Školenie trénerov ľadového hokeja licencie B (III. stupeň vzdelania)

Vážení uchádzači o vzdelávanie trénera ľadového hokeja III. kvalifikačného stupňa (licencia B),

Na základe vašej prihlášky si Vám dovoľujeme zaslať informácie ohľadom pripravovaného školenia trénerov licencie B. Vzdelávanie trénera ľadového hokeja III. kvalifikačného stupňa, ktorý organizuje SZĽH v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave, obsahuje cca 150 vyučovacích hodín rozdelených do niekoľkých blokov. Podmienkou ukončenia školenia je účasť na všetkých prednáškach a praktických cvičeniach počas celej doby vzdelávacieho programu. V prípade neospravedlnenej neučasti nastáva ukončenie štúdia bez získania kvalifikácie a vrátenia poplatku za vzdelávanie.

 

Všeobecnú časť (zastrešuje FTVŠ UK v Bratislave):  plánujeme na november až február 2020 - cca 2 bloky školenia (4dni/blok):

  1. časť - 6. - 8. 11. 2020 (online forma - MS Teams)
  2. časť - január/február 2021 (online forma alebo kontaktná výuka)

 

Špeciálnu časť (organizuje SZĽH - oddelenie vzdelávania): plánujeme na november 2020 až september 2021 (online forma aj kontaktná výuka) - presné termíny a miesto konania budú upresnené neskôr.

Podmienky prijatia na vzdelávanie: ukončené stredoškolské vzdelanie (doklad o maturitnej skúške), licencia C (osvedčenie trénera ľadového hokeja II. stupňa resp. trénerska licencia C)

V prílohe Vám zasielame záväznú prihlášku, ktorú nám na potvrdenie Vášho záujmu zašlite elektronicky vyplnenú späť na adresu: grandtnerova@szlh.sk čo najskôr.

Pre záväzné potvrdenie príhlášky je potrebné zaslať všetky dolu uvedené podklady vytlačené a podpísané na adresu SZĽH (viď dolu):

  1. vypísaná a podpísaná záväzná prihláška (viď príloha)
  2. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (viď príloha)
  3. krátky životopis, ktorý obsahuje základné osobné informácie, hráčske skúseností v hokeji a dosiahnuté vzdelanie
  4. fotokopia osvedčenia trénera ľadového hokeja II. stupňa
  5. fotokópiu dokladu najvyššieho ukončeného vzdelania (maturitne vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom)
  6. výpis z registra trestov

 

Podklady (všetky spolu naraz) zasielajte podpísané bežnou poštou na adresu (najneskôr do 25. 10. 2020):
SZĽH - VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Mgr. Janka Grandtnerová
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04 
 
V prípade otázok nás kontaktujte na 0918 234 878 alebo grandtnerova@szlh.sk