Kongres SZĽH bude 26. júna, členovia môžu predkladať návrhy na kandidátov do volených funkcií

 

Vážení zástupcovia klubov,

oznamujeme Vám, že dňa 26.06.2019 sa bude v Bratislave konať zasadnutie Kongresu SZĽH.

Výzva:

Vzhľadom k tomu, že predmetný Kongres SZĽH bude volebným Kongresom, vyzývame členov SZĽH, aby v súlade so Stanovami SZĽH predkladali svoje návrhy na kandidátov do volených funkcií v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH najneskôr do 11.06.2019 do 23:59 hod., a to elektronicky na e-mailovú adresu: stubniakova@szlh.sk, kde v predmete uvediete: Voľby 2019. Kongres SZĽH bude voliť:

- prezidenta SZĽH

- 8 členov Výkonného výboru SZĽH, z toho 1 člena ako zástupcu športovcov

- predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH

- podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH

- predsedu Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

- podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

- člena Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

- predsedu Volebnej komisie SZĽH

- 5 členov Volebnej komisie SZĽH.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Osobitne pripomíname, že v prípade predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie ako aj predsedu a podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, a v prípade predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie je možné namiesto vzdelania preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.

Najmenej jeden člen Odvolacej antidopingovej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

 

Upozornenie:

V nadväznosti na zasadnutie Kongresu SZĽH, žiadame riadnych členov SZĽH, aby v termíne najneskôr do 04.06.2019 do 23:59 hod. zasielali návrhy na zmeny predpisov SZĽH, a to tých, ktorých úprava patrí do kompetencie Kongresu (t.j. Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový poriadok, Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok) na elektronickú adresu legislativa@szlh.sk. Návrhy zaslané po uvedenom termíne z dôvodu administratívnej náročnosti legislatívnej prípravy predpisov SZĽH nebudú zaradené do legislatívneho plánu práce Kongresu SZĽH.

Pri zasielaní návrhov na zmeny predpisov SZĽH prosím rešpektujte uvedené pokyny:

  • Návrh na zmenu predpisu SZĽH zasielajte iba vo formáte word.
  • V návrhu na zmenu predpisu uveďte:
  • názov predpisu SZĽH,
  • označenie presného ustanovenia, ktorého zmenu navrhujete,
  • nové navrhované znenie predpisu SZĽH,
  • dôvod na zmenu predpisu SZĽH.
  • Do predmetu mailovej správy napíšte „Návrh na zmenu názov predpisu (napr. Súťažného poriadku SZĽH“).
  • SZĽH akceptuje iba taký návrh na zmenu predpisu SZĽH, ktorý bude odoslaný z mailovej adresy klubu alebo mailovej adresy štatutárneho zástupcu klubu uvedený v systéme is.hockeyslovakia.sk.

Pri nedodržaní pokynov uvedených v bode 1. až 4. sa SZĽH doručenými návrhmi nebude zaoberať.

 

V Bratislave, dňa 28.05.2019