vaše osobné údaje uchovávať.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho reklamačného konania, právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

 

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

 

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. SZĽH zvyčajne používa v kontexte zabezpečenia všeobecnej dostupnosti  návštevy športového podujatia pre všetkých záujemcov (obmedzenie špekulatívneho nákupu vstupeniek na športové podujatia) automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

 

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 

 

8. Kontaktné údaje

Ak by ste sa s našim DPO ako zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na privacy@szlh.sk

 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Zodpovedná osoba za dohľad nad  ochranou osobných údajov: privacy@szlh.sk

 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).