Oddelenie riadenia súťaží

Ing. Igor Guryča

Riaditeľ oddelenia riadenia súťaží

guryca@szlh.sk

Pavol Remžík

Sekretár súťaží SZĽH

remzik@szlh.sk

Michal Klejna

Sekretár mládežníckých súťaží juniorov a dorastu

klejna@szlh.sk

Bc. Rastislav Konečný

ORS

konecny@szlh.sk

Lukáš Pék

Sekretár súťaží kadetov a žiakov

pek@szlh.sk

—> 2020 - 2021 Rozpis súťaží organizovaných SZĽH 2020/2021    

      (aktualizácia priebežne) TU

 

 • Sezóna 2020/2021

Výkonný výbor SZĽH na zasadnutiach konaných prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov v dňoch 14.04.2020, 23.04.2020 a 6.5.2020 schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021:

MLÁDEŽPodmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 (pdf spoločne mládež)

Pozn.:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oznamenie-szlh-%E2%80%93-hrac-v-ziackych-kategoriach-bude-moct-za-urcitych-podmienok-hrat-v-nizsej-kategorii

SENIORI – Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021


 • Sezóna 2020/2021

          Prihláška do súťaží 2020 / 2021 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

          Termín na prihlásenie sa do majstrovskej súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021 stanovil generálny sekretár SZĽH od 8. júla do 19. júla 2020. Termín na odhlásenie sa z majstrovskej súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021 bez sankcie stanovil generálny sekretár SZĽH od 20. júla do 30. augusta 2020.

          termín prihlás_odhlás_2020_2021             (aktualizácia k 29.5.2020)


 • Sezóna 2019/2020

  Prihláška do súťaží 2019 / 2020 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

  Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka.

  Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.

  V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.

  Výkonný výbor SZĽH dňa 18.02.2019 schválil nasledovné podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2019 / 2020 na základe predpisov SZĽH prijatých na Kongrese SZĽH.

Sezóna 2020/2021

ROZHODNUTIA (sú k dispozícii v rámci príslušnej súťaže, časť rozhodnutia)

č. 45 z 26. októbra 2020 45/2020-21

č. 44 z 20. októbra 2020 44/2020-21

č. 40 z 15. októbra 2020 40/2020-21

č. 30 z 13. októbra 2020 30/2020-21

 


Sezóna 2019/2020


Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.1.2 Odvolanie je oprávnený podať klub, ktorý je rozhodnutím SZĽH o námietke ako aj jej ďalšími rozhodnutiami, dotknutý.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ

 • Extraliga juniorov (riadiaci orgán SZĽH, viď sekcia Riadiace orgány súťaží)
 • rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

 

 

 

 

 

 • Extraliga seniorov (Tipsportliga) - riadiaci orgán Ligová rada Extraligy seniorov, viď sekcia Riadiace orgány súťaží
 • EXT HC 07 DETVA s.r.o. Rozhodnutie č. 42/2019-20
 • EXT MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. Rozhodnutie č. 44/2019-20
 • EXT HK Nitra s.r.o. Rozhodnutie č. 57/2019-20
 • rozhodnutie Ligovej rady - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 zápisnica LR zo dňa 12.03.

 

 

 


Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - STŽ 8. ročník, 7. ročník; MLŽ 6. ročník, 5. ročník (ZsZĽH, SsZĽH a VsZĽH)

ZsZĽH link

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

SsZĽH link

 

 

 

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

VsZĽH link

rozhodnutie SZĽH - predčasné ukončenie sezóny z dôvodu zamedzenia šírenia COVID19 Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020


Sezóna 2018/2019

Predĺženia a samostatné nájazdy

Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu:


Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL / EXJ / EXD / 1LJ / 1LD / LKA / EXZ

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa

28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
 • HK Dukla Trenčín sa proti rozhodnutiu 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 62/2018/11 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
25.10.2018 (2LS) Rozhodnutie 14 DK SZĽH zo dňa 25.10.2018 - HC 96 NItra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
11.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 26_2018_19_MŠKM Trebišov
24.11.2018 (EXD) Rozhodnutie č. 27_2018_19_HKM a.s. Zvolen
 • HKM a.s. Zvolen sa proti rozhodnutiu 28-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 66/2019/12 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 28_2018_19_HK Ružinov´99 Bratislava a.s.
20.01.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 29_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
24.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 30_2018_19_HC Topoľčany
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 31_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 32_2018_19_P.H.C. Budapest
30.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 33_2018_19_HC Lučenec
12.02.2019 (2LS) Rozhodnutie č. 34_2018_19_HC 96 Nitra
04.02.2019 (EXJ) Rozhodnutie č. 35_2018_19_HC SLOVAN Bratislava
04.02.2019 (MSZ-SR) Rozhodnutie č. 36_2018_19_M-SZ SR 2019
18.02.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 37_2018_19_MHK Dubnica
15.02.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 38_2018_19_HK Mládež Michalovce_HC07Detva
29.03.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 39_2018_19_HC Topoľčany

Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - STŽ a MLŽ

 
Západoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 21.3.2019)

Stredoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 05.06.2019)

Východoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 14.03.2019)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL

17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves
21.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 2_2018_19_HK 95 Považská Bystrica
 • HK´95 Považská Bystrica sa proti rozhodnutiu 2-2018_19 odvolal.
 • Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 3_2018_19_MHK Humenné

Sezóna 2020/2021

Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže
poverený riadiaci orgán súťaže
adresa
emailový
kontakt
link Logo
riadiaceho
orgánu
Tipos extraliga Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada Extraligy
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada SHL (1. HL)
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link  
  2. LIGA SENIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
Ligová rada 2. HL
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA ŽIEN   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
EXTRALIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
1. LIGA JUNIOROV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
  K-Classic 1. LIGA DORASTU   Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA KADETOV  Slovenský zväz ľadového hokeja
-
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
e-mail link
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
(8 r., 7. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 8r

link 7r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  
LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV
(6 r., 5. r.)
SZĽH prostredníctvom Západoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár, 
P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
e-mail

link 6r

link 5r

 
SZĽH prostredníctvom Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny sekretár
 Radlinského 10, 034 01 Ružomberok
e-mail  
SZĽH prostredníctvom Východoslovenského zväzu ľadového hokeja
regionálny rozvojový manažér
 Alejová 2, 042 96 Košice
e-mail  
Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH:
 • 4.2.7.1 Dokumenty podľa čl. 4.2.7 sa vyhotovujú v elektronickej forme prostredníctvom IS SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.
 • 6.12.3 Dokumenty podľa čl. 6.12.1 sa vyhotovujú v elektronickej forme prostredníctvom IS SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.
Zmena termínu, začiatku, miesta zápasu

Sezóna 2020-2021

               
Trenčín Zvolen1 Zvolen2            
SKP Bratislava                

Sezóna 2020-2021


Sezóna 2019/2020


Sezóna 2018/2019

Stanovy, poriadky a smernice SZĽH
Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu – Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf
   Pravidlá ĽH 2018-2022
   Úprava pravidiel a procedúr pre sezónu 2018/2019, P-ĽH č. 59, 136 a 137 (platnosť 4.1.2019 Tipsportliga, platnosť      24.1.2019 ostatné súťaže SZĽH)

 

Inštruktážne video IIHF k pravidlu o nesprávnom vhadzovaní puku (P-ĽH 59) je ešte v príprave.

Bude dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov v časti "Najdôležitejšie zmeny ..."

Sezóna 2018/2019

Predĺženia a samostatné nájazdy

Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu:

Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

 

2018-19 Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL / EXJ / EXD / 1LJ / 1LD / LKA / EXZ

Usmernenie 2018_19_13_14_2LS_1HL
Usmernenie klubom exj_exd_1lj_1ld_lka_13_14
Usmernenie klubom EXZ_LKA a RZ_13_14_hokejistky
Usmernenie klubom szlh_pp 13 a 14 2018-19 zeny_dorast
 

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH

Pozn.: Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Výňatky zo Súťažného poriadku SZĽH

 • 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
 • 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
  • 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.
  • 9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).
 

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa

28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
 • HK Dukla Trenčín sa proti rozhodnutiu 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 62/2018/11 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
25.10.2018 (2LS) Rozhodnutie 14 DK SZĽH zo dňa 25.10.2018 - HC 96 NItra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
11.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 26_2018_19_MŠKM Trebišov
24.11.2018 (EXD) Rozhodnutie č. 27_2018_19_HKM a.s. Zvolen
 • HKM a.s. Zvolen sa proti rozhodnutiu 28-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
 • Rozhodnutie VV SZĽH č. 66/2019/12 o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 28_2018_19_HK Ružinov´99 Bratislava a.s.
20.01.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 29_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
24.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 30_2018_19_HC Topoľčany
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 31_2018_19_HK´95 Považská Bystrica
30.01.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 32_2018_19_P.H.C. Budapest
30.01.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 33_2018_19_HC Lučenec
12.02.2019 (2LS) Rozhodnutie č. 34_2018_19_HC 96 Nitra
04.02.2019 (EXJ) Rozhodnutie č. 35_2018_19_HC SLOVAN Bratislava
04.02.2019 (MSZ-SR) Rozhodnutie č. 36_2018_19_M-SZ SR 2019
18.02.2019 (1LD) Rozhodnutie č. 37_2018_19_MHK Dubnica
15.02.2019 (LKA) Rozhodnutie č. 38_2018_19_HK Mládež Michalovce_HC07Detva
29.03.2019 (1LJ) Rozhodnutie č. 39_2018_19_HC Topoľčany

2018-19 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží MLŽ a STŽ - REG Západ, Stred, Východ

2018-2019 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 1HL-EXZ-2LS-EXJ-EXD-1LJ-1LD_REG_Západ_Stred_Východ.pdf

Západoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 21.3.2019)

Stredoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 05.06.2019)

Východoslovenský ZĽH (aktualizácia podkladov 14.03.2019)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL

17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves
21.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 2_2018_19_HK 95 Považská Bystrica
 • HK´95 Považská Bystrica sa proti rozhodnutiu 2-2018_19 odvolal.
 • Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní: VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné rozhodnutie.
22.01.2019 (1HL) Rozhodnutie č. 3_2018_19_MHK Humenné
 

Sezóna 2017-2018

2017-2018 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 1HL-EXZ-2LS-EXJ-EXD-1LJ-1LD.pdf

2018-2019
Sezóna 2018-2019

Stanovy, poriadky a smernice SZĽH

Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

   Pravidlá ĽH 2018-2022

   Úprava pravidiel a procedúr pre sezónu 2018/2019, P-ĽH č. 59, 136 a 137 ( platnosť 4.1.2019 Tipsportliga, platnosť      24.1.2019 ostatné súťaže SZĽH )

Inštruktážne video IIHF k pravidlu o nesprávnom vhadzovaní puku (P-ĽH 59) je ešte v príprave.

Bude dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov v časti "Najdôležitejšie zmeny ..."

 

 

    Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže / poverený riadiaci orgán súťaže, adresa

emailový kontakt

Logo riadiaceho orgánu
2018-2019 Pre sezónu 2018-2019 2018-2019 2018-2019
  TIPSPORTLIGA  PRO-HOKEJ a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail kontakt
   ST. NICOLAUS 1. HL   ZOK 1. HL, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
  2. LIGA SENIOROV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
EXTRALIGA ŽIEN   SZĽH kontakt e-mail
EXTRALIGA JUNIOROV  SZĽH e-mail
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   SZĽH e-mail
LIGA KADETOV  SZĽH e-mail