SZĽH

Štatút

ŠTATÚT SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA (SSSH)
(organizačný akt činností Siene slávy a jej orgánov)
zo dňa 18.7.2002, v znení neskorších doplnkov
 
Úcta k histórii a osobnostiam patrí k veľkosti a vyspelosti národa. Všade vo svete je súčasťou výchovy k vlastenectvu, hrdosti na výsledky predchádzajúcich generácii. Z hokeja sa v posledných rokoch akoby vytrácali vzory pre najmladších hokejistov, absentuje aj schopnosť prezentovať vhodnými formami úspešnosť hokeja, oproti iným športom v SR. Práve "Sieň slávy slovenského hokeja" dokáže plniť všetky funkcie, ktoré očakávame a týmto spôsobom chceme a budeme poskytovať príležitosť na spomienky, pripomenutie si najvýraznejších osobností hokejového hnutia spomedzi hráčov, trénerov, tímov, funkcionárov, rozhodcov i hokejových novinárov, na vzácne osobné stretnutia sa so žijúcimi pamätníkmi, najstaršími členmi SZĽH. Sieň Slávy Slovenského hokeja bude pomáhať pozdvihovať hokejové, športové i celospoločenské povedomie a stane sa týmto osobitým spôsobom priekopníkom i pre ostatné športové hnutia. Štatút dáva základný rámec fungovania orgánov a činností spojených s SSSH.
 
Čl.1 Základné ustanovenia

Právna subjektivita,  sídlo
 
Sieň slávy slovenského hokeja je odštepným závodom Marketingu SZĽH, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri pod menom Marketing SZĽH, spol. s r.o. odštepný závod Sieň slávy slovenského hokeja, ako 100%-ná dcérska spoločnosť Slovenského Zväzu Ľadového Hokeja. Má svoj vlastný názov, právnu subjektivitu s ktorou vstupuje do vzťahov s tretími osobami a vlastné orgány, ktoré ju zastupujú pri riešení jej jednotlivých záležitosti.

Názov pod ktorým bude prezentovaná v bežnej komunikácií na verejnosti je: " Sieň Slávy Slovenského Hokeja", anglický ekvivalent je : "Slovak Hockey Hall of Fame." Má vlastné graficky spracované logo, ktoré je súčasťou názvu, ale spoločné používanie názvu a loga nie je rigidné, a môžu byť - podľa potreby - použité aj samostatne.
 
Registrované sídlo Siene Slávy a poštová adresa je na adrese zriaďovateľa Marketing-SZĽH, s.r.o. : Junácka 6, 832 80 Bratislava.
 
 
Čl.2 Trvanie Siene Slávy a jej ocenenia

Odštepný závod Sieň Slávy Slovenského Hokeja sa založil na dobu neurčitú. Súčasťou Siene slávy je aj jej trvalá expozícia, ktorá sa bude doplňovať každoročne o nových členov. Expozícia je zriadená v hlavnom meste SR.  Všetky trofeje a artefakty venované sieni slávy sú jej majetkom. Inventarizáciu artefaktov vedie kancelária siene slávy a Múzeum telesnej kultúry SR. V dispozícií prezídia siene slávy je i riešenie otázky zapožičania expozície alebo jej časti mimo zriadeného miesta a vo výnimočných prípadoch aj mimo územia SR. O takomto kroku rozhodne po prerokovaní zriaďovateľ. Súčasťou expozície je aj jej virtuálna podoba na internete.
 
Symbolom a zároveň hlavnou cenou Siene slávy je špeciálne vytvorená soška "Levia hokejka", ktorú v bronzovom prevedení  dostanú všetci laureáti uvedení do Siene slávy. V prípade uvedenia osobnosti In memoriam ju dostane len najbližší príbuzný (manželka, otec, matka, syn, dcéra, brat, sestra). Ak nikto z najbližších príbuzných neprevezme osobne sošku a certifikát na inauguračnej slávnosti, certifikát sa stáva súčasťou zbierkového fondu Siene slávy a môže byť vystavený v jej expozícii alebo je súčasťou jej depozitu. 
 
Čl.3 Predmet činnosti Siene slávy
 

 • popularizácia a prezentácia úspechov slovenského hokeja a hokejového hnutia
 • rozhodovanie o zaradení nových členov do Siene slávy
 • rozširovanie a prezentovanie odkazu Siene slávy vo verejnosti
 • zbieranie historických faktov a ostatných informácií o slovenských osobnostiach
 • príprava dokumentov pre rozhodnutie o zaradení do Siene slávy
 • komunikácia s orgánmi hokejových Siení slávy IIHF, NHL
 • marketing Siene slávy
 • merchandising Siene slávy
 • výstavnícka činnosť
   

Čl.4 Hlavné a pomocné orgány Siene slávy

4.1 Orgánmi SSSH sú :
 
Hlavné orgány:

 

 • Prezídium Siene slávy
 • Kancelária Siene slávy na čele s riaditeľom Siene slávy
   
  Pomocné orgány:
 • Nominačná komisia Siene slávy
 • Epozičná komisia Siene slávy
 • Odborná - historická komisia Siene slávy
   

HLAVNÉ ORGÁNY
 
4.2 Prezídium a kancelária SSSH
 
4.2.1 Prezídium SSSH
 
Prezídium je tvorené najmenej 4 členmi. Člen prezídia môže byť zároveň aj členom niektorej z komisií Siene slávy. Tento orgán je kreovaný riadiacim orgánom Marketingu SZĽH po dohode so zakladateľom. Členstvo  je dobrovoľné, čestné, bezodplatné a prestavuje určitý spoločenský honor. Udeľuje sa tým, ktorí majú snahu aktívne a dobrovoľne pracovať v prospech Siene slávy, a tak v prospech slovenského hokeja.

Prezídium je organizačný a kontrolný orgán. Rieši základné otázky činnosti siene slávy a zabezpečuje kontrolu práce jednotlivých komisií. Prezídium má aj navrhovaciu právomoc, t.j. može podávať návrhy na nomináciu osobností do Siene slávy. Prezídium  je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, keď za jeho prijatie hlasovala minimálne 2/3 väčšina prítomných členov.
 
Prezídium na svojich zasadnutiach schvaľuje štatút Siene slávy, plán činnosti a rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie medzi zasadnutiami Nominačnej komisie, rozpočet Siene slávy, určuje termín Inauguračnej slávnosti a spôsob otvorenia, rozširovania či dopĺňania expozície o nových členov a rieši strategické otázky Siene slávy.

4.2.2 Riaditeľ Siene slávy
 
Štatutárnym orgánom je riaditeľ - vedúci organizačnej zložky Marketingu-SZĽH, spol. s r.o., odštepný závod Siene slávy slovenského hokeja. Táto osoba je zapísaná do obchodného registra zastupuje, zodpovedá a koná voči tretím osobám samostatne. Právne úkony riaditeľa podliehajú písomnému súhlasu aspoň jedného konateľa MarketinguSZĽH .

Do riadiacej, informačnej a schvaľovacej právomoci riaditeľa patria všetky činnosti, ktoré zabezpečia chod Siene slávy, najmä zabezpečenie chodu a správy Siene slávy a jej expozície a práce jej ďalších orgánov. Riadi a koordinuje všetky aktivity a činnosť Kancelárie Siene slávy a jej zamestnancov vrátane prípravy hospodárenia,zabezpečenia príjmov zo sponzoringu, merchandising a pod.. Prezentuje a zastupuje Sieň slávy voči zahraničiu, komunikácia s IIHF, Sieňou slávy NHL, hokejovými osobnosťami a pod.
 
Zodpovedá za realizáciu pôvodného projektu - prijatého a schváleného Výkonným výborom SZĽH v roku 1998, následne zahrnutého aj do Programového vyhlásenia VV SZĽH v roku 1998, 2002 a 2004. Aktuálne ho kreuje a rozvíja podľa nových možností, prezentuje na verejnosti, voči hokejovému hnutiu, rokuje s partnermi a sponzormi. Zabezpečuje rozpočet pre činnosť Siene slávy a generálnemu partnerovi Siene slávy i ďalším reklamným partnerom a donátorom garantuje účelné vynakladanie prostriedkov na činnosť, zodpovedá za hospodársky výsledok. Vedie zasadnutia Prezídia a Nominačnej komisie.
 
4.2.3. Kancelár a dokumentarista.
 
Kancelár je poverená osoba riaditeľom, pracuje ako jeho pomocný orgán. Koordinuje zasadnutia komisií, zabezpečuje zvolanie, vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie, príprava a zabezpečenie materiálov pre členov komisií na zasadnutie, vedie evidenciu písomnosti, listín a ostatnej korešpondencie, zodpovedá za správu a nakladanie s artefaktmi a inými pamätnými hnuteľnosťami, zverenými do dispozície Siene slávy, spolupracuje s dokumentaristom Siene slávy a Múzeom telesnej kultúry, koordinácia práce kancelárie s komisiami a prezídiom.
 
Dokumentarista vyhľadáva informácie o osobnostiach z okruhu nominantov, vyhľadáva kontakty na rodiny pozostalých pri nominantoch uvedených in memoriam, vedie adresy a zabezpečuje kontakt s nominovanými osobnosťami.
 
Dokumentarista je osoba poverená riaditeľom, pracuje ako jeho pomocný orgán. Koordinuje zasadnutia komisii - zvolanie, vedenie a zápisnice zo zasadnutí.  Vyhľadáva informácie o osobnostiach z okruhu nominantov, vyhľadáva kontakty na rodiny pozostalých pri nominantoch uvedených in memoriam, vedie adresy a zabezpečuje kontakt s nominovanými osobnosťami.
 
Získava a opatruje pôvodné dokumenty, fotografie, artefakty od rodín hokejových osobností, pokiaľ ich kancelária alebo Múzeum telesnej kultúry neprevezme a nezaradí do svojho zbierkového fondu. Ďalej pripravuje všetky potrebné podklady k vyhotoveniu informačných správ k rokovaniu odbornej komisie, prezídia či nominačnej komisie. Dokumentarista môže byť súčasne aj členom odbornej - historickej komisie i členom Nominačnej komisie.
 
POMOCNÉ ORGÁNY
 
4.3 Nominačná komisia
 
Nominačný výbor je zložený z nepárneho počtu členov s pestrejším zložením hokejových odborníkov i manažérov. Jeho členmi sú výrazné osobnosti hokejovej histórie, hokejového zväzu, olympijského hnutia, zástupcovia sponzorov a partnerov. Členmi komisie môžu takisto byť aj predstavitelia umeleckej sféry (napr. zástupcovia športových múzeí, akad. sochár, maliar, architekt, dizajnér a pod.), hokejoví novinári, predstavitelia elektronických médií a pod.
Nominačnú komisiu zvoláva riaditeľ Siene slávy, ktorý jej  zároveň predsedá a riadi jej rokovanie.   
 
Členov nominačného výboru navrhuje a odvoláva Prezídium Siene slávy. Návrh sa oznámi dotknutej osobe a po jej výslovnom prijatí sa táto osoba môže stať riadnym členom Nominačnej komisie a môže začať vykonávať príslušný mandát. Členstvo v komisii môže byť zrušené prezídiom z rôznych dôvodov napr. pre nečinnosť člena alebo z dôvodu zámerného a hrubého poškodzovania dobrého mena. Člen sa môže vzdať členstva dobrovoľne, písomným oznámením o abdikácii. Členstvo v orgánoch SSSH automaticky zaniká celoročnou neúčasťou alebo neospravedlnenou neúčasťou člena alebo úmrtím člena. Vznik, zánik, zrušenie alebo vzdanie sa členstva v komisii sa vykoná písomnou formou.

Členstvo  je dobrovoľné, čestné, bezodplatné a prestavuje predstavuje určitý spoločenský honor. Udeľuje sa tým, ktorí majú snahu aktívne a dobrovoľne pracovať v prospech Siene slávy, a tak v prospech slovenského hokeja.
 
Riaditeľ môže za určité obdobie rozhodnúť o preplatení cestovných či iných nákladov spojených s forme a výške odmien za konkrétnu prácu či výsledky jednotlivých členov za predpokladu kladného hospodárskeho výsledku SSSH.

Mandát v tejto komisii sa prevažne vykonáva osobne. V odôvodnených prípadoch sa môže zúčastniť aj poverený zástupca neprítomného - ospravedlneného člena. V prípade hlasovania o návrhu nominanta je potrebný písomný súhlas na ktorom bude uvedené meno za ktorého uvedenie hlasuje. Takýto návrh komisia považuje za platný hlas, akoby hlasoval ospravedlnený člen komisie osobne. Za ospravedlnenú bude považovaná neúčasť člena, ktorý sa písomne alebo telefonicky vopred ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie kancelárii Siene slávy.
 
Prezídium Siene slávy môže udeliť aj čestné členstvo a to: 

 

 • Čestné členstvo (udelené ad hoc významnej osobnosti s konkrétnym prínosom pre SSSH). 
   
 • Schôdzky a rokovanie Nominačnej komisie
 • Nominačná komisia sa schádza minimálne 2 krát za rok, aby pripravila návrh, resp. sa vyjadrila k predloženému návrhu od odbornej komisie alebo prezídia ako aj ďalších otázkach týkajúcich sa činnosti nominačnej komisie. Základným poslaním nominačnej komisie je voľbou rozhodnúť a schváliť zaradenie určitého počtu nových členov do Siene slávy.
 • Rokovanie komisie zvoláva riaditeľ Siene slávy najmenej 7 dní pred termínom schôdzky zaslaním písomnej pozvánky podpísanej riaditeľom alebo kancelárom.
 • Nominančná komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, keď za jeho prijatie hlasovala minimálne 2/3 väčšina prítomných členov uznášania schopnej komisie. Ak sa nezíde Nominačná komisia v uznášaniaschopnom zložení, rozhodne prezídium vo veciach, v ktorých je inak oprávnená rozhodovať komisia.

  Hlavná činnosť komisie

  Nominačná komisia rozhoduje o zaradení osobností do Siene slávy podľa pravidiel o zaraďovaní. Rámcové pravidlá o zaraďovaní sú prílohou Štatútu. Precízne, presné a jasné kritériá zaraďovania ďalších členov do Siene slávy môžu byť aktualizované a postupne dopĺňané.

  Nominačná komisia zaraďuje osobnosti do dvoch základných kategórií a ich podskupín. Kategória "Športovci" ( skupina - hráči, tím, tréneri) a kategória "Podporovatelia" (rozhodcovia, funkcionári a športoví novinári)

 
4.4 Odborné komisie

Ďalšia činnosť medzi zasadnutiami je vykonávaná cez odborné komisie. Odborné komisie kreuje Prezídium resp. riaditeľ Siene slávy po pripomienkach Nominačnej komisie. Každá komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý ju bude reprezentovať voči ostatným orgánom v období medzi zasadnutiami pléna Nominačnej komisie. Komisie rozpracúvajú a realizujú projekt, pripravujú písomné návrhy preprezídium a nominačnú komisiu.
 
Historická  komisia
 
Komisia preveruje rôzne informácie ohľadom nominantov resp. ich výberu  (informácie, výber osobností, významovosť, faktografia, nominovanie, zber artefaktov), pripravuje komplexné odborné informácie o kandidátoch budúcich možných členov Siene slávy. Komisia sa schádza podľa potreby niekoľkokrát v roku. Komisiu zvoláva a jej činnosť riadi jej predseda, ktorého poverí riaditeľ Siene slávy.
 
Expozičná komisia
 
Komisiu zvoláva a jej činnosť riadi jej predseda, ktorého poverí riaditeľ Siene slávy.Komisia sa schádza podľa potreby niekoľkokrát v roku , rieši vizuál a charakter expozície, dopĺňanie, archivovanie, evidencia a správa zbierkového fondu, verejné informácie, propagácie, tlačoviny, tlačové besedy, media kampane a koordinácia médií, rieši otázky eventov otvorenia, inauguračnej slávnosti a uvádzania členov do Siene slávy,
 
Čl.5 Hospodárenie Siene slávy
 
Hospodárenie vychádza z rozpočtu na príslušný rok a je zabezpečované cez účet odštepného závodu Siene slávy slovenského hokeja,. ktorý získava finančné prostriedky na chod najmä od:

 • sponzorov
 • reklamných partnerov
 • ostatných darov fyzických a právnických osôb
 • vlastných zdrojov Marketing SZĽH, s.r.o. a Slovenského zväzu ľadového hokeja
 • z úrokov na účte v banke
 • ďalších príspevkov získaných od spolupracujúcej produkčnej resp. akvizičnej agentúry
 • z obchodovania s právami na Sieň slávy
 • z ďalších komerčných aktivít Siene slávy  
   

Čl.6 Generálni sponzori

Generálny sponzor SSSH ma osobité postavenie. Jeho postavenie predpokladá najmä : 

 

 1. zastúpenie sponzora v orgánoch  (zástupca v prezídiu, v komisiách)
 2. prezentácia sponzora pri otvorení, na inauguračnej slávnosti, označenie, odovzdávanej ceny, uvádzanie v ďalších rokoch
 3. dominancia vo všetkých verejných aj interných formách prezentácie Siene slávy
 4. práva a povinnosti generálneho sponzora podrobnejšie upraví zmluva.
   

Čl.7 Záverečné ustanovenia

O zmenách a doplnkoch štatútu rozhoduje prezídium na základe návrhov jej členov.
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť rozhodnutím prezídia a jej písomným spracovaním v zápisnici.


Posledná aktualizácia : 11.11.2005

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri