Kongres SZĽH bude 24. júna, členovia môžu predkladať návrhy do volených funkcií

BRATISLAVA (SZĽH) – Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční vo štvrtok 24. júna 2021 v Bratislave. Okrem iných tém bude mať na programe aj voľbu siedmich členov do orgánov SZĽH, a to jedného člena výkonného výboru, predsedu dozornej rady (Kontrolóra SZĽH), dvoch ďalších členov dozornej rady, predsedu i podpredsedu arbitrážnej komisie a podpredsedu disciplinárnej komisie.

Členovia SZĽH môžu predkladať návrhy kandidátov do volených funkcií v súlade so Stanovami SZĽH v zmysle bodu 3.2.12 najneskôr do 9. júna 2021 do 23.59 h. Návrh je potrebné predložiť elektronickou formou a zaslať ho na mailovú adresu volby@szlh.sk, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť „Voľby 2021“. Navrhnutí kandidáti do orgánov SZĽH musia spĺňať podmienky bezúhonnosti.

Za predsedu dozornej rady SZĽH (Kontrolóra SZĽH) a člena dozornej rady SZĽH môže byť zvolená rovnako iba bezúhonná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú

  1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
  3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
  4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

V prípade predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH musia navrhnutí kandidáti spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje dokladom o vzdelaní.

V prípade podpredsedu disciplinárnej komisie SZĽH navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo  alebo vysokoškolského vzdelania tretieho  stupňa v niektorom  zo študijných  odborov v podskupine študijných  odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej  republike alebo  vzdelanie  získané  v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu  svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo namiesto dosiahnutého vzdelania preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji  ako hráč alebo  10 ročnú  prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja. Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje dokladom o vzdelaní a splnenie podmienky o praxi potvrdením o praxi.

Informácie o Kongrese SZĽH