Pravidlá, formuláre, stanovy, poriadky a smernice

Medzinárodná hokejová federácia IIHF vydala v roku 2014 Pravidlá ľadového hokeja 2014 - 2018  (IIHF Official Rule Book 2014-2018) .

Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2014-2018 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc.

Pravidlá ľadového hokeja 2014-2018 (vo formáte *.pdf) si môžete stiahnuť nižšie:                                    aktualizované august 2017

 

STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH

I. STANOVY SZĽH

II. PORIADKY A SMERNICE SZĽH

III. ŠTATÚTY

IV. OSTATNÉ

 

I. STANOVY SZĽH

Stanovy SZĽH registrované na MV SR

II. PORIADKY A SMERNICE SZĽH

Predpisy, poriadky a smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 23.6.2017

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZĽH - jún 2017  * nové (účinnosť SP od 24.6.2017) - posledná aktualizácia 8.7.2017
REGISTRAČNÝ PORIADOK SZĽH - jún 2017  * nové (účinnosť RP od 24.6.2017) - posledná aktualizácia 7.7.2017
PRESTUPOVÝ PORIADOK SZĽH - jún 2017   * nové (účinnosť PP od 24.6.2017) - posledná aktualizácia 7.7.2017
DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZĽH - jún 2017    * nové (účinnosť DP od 24.6.2017) - posledná aktualizácia 7.7.2017

 

Smernice schválené Výkonným výborom SZĽH (aktualizácie pre sezónu 2017/18)

 

Poriadky a smernice schválené Kongresom SZĽH dňa 16.6.2016

Dňa 25.6.2015 schválil Kongres SZĽH zmeny a úpravy v nasledovných poriadkoch a smerniciach SZĽH - Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH a Osobitný predpis pre VSR. Aktualizované verzie budú označené ** (aktualizácie 2015).

Smernice SZĽH

Zakázané látky k Smernici pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH (aktualizácie):
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A4
3.2. Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) - vo formáte A5
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A4
3.5. Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) - vo formáte A5
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A4
3.6. Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) - vo formáte A5
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A4
3.9. Smernica „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“ (KON) - vo formáte A5
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A4
4.0. Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) - vo formáte A5
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A4.pdf
nové - aktualizácia 2015
4.1. Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR - formát A5.pdf
nové - aktualizácia 2015
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A4
4.2 Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji - vo formáte A5
4.3 Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov - vo formáte A4

III. ŠTATÚTY

_

_

IV. Ostatné

Aktualizácia máj 2017

 

Sadzobník odmien nštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy

SADZOBNÍK ODMIEN 2017-18      platný do 31.8.2017

SADZOBNÍK ODMIEN 2017-18   NOVÝ   platný od 1.9.2017

Kilometrovník 2016