Športové oddelenie SZĽH

Ing. Igor GURYČA

Riaditel súťažného oddelenia

guryca@szlh.sk

Pavol REMŽÍK

Sekretár súťaží SZĽH

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter KÚDELKA

Sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

Prihláška do súťaží 2018 - 2019 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH.

Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka. Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.


Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2018 schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2018 - 2019 na základe predpisov SZĽH prijatých na Kongrese SZĽH.

     2018/2019 seniori
 
ST. NICOLAUS 1LIGA STP 2018-2019.pdf
2LIGA SENIOROV STP 2018-2019.pdf
EXTRALIGA ZIEN STP 2018-2019.pdf

SEZÓNA 2018 - 2019
     Uznesenia VV SZĽH - poverenia

 

          SP SZĽH 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

          Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaží
 •  
 

SEZÓNA 2017/2018
     Uznesenia VV SZĽH - poverenia

Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.25/2017/11 zo dňa 2. augusta 2017 VV SZĽH poveril športovo-technickým riadením súťaží 1. ligy seniorov, 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu a Ligy kadetov Súťažné oddelenie SZĽH.

Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.37/2017/5 zo dňa 15. novembra 2017 VV SZĽH v zmysle platnej zmluvy so športovou organizáciou ZOK 1. ligy poveruje ZOK 1. ligy riadením súťaže 1. Hokejovej ligy spolu v kooperácii so súťažným oddelením SZĽH.

          SP SZĽH 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Súťažný poriadok SZĽH: 9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.

9.2.3 Lehoty na podanie odvolania

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.

9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

          Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaží
 • 22.9.2017

1 2017/18-EXD zo dňa 22.9.2017

Stretnutie EXD 2001 HC SLOVAN Bratislava - HK Sp. N. Ves zo dňa 2.9.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí, čím boli porušené ustanovenie čl. 3.14.4 SP SZLH. SK SZĽH na základe zápisu o stretnutí a písomného stanoviska HC SLOVAN Bratislava rozhodla nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1 2017/18-EXD
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXD za porušenie ustanovení čl. 3.14.4 SP SZĽH trestá družstvo dorastencov klubu HC SLOVAN Bratislava a.s. hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 3.14.6 a 6.13.1 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXD č. 2001 SBA - SNV 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva dorastencov HK Sp. N. Ves.

 
 • 20.9.2017

2 2017/18-EXJ zo dňa 20.9.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán EXJ prijalo podnet MsHKM Žilina s.r.o. podaný dňa 10.9.2017 so žiadosťou o prešetrenie neoprávnenosti štartu hráča Damian Iglovský (KRP 23747) v zápase EXJ č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina zo dňa 10.9.2017. Dôvodom podania podnetu MsHKM Žilina je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný kmeňovým hráčom HK TRNAVA.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.2-2017/18-EXJ

Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 10.9.2017, č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina.

 
 • 12.10.2017

2/2-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH) konštatuje, že ku dňu schválenia výsledkov EXŽ I. časť skupinová fáza - sk. „A“ a „B“ neboli zo strany niektorého z klubov predložené také podklady, ktoré by zakladali konanie podľa čl. 8.1. SP SZĽH. Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje výsledky zápasov Extraligy žien I. časť skupinová fáza - sk. „A“ od č. z.15001 po č. z. 15012 a I. časti skupinová fáza - sk. „B“ od č. z. 15013 po č. z. 15024 ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/615/extraliga-zien )

2/3-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „A“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2459 )

2/4-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2460 )

2/5-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje bonifikáciu družstiev za umiestnenie v sk. „A“, resp. sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ, ktorú si družstvá prenášajú do II. časti Celoštátna fáza:
3 body - HC ŠKP Bratislava (1A.) a ŽHK POPRAD (1B.)
2 body - MKHL Krynica-Zdrój (2A.) a ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (2B.)
1 bod - ŽHKm Zvolen (3A.) a HC Spišská Nová Ves (3B.)
0 bodov - MHC Martin (4A.) a ICE DREAM Košice (4B.)
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2461 )

 
 
 • 27.10.2017

1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici stanovisko č. A/2017/02210-002/E a rozhodnutie č. A/2017/02210-003/E na základe ktorého RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 so stanovením opatrení.

b) Súťažné oddelenie SZĽH, riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápasy ST. NICOLAUS 1. HL č. 569 Považská Bystrica – Trnava dňa 27.10.2017, č. 733 Považská Bystrica – HK VSR SR 20 (HK ORANGE 20) dňa 29.10.2017, č. 572 Prešov - Považská Bystrica dňa 1.11.2017 a č. 580 Považská Bystrica – Michalovce dňa 3.11.2017 sa podľa ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 v týchto termínoch hrať nebudú a v zmysle čl. IV, bod 4.2.5 SP SZĽH sa odohrajú v náhradných termínoch.

 
 
 • 30.10.2017

1/4-2017/18-EXŽ zo dňa 30.10.2017

Stretnutie EXŽ 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves dňa 28.10.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva HC Spišská Nová Ves na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien HC Spišská Nová Ves v dôsledku ochorení a zranení viacerých hráčok.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/4-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu HC Spišská Nová Ves za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien ŠKP Bratislava.

 2/4-2017/18-1LS zo dňa 30.10.2017

Rozhodnutie SO SZĽH č.2/4-2017/18-1LS

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici dňa 30.10.2017 doplnok k rozhodnutiu č. A/2017/02210-003/E zo dňa 27.10.2017, ktorým RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 s upresnením, že termín zákazu platí do dňa 2.11.2017, 00:00 hod.

b) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) ruší rozhodnutie SO SZĽH 1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017 v časti týkajúcej sa odohrania zápasu ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce v náhradnom termíne.

c) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápas ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce sa odohrá v pôvodnom plánovanom termíne dňa 3.11.2017 o 18:00 hod. na ZŠ v Považskej Bystrici.

 
 • 6.11.2017

5 2017/18-EXJ zo dňa 6.11.2017

SO SZĽH ako riadiaci orgán EXJ prijalo dňa 25.10.2017 podnet DK SZĽH na prešetrenie neoprávneného štartu hráča Damiana Iglovského, podľa ktorého DK SZĽH konštatuje, že menovaný hráč nastúpil za klub HK ŠKP Poprad dňa 9.9.2017 v zápase Extraligy juniorov č. 1003 neoprávnene. DK SZĽH odstúpila predmetný prípad SO SZĽH na základe dôvodného podozrenia z porušenia ustanovenia 7.6.1.4 SP SZĽH v súvislosti s uznesením DK SZĽH č. 1DS/11/17-18 zo dňa 12.10.2017.

Rozhodnutie SO SZĽH č.5 2017/18-EXJ

3. Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 9.9.2017, č. 1003 HK ŠKP POPRAD – MHA Martin 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MHA Martin.

 
 • 9.11.2017

1/6 2017/18-1LS zo dňa 9.11.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán 1. ligy seniorov (ST. NICOLAUS 1. HL) prijalo dňa 2.11.2017 oznámenie Matriky SZĽH, ktorá na základe vyhodnotenia informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistila, že hráč KOKAVEC Michal (č.r.: 1828) štartoval v stretnutí 1LS č. 574 MHK Dubnica nad Váhom – HC Bratislava dňa 1.11.2017 za klub MHK Dubnica nad Váhom neoprávnene. Dôvodom podania podnetu je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný dňa 1.11.2017 evidovaný ako kmeňový hráč HK 95 Považská Bystrica, keďže podľa podkladov Matriky SZĽH mal menovaný hráč v IS SZĽH na základe potvrdeného ohlásenia hosťovania do klubu MHK Dubnica povolené hosťovanie na obdobie od 3.10.2017 do 31.10.2017.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.1/6-2017/18-1LS:

3. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LS trestá za previnenie podľa čl. 7.6.1.4 s odkazom na čl. 7.1.2 a 7.1.2.5 SP SZĽH družstvo seniorov klubu MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LS č. 574 MHK Dubnica n. V. – HC Bratislava 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HC Bratislava.

 
 • 23.11.2017

8 2017/18-EXD zo dňa 23.11.2017

V nadväznosti na rozhodnutie RÚVZ č. 2017/1577-H zo dňa 23.11.2017 vo veci zákazu hromadných podujatí pre HKM a.s., dorast Zvolen počnúc dňom 23.11.2017 až do doby odvolania predmetného zákazu so stanovením opatrení pre HKM a.s. Zvolen. rozhodlo SO SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.8 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán EXTRALIGY DORASTU o tom, že zápasy HKM a.s. Zvolen sa na základe ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 počnúc stretnutím HKM a.s. Zvolen- HC Košice odo dňa 25.11.2017 až do dovolania v pôvodne stanovených termínoch hrať nebudú a na základe oznámenia HKM a.s. Zvolen sa podľa čl. IV, bod SP 4.2.5 SP SZĽH odohrajú v náhradných termínoch.

b) Hráči, ktorých sa to dotýkajú opatrenia uvedené v čl. IV., bod 4.2.5.4 SP SZĽH nesmú počas karantény štartovať v žiadnych zápasoch. Súčasne žiadame zrušiť delegácie rozhodcov, inštruktorov stretnutia a pomocných funkcionárov na príslušné stretnutia EXD.

 
 • 1.12.2017

9 2017/18-EXD zo dňa 1.12.2017

V nadväznosti na rozhodnutia RÚVZ č. 2017/ 1577- H zo dňa 30.11.2017 k HKM Zvolen a.s. , dorastenci rozhodlo Súťažná oddelenia SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.9 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán súťaží organizovaných súťaží SZĽH o ukončení platnosti uznesenia SK SZĽH č.8 2017/18- EXD dňom 1.12.2017.

 
 • 4.12.2017

1/10-2017/18-EXŽ zo 4.12.2017

Stretnutie EXŽ 15077 Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój s odsúhlasenou zmenou začiatku dňa 25.11.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva MKHL Krynica-Zdrój na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien MKHL Krynica-Zdrój v dôsledku ochorenia viacerých hráčok. Klub MKHL Krynica-Zdrój o nenastúpení na zápas informoval emailom v sobotu dňa 25.11.2017 až o 16:28 h. Klub HC Spišská Nová Ves bol o skutočnosti, že družstvo MKHL Krynica nepricestovalo upovedomený usporiadateľskou službou 60 min. pred začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca p. Korba stretnutie Extraligy žien číslo 15077 ukončil a do Zápisu o stretnutí uviedol: „Stretnutie extraligy žien číslo 15077 sa neodohralo nakoľko hosťujúce družstvo MKHL Krynica - Zdrój na stretnutie nepricestovalo ani po uplynutí čakacej doby (30 minút súťažný poriadok SZĽH bod 6.7.4)“. SO SZĽH na základe uvedených skutočností rozhodlo nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/10-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu MKHL Krynica-Zdrój za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 HC Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien HC Spišská Nová Ves.

 
 • 17.1.2018

3/11-2017/18-2LS zo 17.1.2018

Stretnutie 2. ligy seniorov č. 10129 HKM R. Sobota – MHk 32 L. Mikuláš a.s. dňa 23.12.2017 v Rimavskej Sobote, ktorý sa neodohral na základe skutočností uvedených hl. rozhodcom v elektronickom Zápise o stretnutí evidovanom v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ Z dôvodu technickej závady (nedostatočne osvetlená ľadová plocha) bolo stretnutie ukončené, po čakacej dobe 40 minút na odstránenie závady v čase 16:40 hod. . Osvetlenie nevyhovovalo, hráči MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ odmietli nastúpiť na zápas.“. Klub HKM Rimavská Sobota zaslal SO SZĽH, kontrolórovi SZĽH, členovi DK SZĽH a odd. rozhodcov SZĽH dňa 26.12.2017 „Vyjadrenie k zápasu 10129, HKM Rimavská Sobota – MHk 32 Liptovský Mikuláš „B“ kde uviedol citované „ ... Vyššie spomínaný zápas sa mal odohrať o 16:00 hod. avšak pre problémy s osvetlením sa tak nestalo. Tím hostí sa sťažoval na osvetlenie a rozhodca (M.Žák) po konzultácii s kapitánmi dal čas k náprave osvetlenia 40 min. V priebehu spomínaného času sa podarilo TSM Rimavská Sobota rozsvietiť ďalšie 3 svetlá nad ľadovou plochou. Následne sme zavolali hlavného rozhodcu spolu s čiarovými rozhodcami, ten vyzval hráčov hostí aby nastúpili na stretnutie, ale ODMIETLI. Na základe zápisu, v ktorom sa uvádzalo „dalo sa hrať“, žiadame tento zápas kontumovať v prospech Rimavskej Soboty“. Dňa 28.12.2017 zaslal stanovisko aj s fotodokumentáciou klub MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., ktorý žiadal „Kontumáciu zápasu č. 10129 medzi MHK Rimavská Sobota a MHK 32 Liptovský Mikuláš „B“ citované „Pri príchode na ľad na rozcvičku bolo jednoznačne vidieť neosvetlenú polovicu ihriska ľadovej plochy, no berieme na vedomie, že to bola len rozcvička. Tesne pred začiatkom zápasu sa osvetlenie nezmenilo a tak hlavný rozhodca nariadil čakaciu dobu 40 min. na opravenie osvetlenia ale keďže s týmto problémom nikto nič nerobil tak ukončil zápas respektíve ani nezačal (pri podaní rúk sa p. Žák vyjadril, v takýchto podmienkach sa nedá hrať). Ako prílohu č. 1 prikladáme fotografiu ..., žiadame nasledovné: Kontumáciu zápasu v prospech MHK 32 Liptovský Mikuláš „B“ na základe Súťažného poriadku SZĽH 7.5 Previnenia organizátora zápasu bod 7.5.3 nezabezpečí regulárnosť hracej plochy, technickú spôsobilosť časomiery, ozvučenia hracej plochy a osvetlenie hracej plochy najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu. Tak isto bol porušený článok VI Zápas 6.1 Organizačné zabezpečenie zápasu 6.1.1. Hracia plocha je pripravená na rozcvičku na ľade najmenej 40 minút pred začatím zápasu s výnimkou mládežníckych kategórií. Za toto previnenie sa nepovažuje ani Vyššie moc, preto jednoznačne žiadame kontumáciu v prospech Mhk 32 Liptovský Mikuláš „B“.“ ŠO SZĽH si vyžiadalo v rámci prípravného konania a doplnenia relevantných podkladov k celej situácii stanovisko nominovaných rozhodcov a inštruktora rozhodcov. Hlavný rozhodca zápasu p. Žák upresnil dňa 8.1.2018, citované „Uvedené rozhodnutie bolo podla Súťažného priadku SZLH bod č. 4.2.5.2 technická porucha (únik nebezpečných chemických látok na zimnom štadióne ohrozujúci zdravie, dlhodobý výpadok elektrickej energie s čakacou dobou dlhšou ako 40 min.) - dlhodobý výpadok osvetlenia na štadione - tma v rohoch ihriska . Mojou snahou bolo uvedene stretnutie odohrat , ale mužstvo hosti odmietlo hrat pri danom osvetleni.“. Po vyžiadaní upresnenia doplnil HR dňa 10.1.2018 stanovisko o citované „...Moje stanovisko je ,ze uvedene stretnutie bolo mozne odohrat ,ale muzstvo Mikulasa odmietlo hrat . Boli opravene este 3 svetlomety ,ale aj po 40 minutach odmietli nastupit na zapas kvôli osvetleniu . Vyzyvali sme kapitana Mikulasa opakovane , aj po čakacej dobe. Moje stanovisko je ,ze uvedene stretnutie bolo mozne odohrat .“ Inštruktor stretnutia p. Findura dňa 11.1.2018 uviedol citované „Stanovisko k neodohratemu stretnutiu II.ligy seniorov, ktoré sa neodohralo 23.12.2017 na Zimnom štadione v Rimavskej Sobote medzi družstvami Rimanská Sobota - Liptovský Mikuláš čislo stretnutia 10129. Už na rozcvičke družstiev pred stretnutím bolo osvetlenie slabšie, požiadali sme domácích funkcionárov, aby túto skutočnosť dali na pravú mieru, čo sa snažili, aby to odstránili.Do začiatku stretnutia sa im to nepodarilo odstrániť.Pred stretnutím nastúpili družstva na ľadovú plochu a po rozhovore kapitánov s hlavým rozhodcom, hlavný rozhodca oznámil, že poskytne domácemu družstvu čakaciu dobu na odstránenie problému. Po čakacej dobe nastúpili družstva na ľadovú plochu, naskočili dve lampy naviac z osvetlenia.Hráči hosťujúceho družstva odmietli nastúpiť na stretnutie s takým osvetlením a hlavný rozhodca ukončil stretnutie.Na základe uvedených skutočností sa SO SZĽH domnieva, že pochybenie nastalo na strane všetkých dotknutých strán, nakoľko na jednej strane bolo stretnutie ukončené z dôvodu technickej závady na osvetlení, na strane druhej so zdôvodnením odmietnutia družstva hostí nastúpiť na stretnutie pri danom osvetlení. Po vyžiadaní stanoviska bolo rozhodcom konštatované, že stretnutie bolo možné odohrať. Z predloženej dokumentácie je síce vidieť aké osvetlenie na ZŠ v Rimavskej Sobote bolo, avšak nakoľko neboli predložené hodnoverné podklady o meraní intenzity osvetlenia v LX v jednotlivých bodoch v daný moment, nie je to možné relevantne overiť. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.3/11-2017/18-2LS

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS posúdil, že v prípade neodohraného zápasu 2LS č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš došlo na základe dostupných podkladov k previneniu oboch družstiev a preto na základe ustanovenia čl. 6.13.5 a 6.13.5.4 SP SZĽH nariaďuje nový zápas.

2. SO SZĽH v zmysle čl. 6.13.5.5 nariaďuje odohrať zápas za týchto podmienok:

a) kluby sú povinné do 48 hod. odo dňa tohto rozhodnutia predložiť návrh termínu, začiatku a miesta odohrania stretnutia a to na základe dohody klubov s tým, že termín odohrania stretnutia musí byť najneskôr do 26.1.2018,

b) v prípade, že kluby v tejto lehote nepredložia dohodu podľa písm. a), nariadi termín, čas a miesto stretnutia SO SZĽH, ako riadiaci orgán súťaže,

c) kluby si náklady na organizáciu zápasu a dopravu na zápas hradia vo vlastnej réžii,

d) rozhodcov, príp. inštruktora rozhodcov na tento zápas deleguje SZĽH,

e) v prípade ak sa nový zápas v dohodnutom, alebo nariadenom termíne neodohrá z viny niektorého družstva, alebo oboch družstiev bude riadiaci orgán postupovať v zmysle ustanovení SP SZĽH.

 

Klub MHK 32 Liptovský Mikuláš zaslal 20.1.2018 emailom "Odvolanie sa voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11/2017/18-2LS podľa čl. 9.1.SP SZĽH".

Výkonný výbor SZĽH, odvolací orgán odvolanie MHK 32 Liptovský Mikuláš voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11/2017/18-2LS odmietol.

 
 • 19.1.2018

13-2017/18-EXD z 19.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č.13 2017/18- EXD

V nadväznosti na rozhodnutie RÚVZ v Nitre č. HDM/A/2018/00337 zo dňa 18.1.2018 vo veci zákazu činnosti podujatí pre MMHK Nitra, dorast počnúc dňom 18.1.2018 až do doby odvolania predmetného zákazu so stanovením opatrení pre MMHK Nitra, rozhodlo SO SZĽH,

a) ako riadiaci orgán EXTRALIGY DORASTU o tom, že zápasy MMHK Nitra sa na základe ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 počnúc stretnutím č. 2260 HC Košice – MMHK Nitra odo dňa 18.1.2017 až do dovolania v pôvodne stanovených termínoch hrať nebudú a na základe oznámenia MMHK Nitra sa podľa čl. IV, bod SP 4.2.5 SP SZĽH odohrajú v náhradných termínoch.

b) Hráči, ktorých sa to dotýkajú opatrenia uvedené v čl. IV., bod 4.2.5.4 SP SZĽH nesmú počas karantény štartovať v žiadnych zápasoch. Súčasne žiadame zrušiť delegácie rozhodcov, inštruktorov stretnutia a pomocných funkcionárov na príslušné stretnutia EXD.

 
 • 26.1.2018

1/15-2017/18-2LS z 26.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/15-2017/18- 2LS

Stretnutie 2. ligy seniorov č. 10129 HKM R. Sobota – MHk 32 L. Mikuláš a.s. dňa 23.12.2017 v Rimavskej Sobote sa neodohralo na základe skutočností uvedených hl. rozhodcom v elektronickom Zápise o stretnutí evidovanom v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ Z dôvodu technickej závady (nedostatočne osvetlená ľadová plocha) bolo stretnutie ukončené, po čakacej dobe 40 minút na odstránenie závady v čase 16:40 hod. . Osvetlenie nevyhovovalo, hráči MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ odmietli nastúpiť na zápas.“. Po doplňujúcich a upresňujúcich stanoviskách rozhodcov a inštruktora rozhodcov a skompletizovaní podkladov k prípadu vydalo SO SZĽH dňa 17.1.2018 rozhodnutie č. 3/11-2017/18-2LS, kde z dôvodu pochybenia jednotlivých strán nariadilo klubom stretnutie dohrať s tým, že kluby predložia návrh termínu, začiatku a miesta odohrania stretnutia. Klub HKM Rimavská Sobota navrhol termín odohrania 24.1.2018 o 18:00 h., avšak MHK 32 Liptovský Mikuláš zaslal prostredníctvom svojho zástupcu voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11-2017/18-2LS emailom odvolanie. Odvolacím orgánom je podľa SP SZĽH stanovený Výkonný výbor, preto musel riadiaci orgán čakať do 25.1.2018 na rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní. VV SZĽH na svojom zasadnutí dňa 25.1.2018 rozhodol o odmietnutí odvolania MHK 32 L. Mikuláš voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11-2017/18-2LS. Z vyššie uvedených dôvodov a skutočnosti, že kluby nepredložili spoločnú dohodu s návrhom termínu, začiatku a miesta dohrávky zápasu 2LS č. 10129 R. Sobota – L. Mikuláš „B“ postupuje riadiaci orgán v zmysle písm. b) rozhodnutia č. 3/11-2017/18-2LS a v zmysle čl. 6.13.5.5 SPSZĽH nariaďuje:
1. stretnutie č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš, dohrať v novostanovenom termíne dňa 28. januára 2018 o 17:00 hod. na ZŠ v Rimavskej Sobote,
2. a) v stretnutí môžu štartovať za dotknuté kluby len hráči, ktorí mali oprávnenie štartovať v klube vo svojej vekovej kategórii v pôvodnom termíne stretnutia, ktoré sa bude dohrávať. Ak niektorý hráč v klube, resp. v družstve klubu má hosťovanie v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý
štart) štartoval v pôvodnom termíne stretnutia v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej kategórie nemôže štartovať v dohrávanom stretnutí vo svojej vekovej kategórii (napr. hráč dorasteneckého veku, ktorý v pôvodnom termíne už štartoval za družstvo juniorov).
b) kluby si náklady na organizáciu zápasu a dopravu na zápas hradia vo vlastnej réžii,
c) rozhodcov, príp. inštruktora rozhodcov na tento zápas deleguje SZĽH,
d) v prípade ak sa nový zápas v dohodnutom, alebo nariadenom termíne neodohrá z viny niektorého družstva, alebo oboch družstiev, bude riadiaci orgán postupovať v zmysle ustanovení SP SZĽH.

 
 • 27.1.2018

Klub MHK 32 Liptovský Mikuláš sa dňa 27.1.2018 voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 1/15/2017/18-2LS odvolal.

 
 • 31.1.2018

16-2017/18-2LS z 31.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 16 2017/18 - 2LS

SO SZĽH, ako riadiaci orgán 2. ligy seniorov na základe podkladov z informačného systému SZĽH (IS SZĽH), ďalej Disciplinárnej komisie SZĽH (DK SZĽH), vyžiadaných doplňujúcich stanovísk rozhodcov stretnutia a podkladov oboch klubov prerokovalo prípad, ktorý uviedol hlavný rozhodca stretnutia 2. ligy seniorov č. 10180 Brezno - Sabinov dňa 21.01.2018 v Brezne do originálu zápisu aj elektronického Zápisu o stretnutí evidovaného v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ ... V čase 29:06 bola urobená konfrontácia hráča hostí, ktorý hral pod číslom č. 77 Váhovský Matúš ČRP 20473. Tvár tohto hráča nezodpovedala tvári, ktorá bola odfotená na matrike SZĽH, hráč bol odoslaný do šatne. Hráč nebol schopný preukázať sa žiadnym dokladom totožnosti.“

Po preskúmaní podkladov a fotodokumentácie dospel riadiaci orgán k nasledovným záverom a rozhodnutiam:

a) Počas stretnutia bola v čase 29:06 v zmysle SP SZĽH čl. IV bodov 6.4.1 a 6.4.2 vykonaná konfrontácia hráča hostí č. 77 VÁHOVSKÝ Matúš (KRP 20473).

b) Hráč hostí pod číslom 77 sa dostavil na konfrontáciu v zmysle SP SZĽH čl. 6.4.4 avšak nebol schopný preukázať sa platným dokladom totožnosti.

c) Konfrontovaný hráč na základe vyjadrenia rozhodcov nezodpovedal fotke hráča, ktorého fotografia je v IS SZĽH pod menom VÁHOVSKÝ Matúš (ČRP: 20473).

d) Ďalším dokazovaním a fotografiami zo stretnutia sa preukázalo, že hráč, ktorý nastúpil s č. 77 a menom VÁHOVSKÝ Matúš nebol menovaný hráč t.j. hráč dopustil previnenia voči SP SZĽH podľa čl. 7.1.2.8 a družstvo HK Sabinov previnenia voči SP SZĽH za neoprávnený štart hráča.

e) SO SZĽH ako riadiaci orgán 2 LS rozhodlo o tom, že družstvo HK Sabinov sa v stretnutí 2LS č. 110115 HK Brezno - HK Sabinov previnilo proti SP SZĽH podľa čl. VII bod 7.6.1.4 a preto vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 5:0 v prospech HK Brezno v zmysle SP SZĽH čl. VII bod 7.6.1.4.

f) SO SZĽH odstupuje prípad na DK SZĽH.

 
 • 2.2.2018

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2018/PR

Výkonný výbor SZĽH, odvolací orgán podľa SP SZĽH prerokoval odvolanie MHK 32 Liptovský Mikuláš z 27.1.2018 voči „rozhodnutiu SO SZĽH 1/15-2017/18-2LS podľa čl. 9.1. SP SZĽH a riadiacemu orgánu v zmysle písm. b) rozhodnutia č. 3/11-2017/18-2LS a v zmysle čl.6.13.5.5 SP SZĽH o nariadení 1.stretnutie č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš, dohrať v novostanovenom termíne dňa 28.januára 2018 o 17:00 hod. na ZŠ v Rimavskej Sobote podľa čl. 9.1. SP SZĽH“ doručenému dňa 31.1.2018.

Výkonný výbor SZĽH v súlade s článkom 9.2.9 Súťažného poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja odvolanie zamieta a potvrdzuje rozhodnutie SO SZĽH č. 1/15-2017/18-2LS zo dňa 26.1.2018.

 
 • 21.2.2018

27-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 27 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.27 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3189 PHC Budapešť- HK Mládež Michalovce zo dňa 18.2.2018. V nadväznosti na telefonickú a písomnú informáciu p. Kužmu zo dňa 18.2.2018, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov: cit. Informujem Vás o nevycestovaní družstva juniorov na zápas do Rimavskej Soboty s Budapešťou z dôvodu choroby hráčov. Na základe tejto skutočnosti sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LJ na základe týchto skutočností trestá za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH družstvo HK Mládež Michalovce hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH čl. IV bod 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3189 BUD- MIC 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HK mládež Michalovce.

28-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 28 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.28 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3093 HC Topoľčany- HK Bardejov. V nadväznosti na telefonickú a mailovú komunikáciu p. Ducára zo dňa 1.12.2017, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov a zo žiadosťou o dohrávku stretnutia v zmysle čl. IV bod 4.2.3. Dotknuté strany si v stanovenej lehote náhradný termín nedohodli a na základe týchto skutočností sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH na základe týchto skutočností: ako riadiaci orgán 1LJ za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH trestá družstvo HK Bardejov hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3093 TOP- BAR 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HC Topoľčany.

 

29-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 29 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.29 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3097 HK Lokomotíva N. Zámky- HK Bardejov zo dňa 3.12.2017. V nadväznosti na telefonickú a písomnú informáciu od p. Ducára zo dňa 1.12.2017, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov a zároveň nám, oznámil, že nenašli spoločnú dohodu na dohratie stretnutia s domácim družstvom v zmysle čl. IV bod 4.2.3 SP SZĽH. Na základe týchto skutočností sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LJ na základe týchto skutočností trestá za porušenie ustanovení čl. VI bod 6.2.1 SP SZĽH družstvo HK Bardejov hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3097 NZA- BAR 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HK Lokomotíva N. Zámky.

 
 • 24.2.2018

3/35-2017/18-2LS z 24.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo dňa 23.2.2018 oficiálne emailové oznámenie HK Sabinov o nevycestovaní družstva HK Sabinov na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10218 Budapest – Sabinov dňa 24.2.2018 (sobota) z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva HK Sabinov potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.3/35-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK Sabinov za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10218 Budapest – Sabinov 5:0 v prospech družstva seniorov KMH SPORT KFT Budapest.
2. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.

4/35-2017/18-2LS z 24.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo dňa 23.2.2018 oficiálne emailové oznámenie HK Sabinov o nevycestovaní družstva HK Sabinov na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10222 Budapest – Sabinov dňa 25.2.2018 (sobota) z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva HK Sabinov potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.4/35-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK Sabinov za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10222 Budapest – Sabinov 5:0 v prospech družstva seniorov KMH SPORT KFT Budapest.
2. Družstvo seniorov klubu HK Sabinov týmto dosiahlo v priebehu jedného súťažného obdobia tretiu kontumáciu a preto je v zmysle čl. 7.6.4 SP SZĽH vylúčené zo súťaže 2. ligy seniorov 2017/2018.
3. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.

 
 • 25.2.2018

1/36-2017/18-2LS z 25.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo 24.2.2018 večer a 25.2.2018 ráno oficiálne emailové oznámenia HK 58 Sanok o nevycestovaní družstva HK 58 Sanok na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10219 Partizánske - Sanok dňa 25.2.2018 (nedeľa) z dôvodu zranení hráčov a tým nedostatočného počtu hráčov družstva HK 58 Sanok potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/36-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK 58 Sanok za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10219 Partizánske - Sanok 5:0 v prospech družstva seniorov HK Iskra Partizánske.
2. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.

 
   

 • Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.25/2017/11 zo dňa 2. augusta 2017

VV SZĽH poveril športovo-technickým riadením súťaží 1. ligy seniorov, 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu a Ligy kadetov Súťažné oddelenie SZĽH.

 • Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.37/2017/5 zo dňa 15. novembra 2017
VV SZĽH v zmysle platnej zmluvy so športovou organizáciou ZOK 1. ligy poveruje ZOK 1. ligy riadením súťaže 1. Hokejovej ligy spolu v kooperácii so súťažným oddelením SZĽH.
 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Súťažný poriadok SZĽH

9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.

9.2.3 Lehoty na podanie odvolania

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.

9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

 
 • 22.9.2017

1 2017/18-EXD zo dňa 22.9.2017

Stretnutie EXD 2001 HC SLOVAN Bratislava - HK Sp. N. Ves zo dňa 2.9.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí, čím boli porušené ustanovenie čl. 3.14.4 SP SZLH. SK SZĽH na základe zápisu o stretnutí a písomného stanoviska HC SLOVAN Bratislava rozhodla nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1 2017/18-EXD
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXD za porušenie ustanovení čl. 3.14.4 SP SZĽH trestá družstvo dorastencov klubu HC SLOVAN Bratislava a.s. hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 3.14.6 a 6.13.1 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXD č. 2001 SBA - SNV 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva dorastencov HK Sp. N. Ves.

 • 20.9.2017

2 2017/18-EXJ zo dňa 20.9.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán EXJ prijalo podnet MsHKM Žilina s.r.o. podaný dňa 10.9.2017 so žiadosťou o prešetrenie neoprávnenosti štartu hráča Damian Iglovský (KRP 23747) v zápase EXJ č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina zo dňa 10.9.2017. Dôvodom podania podnetu MsHKM Žilina je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný kmeňovým hráčom HK TRNAVA.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.2-2017/18-EXJ

Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 10.9.2017, č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina.

 • 12.10.2017

2/2-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH) konštatuje, že ku dňu schválenia výsledkov EXŽ I. časť skupinová fáza - sk. „A“ a „B“ neboli zo strany niektorého z klubov predložené také podklady, ktoré by zakladali konanie podľa čl. 8.1. SP SZĽH. Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje výsledky zápasov Extraligy žien I. časť skupinová fáza - sk. „A“ od č. z.15001 po č. z. 15012 a I. časti skupinová fáza - sk. „B“ od č. z. 15013 po č. z. 15024 ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/615/extraliga-zien )

2/3-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „A“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2459 )

2/4-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2460 )

2/5-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje bonifikáciu družstiev za umiestnenie v sk. „A“, resp. sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ, ktorú si družstvá prenášajú do II. časti Celoštátna fáza:
3 body - HC ŠKP Bratislava (1A.) a ŽHK POPRAD (1B.)
2 body - MKHL Krynica-Zdrój (2A.) a ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (2B.)
1 bod - ŽHKm Zvolen (3A.) a HC Spišská Nová Ves (3B.)
0 bodov - MHC Martin (4A.) a ICE DREAM Košice (4B.)
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2461 )

 • 27.10.2017

1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici stanovisko č. A/2017/02210-002/E a rozhodnutie č. A/2017/02210-003/E na základe ktorého RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 so stanovením opatrení.

b) Súťažné oddelenie SZĽH, riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápasy ST. NICOLAUS 1. HL č. 569 Považská Bystrica – Trnava dňa 27.10.2017, č. 733 Považská Bystrica – HK VSR SR 20 (HK ORANGE 20) dňa 29.10.2017, č. 572 Prešov - Považská Bystrica dňa 1.11.2017 a č. 580 Považská Bystrica – Michalovce dňa 3.11.2017 sa podľa ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 v týchto termínoch hrať nebudú a v zmysle čl. IV, bod 4.2.5 SP SZĽH sa odohrajú v náhradných termínoch.

 • 30.10.2017

1/4-2017/18-EXŽ zo dňa 30.10.2017

Stretnutie EXŽ 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves dňa 28.10.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva HC Spišská Nová Ves na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien HC Spišská Nová Ves v dôsledku ochorení a zranení viacerých hráčok.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/4-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu HC Spišská Nová Ves za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien ŠKP Bratislava.

 2/4-2017/18-1LS zo dňa 30.10.2017

Rozhodnutie SO SZĽH č.2/4-2017/18-1LS

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici dňa 30.10.2017 doplnok k rozhodnutiu č. A/2017/02210-003/E zo dňa 27.10.2017, ktorým RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 s upresnením, že termín zákazu platí do dňa 2.11.2017, 00:00 hod.

b) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) ruší rozhodnutie SO SZĽH 1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017 v časti týkajúcej sa odohrania zápasu ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce v náhradnom termíne.

c) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápas ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce sa odohrá v pôvodnom plánovanom termíne dňa 3.11.2017 o 18:00 hod. na ZŠ v Považskej Bystrici.

 • 6.11.2017

5 2017/18-EXJ zo dňa 6.11.2017

SO SZĽH ako riadiaci orgán EXJ prijalo dňa 25.10.2017 podnet DK SZĽH na prešetrenie neoprávneného štartu hráča Damiana Iglovského, podľa ktorého DK SZĽH konštatuje, že menovaný hráč nastúpil za klub HK ŠKP Poprad dňa 9.9.2017 v zápase Extraligy juniorov č. 1003 neoprávnene. DK SZĽH odstúpila predmetný prípad SO SZĽH na základe dôvodného podozrenia z porušenia ustanovenia 7.6.1.4 SP SZĽH v súvislosti s uznesením DK SZĽH č. 1DS/11/17-18 zo dňa 12.10.2017.

Rozhodnutie SO SZĽH č.5 2017/18-EXJ

3. Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 9.9.2017, č. 1003 HK ŠKP POPRAD – MHA Martin 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MHA Martin.

 • 9.11.2017

1/6 2017/18-1LS zo dňa 9.11.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán 1. ligy seniorov (ST. NICOLAUS 1. HL) prijalo dňa 2.11.2017 oznámenie Matriky SZĽH, ktorá na základe vyhodnotenia informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistila, že hráč KOKAVEC Michal (č.r.: 1828) štartoval v stretnutí 1LS č. 574 MHK Dubnica nad Váhom – HC Bratislava dňa 1.11.2017 za klub MHK Dubnica nad Váhom neoprávnene. Dôvodom podania podnetu je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný dňa 1.11.2017 evidovaný ako kmeňový hráč HK 95 Považská Bystrica, keďže podľa podkladov Matriky SZĽH mal menovaný hráč v IS SZĽH na základe potvrdeného ohlásenia hosťovania do klubu MHK Dubnica povolené hosťovanie na obdobie od 3.10.2017 do 31.10.2017.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.1/6-2017/18-1LS:

3. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LS trestá za previnenie podľa čl. 7.6.1.4 s odkazom na čl. 7.1.2 a 7.1.2.5 SP SZĽH družstvo seniorov klubu MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LS č. 574 MHK Dubnica n. V. – HC Bratislava 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HC Bratislava.

 • 23.11.2017

8 2017/18-EXD zo dňa 23.11.2017

V nadväznosti na rozhodnutie RÚVZ č. 2017/1577-H zo dňa 23.11.2017 vo veci zákazu hromadných podujatí pre HKM a.s., dorast Zvolen počnúc dňom 23.11.2017 až do doby odvolania predmetného zákazu so stanovením opatrení pre HKM a.s. Zvolen. rozhodlo SO SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.8 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán EXTRALIGY DORASTU o tom, že zápasy HKM a.s. Zvolen sa na základe ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 počnúc stretnutím HKM a.s. Zvolen- HC Košice odo dňa 25.11.2017 až do dovolania v pôvodne stanovených termínoch hrať nebudú a na základe oznámenia HKM a.s. Zvolen sa podľa čl. IV, bod SP 4.2.5 SP SZĽH odohrajú v náhradných termínoch.

b) Hráči, ktorých sa to dotýkajú opatrenia uvedené v čl. IV., bod 4.2.5.4 SP SZĽH nesmú počas karantény štartovať v žiadnych zápasoch. Súčasne žiadame zrušiť delegácie rozhodcov, inštruktorov stretnutia a pomocných funkcionárov na príslušné stretnutia EXD.

 • 1.12.2017

9 2017/18-EXD zo dňa 1.12.2017

V nadväznosti na rozhodnutia RÚVZ č. 2017/ 1577- H zo dňa 30.11.2017 k HKM Zvolen a.s. , dorastenci rozhodlo Súťažná oddelenia SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.9 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán súťaží organizovaných súťaží SZĽH o ukončení platnosti uznesenia SK SZĽH č.8 2017/18- EXD dňom 1.12.2017.

 • 4.12.2017

1/10-2017/18-EXŽ zo 4.12.2017

Stretnutie EXŽ 15077 Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój s odsúhlasenou zmenou začiatku dňa 25.11.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva MKHL Krynica-Zdrój na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien MKHL Krynica-Zdrój v dôsledku ochorenia viacerých hráčok. Klub MKHL Krynica-Zdrój o nenastúpení na zápas informoval emailom v sobotu dňa 25.11.2017 až o 16:28 h. Klub HC Spišská Nová Ves bol o skutočnosti, že družstvo MKHL Krynica nepricestovalo upovedomený usporiadateľskou službou 60 min. pred začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca p. Korba stretnutie Extraligy žien číslo 15077 ukončil a do Zápisu o stretnutí uviedol: „Stretnutie extraligy žien číslo 15077 sa neodohralo nakoľko hosťujúce družstvo MKHL Krynica - Zdrój na stretnutie nepricestovalo ani po uplynutí čakacej doby (30 minút súťažný poriadok SZĽH bod 6.7.4)“. SO SZĽH na základe uvedených skutočností rozhodlo nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/10-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu MKHL Krynica-Zdrój za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 HC Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien HC Spišská Nová Ves.

 • 17.1.2018

3/11-2017/18-2LS zo 17.1.2018

Stretnutie 2. ligy seniorov č. 10129 HKM R. Sobota – MHk 32 L. Mikuláš a.s. dňa 23.12.2017 v Rimavskej Sobote, ktorý sa neodohral na základe skutočností uvedených hl. rozhodcom v elektronickom Zápise o stretnutí evidovanom v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ Z dôvodu technickej závady (nedostatočne osvetlená ľadová plocha) bolo stretnutie ukončené, po čakacej dobe 40 minút na odstránenie závady v čase 16:40 hod. . Osvetlenie nevyhovovalo, hráči MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ odmietli nastúpiť na zápas.“. Klub HKM Rimavská Sobota zaslal SO SZĽH, kontrolórovi SZĽH, členovi DK SZĽH a odd. rozhodcov SZĽH dňa 26.12.2017 „Vyjadrenie k zápasu 10129, HKM Rimavská Sobota – MHk 32 Liptovský Mikuláš „B“ kde uviedol citované „ ... Vyššie spomínaný zápas sa mal odohrať o 16:00 hod. avšak pre problémy s osvetlením sa tak nestalo. Tím hostí sa sťažoval na osvetlenie a rozhodca (M.Žák) po konzultácii s kapitánmi dal čas k náprave osvetlenia 40 min. V priebehu spomínaného času sa podarilo TSM Rimavská Sobota rozsvietiť ďalšie 3 svetlá nad ľadovou plochou. Následne sme zavolali hlavného rozhodcu spolu s čiarovými rozhodcami, ten vyzval hráčov hostí aby nastúpili na stretnutie, ale ODMIETLI. Na základe zápisu, v ktorom sa uvádzalo „dalo sa hrať“, žiadame tento zápas kontumovať v prospech Rimavskej Soboty“. Dňa 28.12.2017 zaslal stanovisko aj s fotodokumentáciou klub MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., ktorý žiadal „Kontumáciu zápasu č. 10129 medzi MHK Rimavská Sobota a MHK 32 Liptovský Mikuláš „B“ citované „Pri príchode na ľad na rozcvičku bolo jednoznačne vidieť neosvetlenú polovicu ihriska ľadovej plochy, no berieme na vedomie, že to bola len rozcvička. Tesne pred začiatkom zápasu sa osvetlenie nezmenilo a tak hlavný rozhodca nariadil čakaciu dobu 40 min. na opravenie osvetlenia ale keďže s týmto problémom nikto nič nerobil tak ukončil zápas respektíve ani nezačal (pri podaní rúk sa p. Žák vyjadril, v takýchto podmienkach sa nedá hrať). Ako prílohu č. 1 prikladáme fotografiu ..., žiadame nasledovné: Kontumáciu zápasu v prospech MHK 32 Liptovský Mikuláš „B“ na základe Súťažného poriadku SZĽH 7.5 Previnenia organizátora zápasu bod 7.5.3 nezabezpečí regulárnosť hracej plochy, technickú spôsobilosť časomiery, ozvučenia hracej plochy a osvetlenie hracej plochy najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu. Tak isto bol porušený článok VI Zápas 6.1 Organizačné zabezpečenie zápasu 6.1.1. Hracia plocha je pripravená na rozcvičku na ľade najmenej 40 minút pred začatím zápasu s výnimkou mládežníckych kategórií. Za toto previnenie sa nepovažuje ani Vyššie moc, preto jednoznačne žiadame kontumáciu v prospech Mhk 32 Liptovský Mikuláš „B“.“ ŠO SZĽH si vyžiadalo v rámci prípravného konania a doplnenia relevantných podkladov k celej situácii stanovisko nominovaných rozhodcov a inštruktora rozhodcov. Hlavný rozhodca zápasu p. Žák upresnil dňa 8.1.2018, citované „Uvedené rozhodnutie bolo podla Súťažného priadku SZLH bod č. 4.2.5.2 technická porucha (únik nebezpečných chemických látok na zimnom štadióne ohrozujúci zdravie, dlhodobý výpadok elektrickej energie s čakacou dobou dlhšou ako 40 min.) - dlhodobý výpadok osvetlenia na štadione - tma v rohoch ihriska . Mojou snahou bolo uvedene stretnutie odohrat , ale mužstvo hosti odmietlo hrat pri danom osvetleni.“. Po vyžiadaní upresnenia doplnil HR dňa 10.1.2018 stanovisko o citované „...Moje stanovisko je ,ze uvedene stretnutie bolo mozne odohrat ,ale muzstvo Mikulasa odmietlo hrat . Boli opravene este 3 svetlomety ,ale aj po 40 minutach odmietli nastupit na zapas kvôli osvetleniu . Vyzyvali sme kapitana Mikulasa opakovane , aj po čakacej dobe. Moje stanovisko je ,ze uvedene stretnutie bolo mozne odohrat .“ Inštruktor stretnutia p. Findura dňa 11.1.2018 uviedol citované „Stanovisko k neodohratemu stretnutiu II.ligy seniorov, ktoré sa neodohralo 23.12.2017 na Zimnom štadione v Rimavskej Sobote medzi družstvami Rimanská Sobota - Liptovský Mikuláš čislo stretnutia 10129. Už na rozcvičke družstiev pred stretnutím bolo osvetlenie slabšie, požiadali sme domácích funkcionárov, aby túto skutočnosť dali na pravú mieru, čo sa snažili, aby to odstránili.Do začiatku stretnutia sa im to nepodarilo odstrániť.Pred stretnutím nastúpili družstva na ľadovú plochu a po rozhovore kapitánov s hlavým rozhodcom, hlavný rozhodca oznámil, že poskytne domácemu družstvu čakaciu dobu na odstránenie problému. Po čakacej dobe nastúpili družstva na ľadovú plochu, naskočili dve lampy naviac z osvetlenia.Hráči hosťujúceho družstva odmietli nastúpiť na stretnutie s takým osvetlením a hlavný rozhodca ukončil stretnutie.Na základe uvedených skutočností sa SO SZĽH domnieva, že pochybenie nastalo na strane všetkých dotknutých strán, nakoľko na jednej strane bolo stretnutie ukončené z dôvodu technickej závady na osvetlení, na strane druhej so zdôvodnením odmietnutia družstva hostí nastúpiť na stretnutie pri danom osvetlení. Po vyžiadaní stanoviska bolo rozhodcom konštatované, že stretnutie bolo možné odohrať. Z predloženej dokumentácie je síce vidieť aké osvetlenie na ZŠ v Rimavskej Sobote bolo, avšak nakoľko neboli predložené hodnoverné podklady o meraní intenzity osvetlenia v LX v jednotlivých bodoch v daný moment, nie je to možné relevantne overiť. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.3/11-2017/18-2LS

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS posúdil, že v prípade neodohraného zápasu 2LS č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš došlo na základe dostupných podkladov k previneniu oboch družstiev a preto na základe ustanovenia čl. 6.13.5 a 6.13.5.4 SP SZĽH nariaďuje nový zápas.

2. SO SZĽH v zmysle čl. 6.13.5.5 nariaďuje odohrať zápas za týchto podmienok:

a) kluby sú povinné do 48 hod. odo dňa tohto rozhodnutia predložiť návrh termínu, začiatku a miesta odohrania stretnutia a to na základe dohody klubov s tým, že termín odohrania stretnutia musí byť najneskôr do 26.1.2018,

b) v prípade, že kluby v tejto lehote nepredložia dohodu podľa písm. a), nariadi termín, čas a miesto stretnutia SO SZĽH, ako riadiaci orgán súťaže,

c) kluby si náklady na organizáciu zápasu a dopravu na zápas hradia vo vlastnej réžii,

d) rozhodcov, príp. inštruktora rozhodcov na tento zápas deleguje SZĽH,

e) v prípade ak sa nový zápas v dohodnutom, alebo nariadenom termíne neodohrá z viny niektorého družstva, alebo oboch družstiev bude riadiaci orgán postupovať v zmysle ustanovení SP SZĽH.

 .....

Klub MHK 32 Liptovský Mikuláš zaslal 20.1.2018 emailom "Odvolanie sa voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11/2017/18-2LS podľa čl. 9.1.SP SZĽH".

Výkonný výbor SZĽH, odvolací orgán odvolanie MHK 32 Liptovský Mikuláš voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11/2017/18-2LS odmietol.

 
 • 19.1.2018

13-2017/18-EXD z 19.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č.13 2017/18- EXD

V nadväznosti na rozhodnutie RÚVZ v Nitre č. HDM/A/2018/00337 zo dňa 18.1.2018 vo veci zákazu činnosti podujatí pre MMHK Nitra, dorast počnúc dňom 18.1.2018 až do doby odvolania predmetného zákazu so stanovením opatrení pre MMHK Nitra, rozhodlo SO SZĽH,

a) ako riadiaci orgán EXTRALIGY DORASTU o tom, že zápasy MMHK Nitra sa na základe ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 počnúc stretnutím č. 2260 HC Košice – MMHK Nitra odo dňa 18.1.2017 až do dovolania v pôvodne stanovených termínoch hrať nebudú a na základe oznámenia MMHK Nitra sa podľa čl. IV, bod SP 4.2.5 SP SZĽH odohrajú v náhradných termínoch.

b) Hráči, ktorých sa to dotýkajú opatrenia uvedené v čl. IV., bod 4.2.5.4 SP SZĽH nesmú počas karantény štartovať v žiadnych zápasoch. Súčasne žiadame zrušiť delegácie rozhodcov, inštruktorov stretnutia a pomocných funkcionárov na príslušné stretnutia EXD.

 • 26.1.2018

1/15-2017/18-2LS z 26.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/15-2017/18- 2LS

Stretnutie 2. ligy seniorov č. 10129 HKM R. Sobota – MHk 32 L. Mikuláš a.s. dňa 23.12.2017 v Rimavskej Sobote sa neodohralo na základe skutočností uvedených hl. rozhodcom v elektronickom Zápise o stretnutí evidovanom v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ Z dôvodu technickej závady (nedostatočne osvetlená ľadová plocha) bolo stretnutie ukončené, po čakacej dobe 40 minút na odstránenie závady v čase 16:40 hod. . Osvetlenie nevyhovovalo, hráči MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ odmietli nastúpiť na zápas.“. Po doplňujúcich a upresňujúcich stanoviskách rozhodcov a inštruktora rozhodcov a skompletizovaní podkladov k prípadu vydalo SO SZĽH dňa 17.1.2018 rozhodnutie č. 3/11-2017/18-2LS, kde z dôvodu pochybenia jednotlivých strán nariadilo klubom stretnutie dohrať s tým, že kluby predložia návrh termínu, začiatku a miesta odohrania stretnutia. Klub HKM Rimavská Sobota navrhol termín odohrania 24.1.2018 o 18:00 h., avšak MHK 32 Liptovský Mikuláš zaslal prostredníctvom svojho zástupcu voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11-2017/18-2LS emailom odvolanie. Odvolacím orgánom je podľa SP SZĽH stanovený Výkonný výbor, preto musel riadiaci orgán čakať do 25.1.2018 na rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní. VV SZĽH na svojom zasadnutí dňa 25.1.2018 rozhodol o odmietnutí odvolania MHK 32 L. Mikuláš voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 3/11-2017/18-2LS. Z vyššie uvedených dôvodov a skutočnosti, že kluby nepredložili spoločnú dohodu s návrhom termínu, začiatku a miesta dohrávky zápasu 2LS č. 10129 R. Sobota – L. Mikuláš „B“ postupuje riadiaci orgán v zmysle písm. b) rozhodnutia č. 3/11-2017/18-2LS a v zmysle čl. 6.13.5.5 SPSZĽH nariaďuje:
1. stretnutie č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš, dohrať v novostanovenom termíne dňa 28. januára 2018 o 17:00 hod. na ZŠ v Rimavskej Sobote,
2. a) v stretnutí môžu štartovať za dotknuté kluby len hráči, ktorí mali oprávnenie štartovať v klube vo svojej vekovej kategórii v pôvodnom termíne stretnutia, ktoré sa bude dohrávať. Ak niektorý hráč v klube, resp. v družstve klubu má hosťovanie v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý
štart) štartoval v pôvodnom termíne stretnutia v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej kategórie nemôže štartovať v dohrávanom stretnutí vo svojej vekovej kategórii (napr. hráč dorasteneckého veku, ktorý v pôvodnom termíne už štartoval za družstvo juniorov).
b) kluby si náklady na organizáciu zápasu a dopravu na zápas hradia vo vlastnej réžii,
c) rozhodcov, príp. inštruktora rozhodcov na tento zápas deleguje SZĽH,
d) v prípade ak sa nový zápas v dohodnutom, alebo nariadenom termíne neodohrá z viny niektorého družstva, alebo oboch družstiev, bude riadiaci orgán postupovať v zmysle ustanovení SP SZĽH.

 • 27.1.2018

Klub MHK 32 Liptovský Mikuláš sa dňa 27.1.2018 voči rozhodnutiu SO SZĽH č. 1/15/2017/18-2LS odvolal.

 • 31.1.2018

16-2017/18-2LS z 31.1.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 16 2017/18 - 2LS

SO SZĽH, ako riadiaci orgán 2. ligy seniorov na základe podkladov z informačného systému SZĽH (IS SZĽH), ďalej Disciplinárnej komisie SZĽH (DK SZĽH), vyžiadaných doplňujúcich stanovísk rozhodcov stretnutia a podkladov oboch klubov prerokovalo prípad, ktorý uviedol hlavný rozhodca stretnutia 2. ligy seniorov č. 10180 Brezno - Sabinov dňa 21.01.2018 v Brezne do originálu zápisu aj elektronického Zápisu o stretnutí evidovaného v IS SZĽH, časť poznámka cit.: „ ... V čase 29:06 bola urobená konfrontácia hráča hostí, ktorý hral pod číslom č. 77 Váhovský Matúš ČRP 20473. Tvár tohto hráča nezodpovedala tvári, ktorá bola odfotená na matrike SZĽH, hráč bol odoslaný do šatne. Hráč nebol schopný preukázať sa žiadnym dokladom totožnosti.“

Po preskúmaní podkladov a fotodokumentácie dospel riadiaci orgán k nasledovným záverom a rozhodnutiam:

a) Počas stretnutia bola v čase 29:06 v zmysle SP SZĽH čl. IV bodov 6.4.1 a 6.4.2 vykonaná konfrontácia hráča hostí č. 77 VÁHOVSKÝ Matúš (KRP 20473).

b) Hráč hostí pod číslom 77 sa dostavil na konfrontáciu v zmysle SP SZĽH čl. 6.4.4 avšak nebol schopný preukázať sa platným dokladom totožnosti.

c) Konfrontovaný hráč na základe vyjadrenia rozhodcov nezodpovedal fotke hráča, ktorého fotografia je v IS SZĽH pod menom VÁHOVSKÝ Matúš (ČRP: 20473).

d) Ďalším dokazovaním a fotografiami zo stretnutia sa preukázalo, že hráč, ktorý nastúpil s č. 77 a menom VÁHOVSKÝ Matúš nebol menovaný hráč t.j. hráč dopustil previnenia voči SP SZĽH podľa čl. 7.1.2.8 a družstvo HK Sabinov previnenia voči SP SZĽH za neoprávnený štart hráča.

e) SO SZĽH ako riadiaci orgán 2 LS rozhodlo o tom, že družstvo HK Sabinov sa v stretnutí 2LS č. 110115 HK Brezno - HK Sabinov previnilo proti SP SZĽH podľa čl. VII bod 7.6.1.4 a preto vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 5:0 v prospech HK Brezno v zmysle SP SZĽH čl. VII bod 7.6.1.4.

f) SO SZĽH odstupuje prípad na DK SZĽH.

 
 • 2.2.2018

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2018/PR

Výkonný výbor SZĽH, odvolací orgán podľa SP SZĽH prerokoval odvolanie MHK 32 Liptovský Mikuláš z 27.1.2018 voči „rozhodnutiu SO SZĽH 1/15-2017/18-2LS podľa čl. 9.1. SP SZĽH a riadiacemu orgánu v zmysle písm. b) rozhodnutia č. 3/11-2017/18-2LS a v zmysle čl.6.13.5.5 SP SZĽH o nariadení 1.stretnutie č. 10129 Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš, dohrať v novostanovenom termíne dňa 28.januára 2018 o 17:00 hod. na ZŠ v Rimavskej Sobote podľa čl. 9.1. SP SZĽH“ doručenému dňa 31.1.2018.

Výkonný výbor SZĽH v súlade s článkom 9.2.9 Súťažného poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja odvolanie zamieta a potvrdzuje rozhodnutie SO SZĽH č. 1/15-2017/18-2LS zo dňa 26.1.2018.

 • 21.2.2018

27-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 27 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.27 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3189 PHC Budapešť- HK Mládež Michalovce zo dňa 18.2.2018. V nadväznosti na telefonickú a písomnú informáciu p. Kužmu zo dňa 18.2.2018, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov: cit. Informujem Vás o nevycestovaní družstva juniorov na zápas do Rimavskej Soboty s Budapešťou z dôvodu choroby hráčov. Na základe tejto skutočnosti sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LJ na základe týchto skutočností trestá za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH družstvo HK Mládež Michalovce hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH čl. IV bod 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3189 BUD- MIC 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HK mládež Michalovce.

 • 21.2.2018

28-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 28 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.28 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3093 HC Topoľčany- HK Bardejov. V nadväznosti na telefonickú a mailovú komunikáciu p. Ducára zo dňa 1.12.2017, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov a zo žiadosťou o dohrávku stretnutia v zmysle čl. IV bod 4.2.3. Dotknuté strany si v stanovenej lehote náhradný termín nedohodli a na základe týchto skutočností sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH na základe týchto skutočností: ako riadiaci orgán 1LJ za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH trestá družstvo HK Bardejov hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3093 TOP- BAR 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HC Topoľčany.

 • 21.2.2018

29-2017/18-1LJ z 21.2.2018

Rozhodnutie SO SZĽH č. 29 2017/18 - 1LJ

Rozhodnutie SO SZĽH č.29 2017/18-1LJ k neodohratému stretnutiu 1LJ č. 3097 HK Lokomotíva N. Zámky- HK Bardejov zo dňa 3.12.2017. V nadväznosti na telefonickú a písomnú informáciu od p. Ducára zo dňa 1.12.2017, v ktorej informuje SO SZĽH o nevycestovaní na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčov a zároveň nám, oznámil, že nenašli spoločnú dohodu na dohratie stretnutia s domácim družstvom v zmysle čl. IV bod 4.2.3 SP SZĽH. Na základe týchto skutočností sa stretnutie neodohralo v stanovenom termíne. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LJ na základe týchto skutočností trestá za porušenie ustanovení čl. VI bod 6.2.1 SP SZĽH družstvo HK Bardejov hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 6.13.5.2 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LJ č. 3097 NZA- BAR 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HK Lokomotíva N. Zámky.

 • 24.2.2018

3/35-2017/18-2LS z 24.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo dňa 23.2.2018 oficiálne emailové oznámenie HK Sabinov o nevycestovaní družstva HK Sabinov na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10218 Budapest – Sabinov dňa 24.2.2018 (sobota) z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva HK Sabinov potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.3/35-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK Sabinov za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10218 Budapest – Sabinov 5:0 v prospech družstva seniorov KMH SPORT KFT Budapest.
2. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.

 • 24.2.2018

4/35-2017/18-2LS z 24.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo dňa 23.2.2018 oficiálne emailové oznámenie HK Sabinov o nevycestovaní družstva HK Sabinov na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10222 Budapest – Sabinov dňa 25.2.2018 (sobota) z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva HK Sabinov potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.4/35-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK Sabinov za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10222 Budapest – Sabinov 5:0 v prospech družstva seniorov KMH SPORT KFT Budapest.
2. Družstvo seniorov klubu HK Sabinov týmto dosiahlo v priebehu jedného súťažného obdobia tretiu kontumáciu a preto je v zmysle čl. 7.6.4 SP SZĽH vylúčené zo súťaže 2. ligy seniorov 2017/2018.
3. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.

 • 25.2.2018

1/36-2017/18-2LS z 25.2.2018

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2017/2018 obdržalo 24.2.2018 večer a 25.2.2018 ráno oficiálne emailové oznámenia HK 58 Sanok o nevycestovaní družstva HK 58 Sanok na stretnutie III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. str. 10219 Partizánske - Sanok dňa 25.2.2018 (nedeľa) z dôvodu zranení hráčov a tým nedostatočného počtu hráčov družstva HK 58 Sanok potrebných na odohranie stretnutia. Na základe uvedených skutočností rozhodlo SO SZĽH nasledovne:

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/36-2017/18-2LS
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán 2LS trestá družstvo seniorov klubu HK 58 Sanok za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia III. časti 2LS O umiestnenie (9.-16.) č. 10219 Partizánske - Sanok 5:0 v prospech družstva seniorov HK Iskra Partizánske.
2. SO SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.