Stanovy, poriadky, smernice

Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja registrované na MV SR (Schválené Kongresom SZĽH dňa 23. 06. 2017)
Súťažný poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 24. 06. 2017 – aktualizácia 08. 07. 2017)
Registračný poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 24. 06. 2017 – aktualizácia 07. 07. 2017)
Prestupový poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 24. 06. 2017 – aktualizácia 07. 07. 2017)
Disciplinárny poriadok SZĽH NOVÉ (účinnosť od 24. 06. 2017 – aktualizácia 07. 07. 2017)

Smernice schválené Výkonným výborom SZĽH (aktualizácie pre sezónu 2017/18)

Smernica SZĽH pre platby za zahraničných hokejistov
 

Smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené ** (aktualizácie 2015).

Smernice SZĽH

WADA Prohibited list 2018 - ENG                                                                                   (nové - aktualizácia október 2018)
WADA Prohibited list 2018 - summary of modifications - ENG                                 (nové - aktualizácia október 2018)
 
3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH - formát A4 (nové - aktualizácia 2015)
3.1. Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH - formát A5 (nové - aktualizácia 2015
Zakázané látky k Smernici pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH (aktualizácie):
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A4
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A5
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A4
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A5
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A4
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A5
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A4
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A5
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A4
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A5
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A4.pdf (nové - aktualizácia 2015)
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A5.pdf (nové - aktualizácia 2015)
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A4
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A5
4.3 Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov - vo formáte A4
Sadzobník odmien 2017/2018 (NOVÝplatný od 01. 09. 2017)
Sadzobník odmien 2017/2018 ]platný do 31. 08. 2017)
Kilometrovník 2016