SZĽH

Elektronická matrika - prístup

Slovenský zväz ľadového hokeja

 

Podmienkou k prístupu do Informačného systému SZĽH (ISS) a práci s Elektronickou matrikou je, aby mal klub riadne zaregistrované podpisové vzory pre aktuálnu sezónu, v ktorých má uvedeného administrátora pre EM. Ten, podobne ako aj ďalší funkcionári klubu zodpovední za prestupové vzťahy, dostane užívateľské meno a prístupové heslo pre vstup do ISS

 

Pomoc pri riešení problémov mailom (Support)

Telefónna linka podpory - Karol Belko 0918 224769 - PO-PI 08,00-16,00 hod.

Ako sa dá prihlásiť do EM?

Prihlasovanie do Elektronickej matriky (EM) je možné pomocou akéhokoľvek prehliadača (doporučené Chrome, Explorer, Mozilla Firefox) na adrese https://is.hockeyslovakia.sk/

Kto má možnosť prihlásiť sa do EM?

Podmienkou k prístupu do Informačného systému SZĽH (ISS) a práci s EM je, aby mal klub riadne zaregistrované podpisové vzory pre aktuálnu sezónu, v ktorých má uvedeného administrátora pre EM. Ten, podobne ako aj ďalší funkcionári klubu zodpovední za prestupové vzťahy, dostane užívateľské meno a prístupové heslo pre vstup do ISS

Základné úvodné kroky po vstupe do EM.  NOVÉ

Po vstupe do Elektronickej matriky by mal administrátor klubu riešiť tieto základné kroky:

  1. Skontrolovať si po jednotlivých vekových kategóriach všetkých hokejistov, ktorých mu systém ponúka.
  2. Skontrolovať po jednotlivých vekových kategóriach platnoť KRP (číslo platného KRP je zelené, neplatného KRP červené).
  3. Pre predĺženie platnosti KRP je potrebné použiť Žiadosť o predĺženie platnosti preukazu v systéme EM. Doporučujeme vykonať tento úkon po jednotlivých vekových kategóriach u všetkých hokejistoch, s ktorými klub ráta pre nasledujúcu sezónu, nielen s tými, ktorí budú súčasťou kádra, ale aj u tých, s ktorými sa ráta v najbližšom období pre prestupy, hosťovania, či transfery
  4. Súčasťou Žiadosti o predĺženie platnosti preukazu je aj priloženie aktuálnej fotografie hokejistu. Administrátor musí do EM vložiť fotografie (pomer strán 4:3 na výšku) aj hokejistom, ktorí majú platné KRP z minulej sezóny. Doporučujeme nafotiť si jednotlivé družstvá v klube, pre potreby EM použiť orezaný detail hlavy hokejistu a jednoduchým spôsobom fotografiu k jednotlivým hokejistom priradiť.
  5. U hokejistov, ktorí majú neplatný KRP, za posledné dve sezóny nehrali v žiadnej domácej, ani zahraničnej súťaži a nemajú platnú zmluvu s klubom, môže klub prostredníctvom tlačiva F9 2017 F9 2017 Zrušenie registrácie hokejistu klubom na Matrike SZĽH požiadať o zrušenie registrácie. Takýmto spôsobom si administrátor v klube "prečistí" svoje súpisky o hokejistov, ktorí v klube už nepôsobia a jednoduchšie sa mu bude v systéme EM pracovať. 
  6. Pri prvotnej registrácii si administrátor zoskenuje originál rodného listu hokejistu, ktorého bude registrovať, pripraví si jeho fotografiu potrebnú na registračný protokol, ktorý vyplní podľa pretlače. Ďalším krokom je vytlačenie protokolu, podpísanie zákonných zástupcov, potvrdenie školou s uvedením ročníka, ktorý hokejista ako žiak v príslušnej sezóne navštevuje. Takto vyplnený a potvrdený protokol administrátor zoskenuje, priloží ako prílohu a odošle na Matriku SZĽH.
  7. Pri registrácii zahraničného hokejistu si administrátor zoskenuje cestovný pas hokejistu, ktorého bude registrovať, pripraví si jeho fotografiu potrebnú na registračný protokol, ktorý vyplní podľa pretlače. Rodné číslo vyplní vo formáte RRMMDD/skratka štátu pôvodu registrovaného hokejistu. Vytlačený protokol podpíše hráč a adminitrátor, zoskenovaný bude priložený ako príloha, spoločne so skenom cestovného pasu (namiesto rodného listu). DOPLNENÉ
  8. Dovtedy, pokiaľ má administrátor protokol hociktorého matričného úkonu "V príprave", môže sa do neho vrátiť a vykonať prípadné potrebné úpravy. V momente, keď je žiadosť odoslaná na Matriku SZĽH už nie je možné v ňom spraviť žiadne úpravy. 
  9. Nezabudnúť pred odoslaním matričného úkonu na Matriku SZĽH (prvotná registrácia, predĺženie platnosti preukazu, hosťovanie, prestup...) vytlačiť vypísaný protokol, dať podpísať kompetentným osobám, zoskenovať, vložiť do elektronických príloh a následne originál poslať poštou.

Akú fotografiu máme priložiť k žiadosti o matričný úkon?

Fotografiu je možné vyhotoviť priamo web kamerou a vložiť do žiadosti. Druhý spôsob je nafotiť celé mužstvo jednotlivo fotoaparátom upraviť na požadovaný rozmer a prikladať fotografie ku konkrétnym hráčom uvedeným na žiadosti o matričný úkon.

Doporučujeme fotenie pred bielym, resp. svetlým jednofarebným pozadím. Pomer strán fotografie by mal byť 4:3 (výška:šírka). Dátová veľkosť fotografie postačuje pre účely matriky  50-100 kB.

Vzhľadom k tomu, že v rámci nového Portálu SZĽH pri všetkých hráčoch bude zverejňovaná fotografia hráča v určitom grafickom orezaní originálu fotografie, doporučujeme klubom, aby prikladali k jednotlivým hráčom kompozíciu fotografie približne v nižšie uvedenom prevedení, tvár a ramená centrované na stred obrázku, fotografia musí byť farebná, nie staršia ako 6 mesiacov 

Vzor fotografie

Fotografia uverejnená na matrike je platná na dobu platnosti KRP (vekovej kategórie)  

Aká je možnosť zaplatiť za matričné úkony, ak naša banka nie je zahrnutá v platobnej bráne EM?

V prípade, ak má klub založený účet v banke, ktorá nefunguje v systéme TrustPay, je možné uhradiť platbu vyčíslenú systémom Elektronickej matriky priamou platbou na účet

SK9599520000002107333496

BIC / SWIFT kód        TPAYSKBX

Variabilný symbol:      typ matričného úkonu (771 až 883)  

Špecifický symbol:      EČČ klubu 

Doklad o platbe je potrebné zoskenovať a priložiť ako prílohu k žiadosti o matričný úkon a až potom žiadosť odoslať na Matriku SZĽH.

 Elektronická matrika - cenník matričných úkonov

 

Pri základnej registrácii je potrebné priložiť k žiadosti aj zvlášť potvrdenie o školskej dochádzke?

Tento doklad nie je potrebné samostatne prikladať, potvrdenie o školskej dochádzke je uvedené na protokole, ktorý vygeneruje systém a tento protokol je potrebné potvrdiť v škole.

Ako postupovať pri rušení registrácie u hráčov, ktorí majú neplatné KRP, resp. skončili s aktívnou činnosťou?

Matričný úkon Zrušenie registrácie hokejistu klubom, resp. Zrušenie registrácie hokejistom vykoná Matrika SZĽH na základe vyplneného a doručeného tlačiva F9, resp. F10a, ktoré je možné stiahnuť na tomto webe. Momentálne sa tlačivo vyplňuje "po starom", taktiež je potrebné odoslať na Matriku SZĽH aj neplatné KRP. Postupne sa aj vyplňovanie tlačiva F9, teda hromadného Zrušenia registrácie hokejistu klubom zahrnie do systému EM...

F9 2017 Zrušenie registrácie hokejistu klubom na Matrike SZĽH

F10a 2017 Zrušenie registrácie hokejistom na Matrike SZĽH

Ako je to so zahraničnými hokejistami, ktorí pôsobia na Slovensku viac ako dve sezóny? Sú stále legislatívne považovaní za zahraničných hokejistov?

Podľa článku 23.3 Prestupového poriadku SZĽH ak má hokejista bez štátneho občianstva SR povolený pobyt v SR nepretržite 2 roky a v tomto období pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených SZĽH v tom istom klube, ktorý je riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za zahraničného hokejistu.

Štart takéhoto hráča sa nepočíta do počtu zahraničných hokejistov, ktorí sú oprávnení štartovať za družstvo v jednom majstrovskom zápase v súťažiach, ktoré sú riadené a organizované SZĽH pre danú súťažnú sezónu a vekovú kategóriu. 

Na prevedenie zmeny stavu zahraničného hokejistu v Matrike SZĽH je potrebné vyplniť tlačivo F20

F20 Žiadosť o zmenu stavu zahraničného hokejistu pôsobiaceho v súťažiach SZĽH

Aktualizácia údajov u hráčov 

Doplňovanie a aktualizácia údajov u hráčov, ktorí sú registrovaní v klube, je možné pomocou prístupu v Elektronických službách ISS preklikom na meno hráča. V dostupnom profile je potrebné aktualizovať výšku, váhu, streľbu (L/P), kontaktný mobil hráča, kontaktný mail hráča.
U hráčov, ktorí majú platnú registráciu ešte z predošlých sezón (nebolo potrebné u nich vykonať zmeny na základe Žiadosti o predĺženie platnosti registrácie), je potrebné vložiť do systému ich aktuálnu fotografiu.

Zmeny v medzinárodných transferoch NOVÉ

Po zavedení Elektronického systému IIHF na registráciu medzinárodných transferov bude aj v rámci Elektronickej matriky SZĽH sprístupnené tlačivo na zadanie transferu. Zatiaľ je potrebné riadiť sa Pokynmi Medinárodného oddelenia SZĽH

Overenie príslušnosti hráča ku klubu 

V prípade, že potrebujete zistiť príslušnosť hráča ku klubu, použite aplikáciu na webovej stránke SZĽH na vyhľadávanie hráčov z databázy.

Potvrdenie o príslušnosti hráča k SZĽH a ku klubu NOVÉ

V organizácii klubu sa veľakrát vyskytuje situácia, kedy je potrebné dokladovať pre rôzne inštitúcie (zdravotná poisťovňa, škola, cudzinecká polícia a pod.) príslušnosť hráča k federácii a ku klubu. Doteraz sa na tento účel používala kópia registračného preukazu. Pre tento účel sme v Elektronickej matrike vytvorili možnosť vytlačiť ku každému hráčovi, resp. skupine hráčov formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje aj s fotografiou. Administrátor EM v zozname svojich hráčov označí zaškrtávacie pole (checkbox) pri hráčovi a tlačítkom Tlač potvrdenia o registrácii (v spodnej časti stránky), vytlačí príslušný formulár. Pravosť údajov overí podpisom a pečiatkou zástupca klubu.

Ako sa bude overovať identita hráčov pri stretnutí NOVÉ

S Elektronickou matrikou priamo súvisí aj overovanie identity hráčov, ktorí nastupujú na majstrovské stretnutie. Doteraz bola prax taká, že na základe predzápasového zápisu rozhodcovia overovali jednotlivých hráčov podľa priložených registračných preukazov...

Po zavedení Elektronickej matriky sa niektoré fyzické kontrolné úkony zjednodušia, resp. zrušia. Predzápasový zápis vytvorí zapisovateľ/štatistik na základe zaužívaného tlačiva Štatistický list vedúceho mužstva - predzápasové zostavy. Nasledne vedúci mužstva, resp. tréner zostavu skontroluje a predzápasový zápis podpíše. Kontrolu oprávnenosti ku štartu, platnosť registrácie, platnosť vekovej kategórie, vyššie tresty a ďalšie kontroly nominovaných hráčov vykoná už pri zadávaní do zápisu informačný systém, ktorého súčasťou je aj Elektronická matrika. Preto je potrebné, aby mali kluby v poriadku všetky náležitosti registrácie hráčov - platnosť registrácie, aktuálnu fotografiu hráča v systéme EM, striedavé štarty, aktuálne ostaršenia, transfery, evidenciu vyšších trestov atď.

V prípade potreby pri konfrontácii hráčov rozhodcom poslúži namiesto klasických registračných preukazov aplikácia na Overovanie hráčskych licencií v mobilnom telefóne, resp. v boxe časomiery, ktorá je k dispozícii na stránke SZĽH.

Archív zápasov

Najnovšie články

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri