Oddelenie rozhodcov SZĽH

Juraj Sýkora

Oddelenie rozhodcov

sykora@szlh.sk

02/32340 910

Ľuboš Jakubec

Vedúci delegátov SZĽH

jakubec@szlh.sk

02/32340 910