Športové oddelenie SZĽH

Pavol REMŽÍK

Riaditel súťažného oddelenia

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter KÚDELKA

sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

 • Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.25/2017/11 zo dňa 2. augusta 2017

VV SZĽH poveril športovo-technickým riadením súťaží 1. ligy seniorov, 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu a Ligy kadetov Súťažné oddelenie SZĽH.

 • Uznesenie Výkonného výboru SZĽH č.37/2017/5 zo dňa 15. novembra 2017
VV SZĽH v zmysle platnej zmluvy so športovou organizáciou ZOK 1. ligy poveruje ZOK 1. ligy riadením súťaže 1. Hokejovej ligy spolu v kooperácii so súťažným oddelením SZĽH.
 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Súťažný poriadok SZĽH

9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.

 
 • 22.9.2017

1 2017/18-EXD zo dňa 22.9.2017

Stretnutie EXD 2001 HC SLOVAN Bratislava - HK Sp. N. Ves zo dňa 2.9.2017 sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí, čím boli porušené ustanovenie čl. 3.14.4 SP SZLH. SK SZĽH na základe zápisu o stretnutí a písomného stanoviska HC SLOVAN Bratislava rozhodla nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1 2017/18-EXD
1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXD za porušenie ustanovení čl. 3.14.4 SP SZĽH trestá družstvo dorastencov klubu HC SLOVAN Bratislava a.s. hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 3.14.6 a 6.13.1 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXD č. 2001 SBA - SNV 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva dorastencov HK Sp. N. Ves.

 • 20.9.2017

2 2017/18-EXJ zo dňa 20.9.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán EXJ prijalo podnet MsHKM Žilina s.r.o. podaný dňa 10.9.2017 so žiadosťou o prešetrenie neoprávnenosti štartu hráča Damian Iglovský (KRP 23747) v zápase EXJ č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina zo dňa 10.9.2017. Dôvodom podania podnetu MsHKM Žilina je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný kmeňovým hráčom HK TRNAVA.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.2-2017/18-EXJ

Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 10.9.2017, č. 1010 HK ŠKP POPRAD - MsHKM Žilina 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina.

 • 12.10.2017

2/2-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH) konštatuje, že ku dňu schválenia výsledkov EXŽ I. časť skupinová fáza - sk. „A“ a „B“ neboli zo strany niektorého z klubov predložené také podklady, ktoré by zakladali konanie podľa čl. 8.1. SP SZĽH. Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje výsledky zápasov Extraligy žien I. časť skupinová fáza - sk. „A“ od č. z.15001 po č. z. 15012 a I. časti skupinová fáza - sk. „B“ od č. z. 15013 po č. z. 15024 ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/615/extraliga-zien )

2/3-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „A“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2459 )

2/4-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje tabuľku sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ ( https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2460 )

2/5-2017/18-EXŽ zo dňa 12.10.2017

Súťažné oddelenie SZĽH schvaľuje bonifikáciu družstiev za umiestnenie v sk. „A“, resp. sk. „B“ I. časti skupinová fáza EXŽ, ktorú si družstvá prenášajú do II. časti Celoštátna fáza:
3 body - HC ŠKP Bratislava (1A.) a ŽHK POPRAD (1B.)
2 body - MKHL Krynica-Zdrój (2A.) a ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (2B.)
1 bod - ŽHKm Zvolen (3A.) a HC Spišská Nová Ves (3B.)
0 bodov - MHC Martin (4A.) a ICE DREAM Košice (4B.)
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/standings/615/extraliga-zien?StatsType=overall&TournamentPartID=2461 )

 • 27.10.2017

1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici stanovisko č. A/2017/02210-002/E a rozhodnutie č. A/2017/02210-003/E na základe ktorého RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 so stanovením opatrení.

b) Súťažné oddelenie SZĽH, riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápasy ST. NICOLAUS 1. HL č. 569 Považská Bystrica – Trnava dňa 27.10.2017, č. 733 Považská Bystrica – HK VSR SR 20 (HK ORANGE 20) dňa 29.10.2017, č. 572 Prešov - Považská Bystrica dňa 1.11.2017 a č. 580 Považská Bystrica – Michalovce dňa 3.11.2017 sa podľa ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 v týchto termínoch hrať nebudú a v zmysle čl. IV, bod 4.2.5 SP SZĽH sa odohrajú v náhradných termínoch.

 • 30.10.2017

1/4-2017/18-EXŽ zo dňa 30.10.2017

Stretnutie EXŽ 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves dňa 28.10.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva HC Spišská Nová Ves na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien HC Spišská Nová Ves v dôsledku ochorení a zranení viacerých hráčok.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/4-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu HC Spišská Nová Ves za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 ŠKP Bratislava – Spišská Nová Ves 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien ŠKP Bratislava.

 2/4-2017/18-1LS zo dňa 30.10.2017

Rozhodnutie SO SZĽH č.2/4-2017/18-1LS

a) Súťažné oddelenie SZĽH obdržalo od RÚVZ v Považskej Bystrici dňa 30.10.2017 doplnok k rozhodnutiu č. A/2017/02210-003/E zo dňa 27.10.2017, ktorým RÚVZ v Považskej Bystrici rozhodol o zákaze účasti družstva mužov HK 95 Považská Bystrica (IČO: 35657618) na hromadných podujatiach v termíne od 27.10.2017 do 3.11.2017 s upresnením, že termín zákazu platí do dňa 2.11.2017, 00:00 hod.

b) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) ruší rozhodnutie SO SZĽH 1/3-2017/18-1LS zo dňa 27.10.2017 v časti týkajúcej sa odohrania zápasu ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce v náhradnom termíne.

c) Súťažné oddelenie SZĽH (SO SZĽH), riadiaci orgán súťaže 1. LIGY SENIOROV (ST. NICOLAUS 1. HL) na základe skutočností uvedených v písm. a) rozhodlo, že zápas ST. NICOLAUS 1. HL č. 580 Považská Bystrica – Michalovce sa odohrá v pôvodnom plánovanom termíne dňa 3.11.2017 o 18:00 hod. na ZŠ v Považskej Bystrici.

 • 6.11.2017

5 2017/18-EXJ zo dňa 6.11.2017

SO SZĽH ako riadiaci orgán EXJ prijalo dňa 25.10.2017 podnet DK SZĽH na prešetrenie neoprávneného štartu hráča Damiana Iglovského, podľa ktorého DK SZĽH konštatuje, že menovaný hráč nastúpil za klub HK ŠKP Poprad dňa 9.9.2017 v zápase Extraligy juniorov č. 1003 neoprávnene. DK SZĽH odstúpila predmetný prípad SO SZĽH na základe dôvodného podozrenia z porušenia ustanovenia 7.6.1.4 SP SZĽH v súvislosti s uznesením DK SZĽH č. 1DS/11/17-18 zo dňa 12.10.2017.

Rozhodnutie SO SZĽH č.5 2017/18-EXJ

3. Družstvo HK ŠKP POPRAD sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4. a preto SO SZĽH v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 športovo-technicky vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia EXJ zo dňa 9.9.2017, č. 1003 HK ŠKP POPRAD – MHA Martin 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MHA Martin.

 • 9.11.2017

1/6 2017/18-1LS zo dňa 9.11.2017

SO SZĽH, ako riadiaci orgán 1. ligy seniorov (ST. NICOLAUS 1. HL) prijalo dňa 2.11.2017 oznámenie Matriky SZĽH, ktorá na základe vyhodnotenia informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistila, že hráč KOKAVEC Michal (č.r.: 1828) štartoval v stretnutí 1LS č. 574 MHK Dubnica nad Váhom – HC Bratislava dňa 1.11.2017 za klub MHK Dubnica nad Váhom neoprávnene. Dôvodom podania podnetu je evidencia elektronickej matriky SZĽH, podľa ktorej je menovaný dňa 1.11.2017 evidovaný ako kmeňový hráč HK 95 Považská Bystrica, keďže podľa podkladov Matriky SZĽH mal menovaný hráč v IS SZĽH na základe potvrdeného ohlásenia hosťovania do klubu MHK Dubnica povolené hosťovanie na obdobie od 3.10.2017 do 31.10.2017.

ROZHODNUTIE SO SZĽH č.1/6-2017/18-1LS:

3. SO SZĽH ako riadiaci orgán 1LS trestá za previnenie podľa čl. 7.6.1.4 s odkazom na čl. 7.1.2 a 7.1.2.5 SP SZĽH družstvo seniorov klubu MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1LS č. 574 MHK Dubnica n. V. – HC Bratislava 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HC Bratislava.

 • 23.11.2017

8 2017/18-EXD zo dňa 23.11.2017

V nadväznosti na rozhodnutie RÚVZ č. 2017/1577-H zo dňa 23.11.2017 vo veci zákazu hromadných podujatí pre HKM a.s., dorast Zvolen počnúc dňom 23.11.2017 až do doby odvolania predmetného zákazu so stanovením opatrení pre HKM a.s. Zvolen. rozhodlo SO SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.8 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán EXTRALIGY DORASTU o tom, že zápasy HKM a.s. Zvolen sa na základe ustanovení Súťažného poriadku SZĽH čl. IV, bod 4.2.5.4 počnúc stretnutím HKM a.s. Zvolen- HC Košice odo dňa 25.11.2017 až do dovolania v pôvodne stanovených termínoch hrať nebudú a na základe oznámenia HKM a.s. Zvolen sa podľa čl. IV, bod SP 4.2.5 SP SZĽH odohrajú v náhradných termínoch.

b) Hráči, ktorých sa to dotýkajú opatrenia uvedené v čl. IV., bod 4.2.5.4 SP SZĽH nesmú počas karantény štartovať v žiadnych zápasoch. Súčasne žiadame zrušiť delegácie rozhodcov, inštruktorov stretnutia a pomocných funkcionárov na príslušné stretnutia EXD.

 • 1.12.2017

9 2017/18-EXD zo dňa 1.12.2017

V nadväznosti na rozhodnutia RÚVZ č. 2017/ 1577- H zo dňa 30.11.2017 k HKM Zvolen a.s. , dorastenci rozhodlo Súťažná oddelenia SZĽH,

Rozhodnutie SO SZĽH č.9 2017/18-EXD

a) ako riadiaci orgán súťaží organizovaných súťaží SZĽH o ukončení platnosti uznesenia SK SZĽH č.8 2017/18- EXD dňom 1.12.2017.

 • 4.12.2017

1/10-2017/18-EXŽ zo 4.12.2017

Stretnutie EXŽ 15077 Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój s odsúhlasenou zmenou začiatku dňa 25.11.2017 sa neuskutočnilo pre nenastúpenie družstva MKHL Krynica-Zdrój na stretnutie z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva žien MKHL Krynica-Zdrój v dôsledku ochorenia viacerých hráčok. Klub MKHL Krynica-Zdrój o nenastúpení na zápas informoval emailom v sobotu dňa 25.11.2017 až o 16:28 h. Klub HC Spišská Nová Ves bol o skutočnosti, že družstvo MKHL Krynica nepricestovalo upovedomený usporiadateľskou službou 60 min. pred začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca p. Korba stretnutie Extraligy žien číslo 15077 ukončil a do Zápisu o stretnutí uviedol: „Stretnutie extraligy žien číslo 15077 sa neodohralo nakoľko hosťujúce družstvo MKHL Krynica - Zdrój na stretnutie nepricestovalo ani po uplynutí čakacej doby (30 minút súťažný poriadok SZĽH bod 6.7.4)“. SO SZĽH na základe uvedených skutočností rozhodlo nasledovne.

Rozhodnutie SO SZĽH č.1/10-2017/18-EXŽ

1. SO SZĽH ako riadiaci orgán EXŽ trestá družstvo žien klubu MKHL Krynica-Zdrój za porušenie ustanovení čl. 6.2.1 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXŽ č. 15033 HC Spišská Nová Ves – MKHL Krynica-Zdrój 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva žien HC Spišská Nová Ves.