SZĽH

Podmienky nominácie

PODMINEKY SCHVAĽOVANIA ZA ČLENA SIENE
Kritériá pre nominovanie a zaraďovanie do SSSH.


Spôsob a podmienky nominácie

Navrhnúť kandidáta za člena Siene slávy môže iba riadny člen odbornej - historickej komisie, člen Nominačnej komisie alebo prezídia Siene slávy.

Odborná komisia prediskutuje svoj predbežný návrh nominácie na príslušný kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v príslušnom roku. Každý člen Nominačnej komisie, ktorý chce podať individuálny návrh na nomináciu, odošle ho písomne najneskôr do začatia prvého zasadnutia NK v kalendárnom roku na adresu Kancelárie. Odborná komisia spracuje a prediskutuje všetky tieto návrhy do podoby širšej kandidatúry - obsahujúcej maximálne 10 nominovaných z kategórie športovci a 3 z kategórie podporovatelia - a predloží ju v písomnej podobe Prezídiu a NK. Hlasovacie grémium NK na svojom zasadnutí schváli príslušný počet laureátov v príslušnej kategórii, ktorí sa v danom roku slávnostne uvedú do Siene slávy slovenského hokeja.

Odborná historická  komisia a kancelár pripravia Prezídiu a NK kandidatúry, kompletné - tzn. obsahujúce všetky životopisné informácie o práci, činnosti, výsledkoch, úspechoch a význame kandidáta pre slovenský hokej a jeho rozvoj. Predseda odbornej komisie zdôvodní návrh na zasadnutí Nominačného výboru ústne, pred hlasovaním.


Spôsob hlasovania

Hlasovacie grémium hlasuje každoročne o navrhovaných kandidátoch tajne, prípadne verejne ak sa tak NK a jej hlasovacie grémium dohodne nadpolovičnou väčšinou. Tajné hlasovanie pripraví kancelária Siene slávy.  Výsledky tajného hlasovania overuje bezprostredne po ukončení hlasovania prítomné plénum NK SSSH prípadne jej poverení členovia.

Hlasovanie je platné, pokiaľ sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov Hlasovacieho grémia.

Členovia NK Siene slávy sú viazaní mlčanlivosťou o nominácii a o hlasovaní. Toto utajenie sleduje nielen záujmy a ochranu členov NK, no najmä ochranu osobnosti, mena a spoločenského postavenia nominovanej, no nezvolenej skupiny kandidátov alebo jednotlivého nominanta. Ide aj o ochranu pred spochybňovaním resp. možnou negatívnou publicitou kandidátov či laureátov. To zn., že členovia NK nezverejní informácie o osobách nominovaných a volených do SSSH.

Kandidáti nezvolení v tajných voľbách v jednom roku, môžu byť nominovaní opakovane v nasledujúcich rokoch.
 

Základné podmienky pre zaradenie

Vzhľadom k "historickému deficitu" za 75 rokov existencie slovenského hokeja, disponujeme najmenej 50-timi osobnosťami, ktoré si poctu zaradenia do Siene slávy zaslúžia. Popri tom však pribúdajú ďalší hráči, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, ktorí ukončia svoju aktívnu činnosť a ktorých pôsobenie bude potrebné s odstupom času a vzhľadom k úspešnosti hodnotiť.

Pri kategórii "podporovatelia" - funkcionári, rozhodcovia, prípadne hokejoví novinári nie sú možné tak exaktne určujúce podmienky, ako u hráčov a trénerov. Nakoľko Sieň slávy v Československu, ani na Slovensku pred rokom 2002 nejestvovala, noví členovia budú do nej zaraďovaní pravidelne každý rok.

O zaradení osobností do Siene slávy rozhodne Nominačný výbor podľa týchto základných pravidiel :

1. osobnosti, ktoré sa svojim pôsobením, výsledkami a významom dajú charakterizovať vetou : "svojou športovou kariérou, životom i výsledkami prekročili hranice Slovenska"

2. najmenej tri roky po skončení aktívnej činnosti dotknutej osoby, spĺňajúcej stanovené kritériá. Zaraďovanie sa uskutočňuje voľbou, zo širšieho počtu vybraných osobností spĺňajúcich stanovené kritériá.

3. rovnako ako v iných Sieňach slávy, nebudú po prvých 5-tich rokoch uvádzané do SSSH osobnosti in memoriam. Výnimka z tohoto pravidla je východiskom a kompromisom organizátorov pre riešenie podlžnosti voči histórii.

4. v premiérovom roku otvorenia Siene slávy - v roku 2002 - počet laureátov 10 osobností

5. prvých desať rokov existencie Siene slávy slovenského hokeja budú uvádzané min. 2 ďalšie osoby, každoročne


Zaradenie prvých členov Siene slávy:

V rámci 73 ročnej histórie slovenského hokeja bolo do Siene slávy slovenského hokeja pri otvorení výnimočne zaradených 10 osobností. Prednostne všetci, ktorí už pred rokom 2002 boli členmi Siene slávy NHL alebo IIHF. K šiestim: G. Gross, S. Mikita, V. Dzurilla, J. Golonka, P. Šťastný a J. Starší, voľbou prvý raz pribudli zostávajúci štyria laureáti. Nakoľko v prvej šestici, okrem jedného novinára, prevažovali hráči, kandidátmi boli príslušníci najstaršej generácie - priekopníci a organizátori slovenského hokeja od jeho počiatkov cez Slovenský štát a obdobie federácie.

Kritériá pre výber kandidátov do jednotlivých kategórií Siene slávy:

Musí ísť o zaradenie žijúcej osobnosti slovenského hokeja, ktorá skončila aktívnu činnosť v nosnej kategórii pred dátumom nominácie na uvedenie do Siene slávy.
Výber kandidátov bude pre kategórie športovci (hráč, tím, tréner) a kategória podporovatelia (funkcionár, rozhodca, športový novinár).


Kategória ŠPORTOVCI ( hráč, team, tréner):

Podskupina HRÁČ

  • medailisti zo ZOH,
  • majstri sveta, Stanley cup
  • medailisti z MS
  • hokejové osobnosti, ktoré dlhodobo pôsobili v NHL, v európskych i našich ligových súťažiach
  • hráči, ktorí reprezentovali Slovensko v seniorskom mužstve minimálne 50 x, alebo ktorí strelili za Slovensko min. 50 gólov, alebo hráči mimoriadnych kvalít, ktorí získali aspoň 3 x titul Majstra Slovenska a odohrali v extralige SR min. 300 zápasov, hráčske osobnosti, ktoré po skončení aktívnej činnosti pokračovali ako tréneri, funkcionári, manažéri činnosťou v prospech hokejového hnutia alebo ktorí sa výnimočným počinom zaslúžili o rozvoj hokeja na Slovensku

 
Pomocné bodovanie :

1. ZOH - spoločný štát

Zlatá medaila 100 bodov
striebro 75 bodov
bronz 50 bodov
 
2. ZOH - Slovensko

Zlatá medaila 80 bodov
striebro 60 bodov
bronz 40 bodov
 
3. MS - spoločný štát

Zlato 60 bodov
striebro 40 bodov
bronz 20 bodov

4. MS - Slovensko

  • zlatá medaila 50 bodov
  • striebro 30 bodov
  • bronz 10 bodov

 
5. 100 štartov za repre 20 bodov, 50 štartov 10 bodov, 25 štartov 5 bodov

6. 10 sezón v lige 10 bodov, 5 sezón 5 bodov

7. 10 sezón v zahraničnej - Európskej lige - 10 bodov, 5 bodov

8. 10 sezón v NHL 20 bodov, 5 sezón v NHL 10 bodov

9. zisk Stanley Cup-u 50 bodov

10. zisk niektorej z individuálnych trofejí NHL - 30 bodov


Podskupina TEAM

Najúspešnejšie seniorské, juniorské i ženské hokejové tímy, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy na medzinárodnej scéne (vybojovali medailu na ZOH alebo MS), preslávili Slovensko na Svetovom pohári, alebo iným mimoriadne povšimnutia hodným spôsobom prezentovali hokej na Slovensku (výnimočne to môže byť aj klub).


Podskupina TRÉNER

Tréneri, ktorí viedli reprezentačné tímy ČSR, ČSSR, ČSFR a získali s nimi aspoň jednu olympijskú medailu alebo cenný kov na MS

Tréneri, ktorí rozvíjali svoju úspešnú hráčsku kariéru a v ligových mužstvách uplatnili pozoruhodné metodické, taktické alebo výchovné postupy, pripravili viacero talentovaných hráčov, reprezentantov SR, prípadne skvelých hráčov NHL a ktorí svoje novátorské postupy dokázali publikačne, či prednáškovo prezentovať v prospech rozvoja ľadového hokeja


Kategória - PODPOROVATELIA

Podskupina Funkcionári

Bývalí hráči, ktorí po skončení aktívnej činnosti výraznou mierou prispeli k rozvoju slovenského hokeja na úrovni zväzu alebo IIHF.

Bývalí tréneri, ktorí sa po skončení trénerskej dráhy zaslúžili o výrazné úspechy svojho klubu alebo reprezentácie vo funkcii organizátora alebo manažéra.

Osobnosti, ktoré svojim pôsobením a výsledkami zanechali výrazné stopy v rozvoji hokejového hnutia na Slovensku alebo pri prezentácii slovenského hokeja vo svete (IIHF, NHL)


Podskupina Rozhodcovia

Rozhodcovské osobnosti, ktoré dlhodobo pôsobili na špici domácich súťaží (aspoň 500 ligových zápasov), rozhodovali úspešne na medzinárodnom poli (EHL, MS, ZOH, medzištátne zápasy) a po skončení aktívnej činnosti pokračovali v práci na úrovni zväzu, komisii IIHF apod., prípadne na rozvoji slovenského hokeja v regiónoch, v aktívnej činnosti v SZĽH


Podskupina športoví novinári

Iba výnimoční hokejoví novinári, ktorí okrem svojej dlhoročnej publicistickej činnosti o hokeji dokázali prakticky organizačne napomáhať pri rozvoji slovenského hokeja (nové formy propagácie hokeja, skultúrnenie hokejového prostredia a výchovy hokejového diváka, organizovanie hokejových ankiet, turnajov, práca v Sieni slávy, vybavenie zimných štadiónov modernou technikou apod., prípadne aktívna dlhoročná funkcionárska práca vo zväze)

Bývalí hráči, ktorí po skončení aktívnej činnosti pôsobili dlhodobo ako hokejoví novinári, komentátori, s aktívnym prístupom a úzkou dlhodobou spoluprácou s IIHF, so Sieňou slávy NHL, IIHF alebo so SZĽH.

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri