Metodické oddelenie

Vzdelávanie

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD.

Manažér pre vzdelávanie

andrejkovic@szlh.sk

Mgr. Janka GRANDTNEROVÁ

Koordinátorka pre vzdelávanie

grandtnerova@szlh.sk

 

Regionálni inštruktori

Radovan SOMÍK

Manažér regionálnych inštruktorov

somik@szlh.sk

Regionálni inštruktori

Michal ŠŤASTNÝ

0905 486 467

stastny@szlh.sk

Roman TVRDOŇ

0907 099 515

roman.tvrdon@szlh.sk

Radovan SOMÍK

0903 810 186

somik@szlh.sk

Július BEŇUŠ

0903 453 144

benus@szlh.sk

Jiří BICEK

0918 213 383

bicek@szlh.sk


Náplň práce inštruktora SZĽH:

1. organizácia pravidelných stretnutí s hokejovými klubmi (ďalej Klub) pri  vytváraní regionálnej identity a podpora  ich ochoty spolupráce pri vykonávaní aktivít, ktoré propagujú  ľadový hokej ako súčasť zdravého života a zvyšujú úroveň tohto športu  v súlade s mandantom schváleným plánom rozvoja ľadového hokeja

2. vypracovať efektívny spôsob monitorovania a podpory činnosti Klubov v Regióne podľa požiadaviek mandanta 

3. organizovanie  konferencií, odborných seminárov a work-shopov v Regióne za účelom implementácie prijatej stratégie vzdelávania  v ľadovom hokeji a implementácie tréningovej metodiky do praxe v Regióne, a to podľa pokynov mandanta, organizačné zabezpečenie a vzdelávacia činnosť na  školení trénerov 1. a 2.stupňa, regionálnych doškoľovacích seminárov a work-shopov

4. príprava  rozvojových programov  v ľadovom hokeji  pre Región v spolupráci s RM

5. príprava a organizovanie  regionálnych a klubových vzdelávacích programov za účelom zlepšenia klubovej a trénerskej činnosti

6. pravidelné konzultácie v každom Klube v Regióne formou komunikácie s vedúcim trénerom mládeže za účelom presadzovania a uplatňovania  činnosti uvedenej v predchádzajúcich bodoch  v celkovom rozsahu minimálne 14 dní / povinná návšteva v každom klube  1 krát v mesiaci

7. hodnotenie tréningového procesu  vedeného žiadateľmi o C licenciu

8. organizácia a účasť na tréningových táboroch a turnajoch regionálnych výberov U15

9. príprava metodických materiálov do TPM

10. zasielanie mesačných výkazov o činnosti vykonanej v rámci organizačnej štruktúry mandanta spolu s faktúrou na Oddelenie Regionálnych inštruktorov a klubov SZĽH v listinnej i elektronickej forme