Aktuality

Register trénerov SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja podľa § 104 ods. 2 zákona č. 440/2015 o športe zverejňuje údaje o fyzických osobách s odbornou spôsobilosťou - tréner ľadového hokeja (I. až V. stupňa).

Register trénerov ľadového hokeja (aktuálne k 30. 6. 2016)

(Obsahuje trénerov s platnou aj neplatnou trénerskou licenciou SZĽH - viď záložky v tabuľke a má len informačný charakter. Žiadame všetkých trénerov o doplnenie údajov do registra v prípade zrušenia živnosti resp. prechodu na SZČO)

V rámci zjednodušenia a zjednotenia obsahu i formátu žiadostí o zápis do informačného systému športu SZĽH pripravilo formulár pre doplenie údajov a zápis, ku ktorému je potrebné doložiť:

  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • fotokópiu osvedčenia/diplomu o získanom vzdelaní trénera ľadového hokeja

Tu si môžete stiahnuť formulár pre doplenie údajov a zápis

MO SZĽH - Igor Andrejkovič, PhD.

 

FAQ - športoví odborníci 

Trénerovi, ktorý mal živnosť na trénerskú činnosť na dobu neurčitú, ju živnostenský úrad zrušil. Svoje služby nám bude fakturovať na základe registrácie fyzických osôb v športe? Aké bude mať IČO, keď mu ho ŽÚ zrušil? Daňové IČ mu ostane také, ako mal doteraz?

Postup závisí od toho, aký mal doklad o spôsobilosti na výkon činnosti trénera:

  • Ak ide o doklad o vzdelaní (diplom), tieto živnosti sa rušia.
  • Ak ide o osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ktoré malo v súlade so zákonom č. 288/1997 z. z. platiť 5 rokov, tak na tieto osvedčenia sa vzťahuje to prechodné obdobie "dobehnutia". Na tie osvedčenia s obmedzenou platnosťou, získané medzi rokom 2008 a 2016.

Ak živnosť zanikla, je potrebný zápis športového odborníka v informačnom systéme športu. Do času, kým nie je informačný systém funkčný, by ho mal zapísať do svojho informačného systému zväz a zverejňovať povinné údaje na svojom webovom sídle.

Pred 1.1.2016 si tréneri museli vybavovať živnosť, teraz postačuje, ak ich príslušný zväz uvedie v informačnom systéme, t.j. tréner neplatí štátu žiaden poplatok, tréner už nežiada štát o živnosť alebo iné oprávnenie na vykonávanie trénerskej činnosti, štát nevydáva žiadne rozhodnutie o pridelení "živnosti" alebo iného oprávnenia/licencie na vykonávanie trénerskej činnosti. Celá táto agenda sa v prípade uznaných športov dostala do autonómie národných športových zväzov a do IS športu, ktorý sa bude automaticky synchronizovať s IS zväzov.

Ak ide o trénera IV. alebo V. kvalifikačného stupňa, stáva sa SZČO zo zákona na základe zápisu do IS športu, resp. do jeho spustenia postačuje zápis do informačného systému zväzu. Zápisom mu vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka. Rovnaký postup platí aj v prípade trénerských tried získaných pred rokom 2008.

Ak ide o trénera I., II. alebo III. stupňa, ktorý má osvedčenie o absolvovanom akreditovanom vzdelávaní, a toto vzdelanie získal medzi rokom 2008 a 2016, tak by mu malo toto osvedčenie platiť 5 rokov, a v tom prípade mu v prechodnom období zostáva zachovaná aj živnosť. Dočasne. Aj tak sa však musí zapísať do IS športu, takže to je jediné oprávnenie potrebné na výkon jeho činnosti, a preto sa v danom prípade živnosť stala bezpredmetnou a odporúčame ju zrušiť iniciatívne. Takýto tréner bude potom ďalej posudzovaný ako SZČO v zmysle zákona o športe.

Faktúruje po starom, IČO a DIČ mu zostáva zachované.

Je možné vykonávať funkciu odborníka v športe na právnickú osobu cez s.r.o. /štatutár/, pretože platí článok podľa zákona o športe že ide o SZČO podľa zákona par. 6 atď., kde odborník v športe musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť /certifikát, platnosť trénerskej licencie, diplom/ ktoré sa vydáva na fyzickú osobu t. j. na meno trénera.

Podmienky pre trénerov sú úplne liberálne. Pred 1.1.2016 si tréneri museli vybavovať živnosť, teraz postačuje, ak ich SZĽH zapíše do registra FO pričom tréner neplatí štátu žiaden poplatok, tréner už nežiada štát o živnosť alebo iné oprávnenie na vykonávanie trénerskej činnosti, štát nevydáva žiadne rozhodnutie o pridelení "živnosti" alebo iného oprávnenia/licencie na vykonávanie trénerskej činnosti. Celá táto agenda sa v prípade uznaných športov dostala do autonómie národných športových zväzov a do IS športu, ktorý sa bude automaticky synchronizovať s IS príslušného zväzu.

Ak ide o trénera IV alebo V kvalifikačného stupňa, stáva sa SZČO zo zákona na základe zápisu do IS športu, resp. do jeho spustenia v prípade trénerov pôsobiacich v rámci SZĽH postačuje zápis do informačného systému. Zápisom mu vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka. Ak bol takýto tréner zapísaný v registry zväzu už pred 1.1.2016 uvedeným dňom sa mu zo zákona zmenil status zo živnostníka na SZČO, keďže živnostenské úrady rušia živnosti (vydané na základe diplomu) spätne k tomuto dňu, pričom tréner bol v súlade s § 80 ods. 8 ZoŠ zapísaný do registračného systému ako zdrojovej evidencie SZĽH, čím bola splnená podmienka na vykonávanie činnosti športového odborníka ako SZČO podľa § 6 ods. 2. To platí aj v prípade trénerských tried získaných pred rokom 2008. 

Ak ide o trénera I., II. alebo III. stupňa, ktorý má osvedčenie o absolvovanom akreditovanom vzdelávaní, a toto vzdelanie získal medzi rokom 2008 a 2016, tak by mu malo toto osvedčeie platiť 5 rokov, a v tom prípade mu v prechodnom období zostáva zachovaná aj živnosť. Dočasne. Aj tak sa však musí zapísať do IS športu, (v prípade hokeja už je v registračnom systéme), takže to je jediné oprávnenie potrebné na výkon jeho činnosti, a preto sa v danom prípade živnosť stala bezpredmetnou a odporúčame ju zrušiť iniciatívne. Takýto tréner bude potom ďalej posudzovaný ako SZČO v zmysle zákona o športe.

Čo sa týka vzťahu trénera so športovou organizáciou, tréner môže vykonávať činnosť ako SZČO alebo ako zamestnanec, ak vykonáva činnosť zárobkovo a na tom nič nemení ani to, keď bude činnosť vykonávať pre s.r.o. či už ako zamestnanec alebo ako štatutár s.r.o., alebo ako osoba (SZČO), ktorá bude faktúrovať s.r.o. za služby, ktoré jej poskytla.
Aj keď sa tréner stane SZČO, vo vzťahu k jeho možnosti podnikať ako s.r.o. sa nič nemení. Kým doteraz musel k zápisu do obchodného registra predkladať živnostenské oprávnenie, teraz už stačí preukázanie zápisu v informačnom systéme športu. Následne môže za poskytnutie trénerských služieb faktúrovať ako s.r.o.

Ďalšia možnosť je vykonávať činnosť trénera ako dobrovoľnícku činnosť.
Príklad: tréner vykonáva v klube zárobkovo trénersku činnosť, ktorej predmetom je príprava a vedenie A-družstva dospelých (ako zamestnanec alebo ako SZČO) a zároveň bude na základe ďalšej zmluvy vykonávať pre ten istý alebo aj pre iný klub dobrovoľnícku činnosť vo vzťahu k prípravke detí alebo účasťou na výberoch detí, ukážkach športu, besedách v školách a pod. 

O zápise do informačného systému v športe všeobecne platí

Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe:
zápis údajov v informačnom systéme športu je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia (SZĽH).

Podľa § 80 ods. 10 zákona o športe:
ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje do informačného systému v športe na základe jej žiadosti ministerstvo školstva. 

Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový register prebudovať.

Podľa § 99 ods. 2 zákona o športe, ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. 

Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.

Následne, podľa § 104 ods. 3 zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

Podľa § 104 ods. 4 zákona o športe športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016. Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu (§ 82 ods. 1 zákona o športe).

Športoví odborníci, ktorí nemajú príslušnosť k športovej organizácii (SZĽH - nemajú trénerskú licenciu a preukaz) a nevykonávajú činnosť pre športovú organizáciu, požiadajú v zmysle § 80 ods. 10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (“ďalej len “ministerstvo školstva”) o zápis údajov do informačného systému športu. 

Ak z dôvodu nefunkčnosti a nepripravenosti informačného systému športu nie je možné údaje o športovom odborníkovi do informačného systému športu zapísať, považuje sa dočasne na účely umožnenia výkonu činnosti športového odborníka táto podmienka za splnenú preukázateľným podaním žiadosti o zápis ministerstvu školstva obsahujúcej všetky povinne zverejňované údaje. 

 

Dalšie informácie nájdete na webovej stránke učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/FAQ_sportovi_odbornici

29.02.2016
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri