Informácie

HC Bratislava          KMH Budapest      ŠHK 37 Piešťany s.r.o.         MHK Dubnica        HK 91 Senica        MHK Humenné       HHK Bardejov      HK 2016 Trebišov
v systéme prebieha aktualizácia lôg klubov

Skupina A 1. Nitra 2. Bratislava 3. Levice 4. Piešťany 5. Púchov 6. Prievidza 7. Dubnica 8. Senica 9. Dolný Kubín 10. Partizánske

Skupina B 1. Bardejov, 2. Brezno, 3. Budapest, 4. Ružomberok, 5. Humenné, 6. Liptovský Mikuláš, 7. Trebišov, 8. Gelnica, 9. Sabinov, 10. Rimavská Sobota


Hracie dni a čas 2. ligy seniorov: sobota - 17:00 hod.; resp. podľa nahlásených začiatkov klubov. 

Gelnica, sobota, 17:30, Partizánske, sobota, 18:00,  Dolný Kubín, sobota, 17:30, Humenné, sobota, 17:30, Ružomberok, sobota, 17:00, L. Mikuláš, sobota, 17:00, Prievidza, sobota, 17:00, Bratislava, sobota, 17:30, Rimavská Sobota, sobota 17:30, Budapešť, sobota, 17:00, Bardejov, sobota, 17:30, Trebišov, sobota, 17:30, Sabinov, sobota, 17:00, Púchov, sobota, 17:00, Levice, sobota, 17:30, Brezno, sobota, 17:00, Piešťany sobota, 17:00, Nitra sobota 20:00

Aktualizácie začiatkov, termínov, miesta stretnutia: www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/570/2-liga-seniorov-2016-2017


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
I. časť - Základná V skupine “A” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov
I. časť - Základná V skupine “B” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov
II. časť O umiestnenie a o konečné umiestnenie (9.-10. m. zo sk. A a B) I. fáza - Družstvá po ZČ na 9. a 10. mieste v skupine “A” odohrajú stretnutia O umiestnenie "D"proti družstvám umiestneným na 9. a 10. mieste v sk. “B” systémom 9A.-10B., 9B.-10A. na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, začína sa u horšie umiestneného tímu. II. fáza - Víťazi V1-V2, resp. porazení P1-P2 odohrajú ďalšiu časť o konečné umiestnenie na 2 víťazné stretnutia, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ 2. LIGA SENIOROV 2016/2017
II. časť O Play-Off  v skupinách 2LS (1.-8. m. v sk. A, 1.-8. m. v sk. B) - Sk. A Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “A” odohrajú časť "O Play-Off" (1A.-8A., 2A.-7A., 3A.-6A., 4A.-5A.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá,1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ. - Sk. B Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “B” odohrajú časť "O Play-Off" (1B.-8B., 2B.-7B., 3B.-6B., 4B.-5B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.
III. časť O konečné umiestnenie 5.-8. A a B Porazení P1 až P4 odohrajú ďalššiu časť o konečné umiestnenie 5.- 8. A, B na 2 víťazné stretnutia, = max. 3 kolá, umiestnenie sa posudzuje podľa vyššššieho umiestnenia v skupine po ZČ (vyšššší počet získaných bodov, resp. skóre)
III. časť ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazné družstvá z časti "O Play-Off" v skupine “A” odohrajú Play-Off Štvrťfinále proti víťazným družstvám z časti "O Play-Off v skupine B (1A.-4B., 2A.-3B., 3A.-2B., 4A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.
III. časť SEMIFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazi zo štvrťfinále sa stretnú systémom (1A.-2B., 2A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ
III. časť FINÁLE PLAY-OFF / O VÍŤAZA 2LS Víťazi so Semifinále Play-Off 2LS odohrajú stretnutia systémom (1.-2.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u jedného finalistu, 2. u druhého finalistu a príp. 3 rozhodujúce na neutrálnej pôde. Družstvo, ktoré zvíťazí v dvoch stretnutiach O viťaza 2LS z troch možných stretnutí postupuje do BUDIŠ 1. HL 2017/2018, porazený finalista získava právo účasti v Budiš 1. HL 2017/2018 po splnení podmienok.
ZOSTUP / POSTUP BUDIŠ 1. Hokejová liga : časť - Baráž o BUDIŠ 1. HL 2016/2017 sa dôvodu počtu účastníkov BUDIŠ 1. HL neuskutoční. Víťaz 2LS 2016/2017 postupuje do 1. HL SR 2017/2018 priamo, porazený finalista 2LS získava právo účasti v 1. HL SR 2017/2018. Pre zaradenie je potrebné splniť štandardné podmienky pre 1. HL SR (najmä dostatočný počet hráčov, zodpovedajúci štadión, mládežn. družstvá v súťažiach SZĽH).

Bodovanie:  3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení,  alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase. Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy po ukončení riadneho hracieho času sa postupuje v zmysle platných článkov 6.10 a 6.11 SP SZĽH (predĺženie, resp. samostatné nájazdy) a nariadení SK SZĽH.       

Upozornenia:  

- V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk). 

- v súťažnej sezóne 2016/2017 je v 2. HL evidované "B" družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia SP SZĽH (najmä čl. 3.8 a nasl.)

- zahraničný účastník 2. ligy seniorov 2016-2017 klub KMH Budapest štartuje na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so SZĽH a národným zväzom. V tejto zmluve sú uvedené všetky špecifikácie týkajúce sa štartu, pričom počas sezóny podlieha v rámci súťaže 2. ligy seniorov jurisdikcii SZĽH a jej orgánov,

- počet zahraničných hráčov v 2LS 2016/2017 je stanovený na 5 za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí,

- zahraničný účastník 2. ligy seniorov 2016-2017 klub KMH Budapest štartuje na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so SZĽH a národným zväzom. V tejto zmluve sú uvedené všetky špecifikácie týkajúce sa štartu, pričom počas sezóny podlieha v rámci súťaže 2. ligy seniorov jurisdikcii SZĽH a jej orgánov.

- v prípade zahraničného účastníka KMH Budapest sa pre tieto účely považujú hráčy inej národnosti ako maďarskej. Zahraničný účastník je povinný predložiť pred začiatkom súťaže 2LS 2016/2017 súpisku materských alebo hosťujúcich hráčov klubu, ktorí sú oprávnení štartovať v súťaži.

- v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle platných čl. 6.10 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 6.11 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY),

- dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk,

- ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2016/2017 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov, usmernenia k súťaži vydáva SK SZĽH, riadiaci orgán súťaže        

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/570/2-liga-seniorov-2016-2017

Delegácie rozhodcov, resp. ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy    

Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/stanovy-poriadky-a-smernice-szlh 


Z M E N Y