Stanovy, poriadky, smernice

Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 12. 12. 2022)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 24. 06. 2021)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 26. 11. 2020)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 05. 12. 2019)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 05. 12. 2018)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 26. 04. 2018)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 23. 06. 2017)
Stanovy Slovenského zväzu ľadového hokeja  (Schválené Kongresom SZĽH dňa 30. 08. 2016)
Súťažný poriadok SZĽH   (časová verzia predpisu účinná od 01.08.2023)
 
Registračný poriadok SZĽH  (účinnosť od 27. 04. 2018 – aktualizácia 10. 06. 2018)
Prestupový poriadok SZĽH (časová verzia predpisu účinná od 30.04.2023)
Disciplinárny poriadok SZĽH  (účinnosť od 30.06.2021)
Volebný poriadok SZĽH (časová verzia predpisu účinná od 24.06.2021)

Smernice schválené Výkonným výborom SZĽH 

Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej kategórie hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH (účinnosť pozastavená na VV SZĽH 25.8.2021)

Smernica o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti
Smernica SZĽH o štartovnom
Smernica SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH
Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre omladšenie hráča na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH pre sezónu 2021-2022  (časová verzia predpisu účinná od 25.08.2021)
Smernica SZĽH pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH
Smernica SZĽH pre platenie členských príspevkov a príspevkov na športovú činnosť SZĽH
Smernica SZĽH o variabilných symboloch             
Smernica Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH
Smernica SZĽH o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych inštruktorov SZĽH
Smernica SZĽH o určení požiadaviek pre výkon činnosti regionálnych manažérov SZĽH
Smernica SZĽH pre obsadzovanie rozhodcov v ľadovom hokeji
Smernica pre obsadzovanie činovníkov mimo ľadu na medzištátne zápasy
Smernica upravujúca výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH usporiadateľskej služby a iných osôb
Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom zväzu SZĽH
Smernica jednotného vzdelávania delegátov zväzu SZĽH
Licenčná smernica SZĽH
Smernica pre udeľovanie trénerskych preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji
Smernica SZĽH upravujúca pravidlá ĽH pre vekovú kategóriu U9 a U10_3 a 4 ročník minihokej (účinnosť od 5.9.2019)
Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry v stretnutiach vekovej kategórie mladších žiakov 5. a 6. triedy 
Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry v stretnutiach vekovej kategórie starších žiakov 7. a 8. triedy
Smernica pre používanie video plochy na zimných štadiónoch
Smernica pre postup rozhodcov a klubov pri zahádzaní hracej plochy
Smernica na riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas zápasu v ľadovom hokeji
Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy platná od 1.9.2023 NOVÉ!!!
Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy platná do 31.8.2023
Smernica pre výkon funkcie inštruktora rozhodcov
Smernica o hlasovaní per rollam a zasadnutí prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov
Smernica o určení výnimiek ostaršenia
Smernica o povinnom zverejňovaní
Smernica SZĽH o výchovnom                                            (aktualizované 18.10.2021)
Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o cestovných náhradách pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH
 

Smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené ** (aktualizácie 2015).

 

Smernice SZĽH, Antidoping