Športové oddelenie SZĽH

Ing. Igor Guryča

Riaditel súťažného oddelenia

guryca@szlh.sk

Pavol Remžík

Sekretár súťaží SZĽH

remzik@szlh.sk

Mgr. Peter Kúdelka

Sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

Sezóna 2018/19
Prihláška do súťaží 2018 - 2019 sa bude spracovávať elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH. Pokyny k spracovávaniu prihlášky vydá a zašle Matrika SZĽH / IS SZĽH. Podľa Súťažného poriadku SZĽH zašle klub vyplnenú záväznú prihlášku do súťaží SZĽH do 31.5. príslušného kalendárneho roka. Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie naoficiálne odhlásenie sa družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku.V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne je postup definovaný v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.
Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2018 schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2018 - 2019 na základe predpisov SZĽH prijatých na Kongrese SZĽH.
   seniori
ST. NICOLAUS 1LIGA STP 2018-2019.pdf
2LIGA SENIOROV STP 2018-2019.pdf
EXTRALIGA ZIEN STP 2018-2019.pdf
   mládež
EXTRALIGA JUNIOROV STP 2018-2019.pdf
KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU STP2018-2019.pdf
1LIGA JUNIOROV STP 2018-2019.pdf
K-CLASSIC1LIGA DORASTU STP 2018-2019.pdf
LIGA KADETOV STP 2018-2019.pdf

2018 - 2019

Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiace orgány súťaží schválili v zmysle čl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov v sezóne 2018/2019 pre súťaže ST. Nicolaus 1. HL, 2. liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga juniorov a 1. liga dorastu Predlzenie a samostatne najazdy 2018-19.pdf

Rozhodnutia riadiaceho orgánu sú zasielané príslušným subjektom elektronicky / poštou.

Súťažný poriadok SZĽH:

9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.

9.2.3 Lehoty na podanie odvolania

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň) odo dňa doručenia rozhodnutia.

9.2.3.2 v priebehu Play-off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).

 
Usmernenia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - 2LS / 1HL
Usmernenie 2018_19_13_14_2LS_1HL
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa
28.09.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Bardejov
03.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 2_2018_19_Mládež HC 46 Bardejov
10.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 3_2018_19_HK Spišská Nová Ves
11.10.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 4_2018_19_HC 96 Nitra
16.10.2018 (LKa) Rozhodnutie č. 5_2018_19_HC 07 Detva
18.10.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 6_2018_19_DUKLA Trenčín
                         HK Dukla Trenčín sa proti 6-2018/19 odvolal na VV SZĽH.
                         Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 7_2018_19_HC 96 Nitra
09.11.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 8_2018_19_MHK Kežmarok
19.11.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 9_2018_19_P.H.K. Prešov
20.11.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 10_2018_19_MHK Humenné
20.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 11_2018_19_MHK Kežmarok
20.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 12_2018_19_MHk 32 Liptovský Mikuláš
30.11.2018 (EXJ) Rozhodnutie č. 13_2018_19_HKM a.s. Zvolen_RÚVZ
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 14_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 15_2018_19_HOBA
03.12.2018 (1LD) Rozhodnutie č. 16_2018_19_HK Brezno
03.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 17_2018_19_HK Levice
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 18_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 19_2018_19_Podhale Nowy Targ
06.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 20_2018_19_Podhale Nowy Targ
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 21_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (LKA) Rozhodnutie č. 22_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 23_2018_19_MHK Humenné
07.12.2018 (1LJ) Rozhodnutie č. 24_2018_19_MHK Humenné
30.12.2018 (2LS) Rozhodnutie č. 25_2018_19_HK 58 Sanok
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - STŽ a MLŽ
Západoslovenský ZĽH
 
Stredoslovenský ZĽH
 
Východoslovenský ZĽH                                                                                                              (aktualizácia podkladov 18.12.2018)
DK č2, 5615 Bardejov - Trebišov.pdf
DK č2, 7615 Trebišov -Bardejov.pdf
DK č2, 7620 MI-PP.pdf
DK č2, 7622 PO-MI.pdf
DK č2, 7625 BJ - HE.pdf
DK č2, 7632, SNV-PP.pdf
DK č3, 11306, VRA-GEL,11308 SAB-VRA.pdf
DK č3, 11322, VRA-SRS.pdf
DK č3, 14042, SRS-MIC.pdf
DK č3, 14044, SRS-HE.pdf
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže ST. NICOLAUS 1. HL
17.10.2018 (1HL) Rozhodnutie č. 1_2018_19_HK Spišská Nová Ves

2018 - 2019

    Logo súťaže Riadiaci orgán súťaže / poverený riadiaci orgán súťaže, adresa

emailový kontakt

Logo riadiaceho orgánu
  TIPSPORTLIGA  PRO-HOKEJ a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail kontakt
   ST. NICOLAUS 1. HL   ZOK 1. HL, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
  2. LIGA SENIOROV  SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava kontakt e-mail
EXTRALIGA ŽIEN   SZĽH kontakt e-mail
EXTRALIGA JUNIOROV  SZĽH e-mail
  KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU   SZĽH e-mail
LIGA KADETOV  SZĽH e-mail

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV (8 r., 7. r.)

Západoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny sekretár,

P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany


Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér,

Gorkého 2, 036 01 Martin


Východoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér,

Alejová 2, 042 96 Košice

 

e-mail1


 

e-mail2


 

e-mail3

 

  LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV (6 r., 5. r.)

 

Západoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny sekretár,

P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany


Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér,

Gorkého 2, 036 01 Martin


Východoslovenský zväz ľadového hokeja, regionálny rozvojový manažér,

Alejová 2, 042 96 Košice

 

 

e-mail1


 

e-mail2


 

e-mail3

 

 
       

ARCHÍV ZVEREJNENÝCH ROZHODNUTÍ RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ SZĽH 1HL, EXŽ, 2LS, EXJ, EXD, 1LJ, 1LD 

 
Sezóna 2018/19

2017/2018

2017-2018 Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH - EXZ-2LS-EXJ-EXD-1LJ-1LD.pdf

ARCHÍV ROZPISOV SÚŤAŽÍ SZĽH

2017/2018

 

Zmeny vyhradené.

Spracované: PK + PR, Súťažné odd. SZĽH