Stanovy, poriadky, smernice

Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja (Schválené Kongresom SZĽH dňa 26. 04. 2018)
Súťažný poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 27. 04. 2018 – aktualizácia 19. 09. 2018)
Registračný poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 27. 04. 2018 – aktualizácia 10. 05. 2018)
Prestupový poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 27. 04. 2018 – aktualizácia 15. 08. 2018)
Disciplinárny poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 27. 04. 2018 – aktualizácia 10. 05. 2018)

Smernice schválené Výkonným výborom SZĽH 

Smernica SZĽH o štartovnom
Smernica SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH
Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre omladšenie hráča na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH pre sezónu 2018-2019
Smernica SZĽH o variabilných symboloch
Smernica SZĽH o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych inštruktorov SZĽH
Smernica SZĽH o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych manažérov SZĽH
Smernica SZĽH pre obsadzovanie rozhodcov v ľadovom hokeji
Smernica pre obsadzovanie činovníkov mimo ľadu na medzištátne zápasy
Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom zväzu SZĽH
Smernica jednotného vzdelávania delegátov zväzu SZĽH
Smernica SZĽH pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou
Smernica pre udeľovanie trénerskych preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji
Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie prípravka 3. a 4. triedy - minihokej
Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov 5. a 6. triedy
Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie starších žiakov 7. a 8. triedy
Smernica pre používanie video plochy na zimných štadiónoch
Smernica pre postup rozhodcov a klubov pri zahádzaní hracej plochy
Smernica na riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas zápasu v ľadovom hokeji
Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy
Smernica pre výkon funkcie inštruktora rozhodcov
Smernica o určení výnimiek ostaršenia

 

Smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 26.4.2018

Smernica SZĽH o výchovnom                                               (NOVÉ - aktualizované 15.8 2018)
 

Smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené ** (aktualizácie 2015).

Smernice SZĽH

WADA Prohibited list 2018 - ENG                                                                                   (nové - aktualizácia január 2018)
WADA Prohibited list 2018 - summary of modifications - ENG                                 (nové - aktualizácia január 2018)
 
3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH - formát A4 (nové - aktualizácia 2015)
3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH - formát A5 (nové - aktualizácia 2015
Zakázané látky k Smernici pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH (aktualizácie):
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A4
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A5
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A4
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A5
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A4
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A5
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A4
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A5
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A4
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A5
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A4.pdf (nové - aktualizácia 2015)
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A5.pdf (nové - aktualizácia 2015)
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A4
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A5
4.3 Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov - vo formáte A4