Kongres SZĽH bude 12. decembra v Bratislave

Slovenský zväz ľadového hokeja oznamuje svojim členom, že Výkonný výbor SZĽH rozhodol o termíne zasadnutia Kongresu SZĽH, ktorý sa bude konať dňa 12.12.2022 v Bratislave v hoteli Radisson Blu Carlton.

Vzhľadom k tomu, že predmetný Kongres SZĽH bude aj volebným Kongresom, pripomíname členom SZĽH, že v súlade so Stanovami SZĽH môžu predkladať svoje návrhy na kandidátov do volených funkcií v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH najneskôr do 28.11.2022, a to elektronicky na e-mailovú  adresu: volby@szlh.sk, kde v predmete e-mailu uvediete: Voľby 2022

Kongres SZĽH bude voliť:

  • 1 člena Výkonného výboru SZĽH 
  • podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH 
  • predsedu Volebnej komisie SZĽH
  • 5 členov Volebnej komisie SZĽH

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Taktiež pripomíname, že v prípade podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo  alebo vysokoškolského vzdelania tretieho  stupňa v niektorom  zo študijných  odborov v podskupine študijných  odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej  republike alebo  vzdelanie  získané  v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu  svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo namiesto dosiahnutého vzdelania preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji  ako hráč alebo 10 ročnú  prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja. Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje dokladom o vzdelaní a splnenie podmienky o praxi potvrdením o praxi.