Aktuality

Časový harmonogram na zasielanie návrhov legislatívnych zmien Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja

 

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA (SZĽH) - Generálny sekretár SZĽH vydáva v rámci prípravy Kongresu SZĽH časový harmonogram práce pre legislatívne procesy súvisiace so zasielaním návrhov legislatívnych zmien Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH a ich prerokovaním na Kongrese SZĽH. Z dôvodu prípravy zasadnutia Kongresu SZĽH, ktorý sa bude konať dňa 23. júna 2017  musia byť zmeny týchto noriem prerokované a schválené Kongresom SZĽH.

Legislatívne návrhy je potrebné zasielať s označením „Návrhy legislatívnych zmien“ v konkrétnej textácii vo forme navrhovanej zmeny vrátane krátkeho zdôvodnenia návrhu ELEKTRONICKY e-mailom na stubniakova@szlh.sk, prípadne na USB, CD, DVD v spracovateľnom formáte *.doc, *.pdf, *.rtf. Doručené návrhy zmien budú posúdené a pripravené v prvom čistopise, ktorý sa bude prejednávať na spoločnom dohadovacom konaní. V záujme presnosti zapracovania navrhovaných zmien sa budú na Kongrese SZĽH dňa 23. júna 2017 prejednávať návrhy prerokované na zasadnutiach pracovných skupín, odborných komisií, Výkonného výboru SZĽH a dohadovacieho konania. 

 

a/ do 26. mája 2017 – odoslanie podkladov účastníkom dohadovacieho konania

b/ 6. jún 2017 (utorok) - dohadovacie konanie k legislatíve *

c/ do 14. júna 2017 - predloženie upraveného čistopisu VV SZĽH

d/ do 15. júna  2017 - konečná úprava navrhovaných zmien pred ich expedovaním členom Kongresu SZĽH

e/ 23. jún 2017 (piatok) – Kongres SZĽH (prejednávanie a schvaľovanie návrhov legislatívnych zmien)

* samostatná pozvánka (zmena termínu dohadovacieho konania vyhradená)

 

09.05.2017 | Zdroj: SZĽH
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri